Likumprojekts (grozījumi)

23-TA-1063
Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā
Izdarīt Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 8. nr.; 2008, 15. nr.; 2009, 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 178. nr.; 2011, 93., 132. nr.; 2012, 75. nr.; 2015, 251. nr.; 2017, 36. nr.; 2018, 188. nr.) šādus grozījumus:
1.
Aizstāt visā likumā (izņemot II nodaļas nosaukumā, 7. un 8. pantā un pārejas noteikumos) vārdus "Juridiskās palīdzības administrācija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Tiesu administrācija" (attiecīgā locījumā).
2.
Aizstāt II nodaļas nosaukumā vārdu "administrācija" ar vārdu "nodrošināšana".
3.
Izteikt 7. pantu šādā redakcijā:
"7. pants. Juridiskās palīdzības nodrošināšana
Par juridiskās palīdzības nodrošināšanu šajā likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā atbildīgā iestāde ir Tiesu administrācija."
4.
8. pantā:
izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:
"8. pants. Tiesu administrācijas uzdevumi juridiskās palīdzības nodrošināšanā";
izteikt panta ievaddaļu šādā redakcijā:
"Tiesu administrācijas uzdevumi juridiskās palīdzības nodrošināšanā ir šādi:".
5.
Papildināt pārejas noteikumus ar 21., 22. un 23. punktu šādā redakcijā:
"21. Juridiskās palīdzības administrācijā līdz 2023. gada 31. decembrim iesniegto un neizskatīto iesniegumu izskatīšanu nodrošina Tiesu administrācija kā Juridiskās palīdzības administrācijas saistību pārņēmēja.
22. Juridiskās palīdzības administrācijas izdotu un spēkā esošu administratīvo aktu izpildi, nodrošinot pakalpojumu saņemšanu, kā arī nodrošinot to izdevumu piedziņu, kuri saistīti ar juridiskās palīdzības sniegšanu, ar 2024. gada 1. janvāri nodrošina Tiesu administrācija kā Juridiskās palīdzības administrācijas saistību pārņēmēja.
23. Tiesu administrācija kā Juridiskās palīdzības administrācijas saistību pārņēmēja iestājas kā līgumslēdzējas puse juridiskās palīdzības līgumos ar juridiskās palīdzības sniedzējiem, kas noslēgti līdz 2023. gada 31. decembrim."
Likums stājas spēkā 2024. gada 1. janvārī.
Tieslietu ministre I. Lībiņa-Egnere