Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 594
Rīgā 2023. gada 13. septembrī (prot. Nr. 44 31. §)
23-TA-1637
Par nekustamā īpašuma "Saulīšumājas" Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā, daļu pirkšanu
1.
Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 8. panta septīto daļu un Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 9. panta pirmo daļu atļaut Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Saulīšumājas" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3882 004 0004) daļas – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 3882 004 0311) 0,09 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 3882 004 0314) 0,09 ha platībā – Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā.
2.
Satiksmes ministrijai:
2.1.
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 1. punktā minētā nekustamā īpašuma daļām nostiprināt zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā;
2.2.
izdevumus, kas saistīti ar šā rīkojuma 1. punktā minētā nekustamā īpašuma daļu pirkšanu, segt no Satiksmes ministrijas budžeta programmas 23.00.00 "Valsts autoceļu fonds" apakšprogrammā 23.06.00 "Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana" 2023. gadam paredzētajiem līdzekļiem;
2.3.
izdevumus, kas saistīti ar īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā un zaudējumu kompensēšanu, segt no Satiksmes ministrijas budžeta programmas 23.00.00 "Valsts autoceļu fonds" apakšprogrammā 23.07.00 "Valsts autoceļu pārvaldīšana" 2023. gadam paredzētajiem līdzekļiem.
Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs A. K. Kariņš
Satiksmes ministrs J. Vitenbergs