MK sēdes protokollēmuma projekts

22-TA-2747
Informatīvais ziņojums "Par pedagogu darba slodzes līdzsvarošanu un likmes paaugstināšanu"
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2022. gada 1. decembrim iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu "Par pedagogu zemākās mēneša darba samaksas likmes   pieauguma grafiku laikposmam no 2023. gada 1. septembra līdz 2025. gada 31. decembrim", ievērojot  Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam noteiktos darba samaksas pieauguma principus.
3.
Ministru kabineta rīkojuma projektu "Par pedagogu zemākās mēneša darba samaksas likmes pieauguma grafiku laikposmam no 2023. gada 1. septembra līdz 2025. gada 31. decembrim" skatīt Ministru kabinetā likumprojekta par vidēja termiņa budžeta ietvaru un likumprojekta par valsts budžetu kārtējam gadam sagatavošanas un izskatīšanas procesā, ņemot vērā valsts budžeta finansiālās iespējas un aktuālo sociālekonomisko situāciju valstī.
4.
Noteikt Izglītības un zinātnes ministriju par atbildīgo institūciju pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošanā un Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Tieslietu ministriju, Veselības ministriju un Zemkopības ministriju par līdzatbildīgajām institūcijām. Iesaistītajām institūcijām atbilstoši kompetencei sadarboties ar pašvaldībām un veikt nepieciešamās darbības grafika īstenošanai.
5.
Lai nodrošinātu papildu nepieciešamo finansējumu pedagogu darba samaksas palielināšanai un slodžu sabalansēšanai, Finanšu ministrijai, sagatavojot likumprojektu "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojektu "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" samazināt budžeta resorā "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" plānoto finansējumu 2023. gadam par 59 176 924 euro, 2024. gadam un 2025. gadam – 60 256 516 euro, tajā skaitā  papildu prasību izpildei attiecībā uz pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu slodžu sabalansēšanu un interešu izglītības pedagogu darba samaksas palielināšanu  izmantot resora  budžeta programmā 11.00. "Demogrāfijas pasākumi" plānoto finansējumu.
6.
Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2022. gada 1. decembrim izstrādāt grozījumus normatīvajos aktos, kas ir saistīti ar skolotāju slodzes izmaiņām un iesniegt Ministru kabinetā.
7.
Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2022. gada 1. decembrim iesniegt Ministru kabinetam atjaunotu fiskālās ietekmes aprēķinu, ievērojot 2022./2023. mācību gada izglītojamo skaita izmaiņas.
8.
Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2022. gada 1. decembrim sadarbībā ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Izglītības vadītāju asociāciju izstrādāt vadlīnijas par pedagogu darba slodzes līdzsvarošanu.