Noteikumu (grozījumu) projekts

22-TA-2915
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija noteikumos Nr. 279 "Ceļu satiksmes noteikumi"
Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma
3.panta otro daļu
Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija noteikumos Nr. 279 "Ceļu satiksmes noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 122. nr.; 2017, 173. nr.; 2018, 172. nr.; 2019, 108. nr.; 2020, 61. nr.; 2021, 91., 130. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 2.25. apakšpunktu šādā redakcijā:
"2.25. sadalošā josla – ceļa daļa, kas vienu no otras norobežo blakus brauktuves vai līdztekus izvietotus ceļus (piemēram, gājēju un velosipēdu ceļi) un nav paredzēta transportlīdzekļu braukšanai vai apturēšanai;".
2.
Izteikt 2.29. apakšpunktu šādā redakcijā:
"2.29. velojosla – josla uz brauktuves, kas paredzēta braukšanai ar velosipēdu un elektroskrejriteni un no citu transportlīdzekļu joslas ir atdalīta ar 920. vai 925. ceļa apzīmējumu vai paaugstinātu apmali (tiek apzīmēta ar 941. ceļa apzīmējumu; var tikt apzīmēta ar 413. un 817. ceļa zīmi);".
3.
Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:
"4. Īslaicīgi braukt pa ceļu ārpus apdzīvotām vietām, ja tas nepieciešams ceļa vai tilta šķērsošanai, atļauts mopēdiem, tricikliem, kvadricikliem un motocikliem, kuru izmantošanu ceļu satiksmē izgatavotājs nav paredzējis, kā arī sniega motocikliem, kas reģistrēti transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par transportlīdzekļu reģistrāciju, un speciālai traktortehnikai, kas reģistrēta traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvajā sistēmā, bet kurus to izgatavotājs nav paredzējis izmantošanai ceļu satiksmē. Piedaloties ceļu satiksmē ar šādu transportlīdzekli, tā vadītājam jādara viss iespējamais, lai tiktu nodrošināta ceļu satiksmes drošība."
4.
Izteikt 7., 8. un 9. punktu šādā redakcijā:
"7. Gājējiem jāpārvietojas pa ietvi, gājēju ceļu, gājēju un velosipēdu ceļu vai kopīgu gājēju un velosipēdu ceļu, bet, ja to nav, – pa nomali. Ja ietves, gājēju ceļa, gājēju un velosipēdu ceļa, kopīga gājēju un velosipēdu ceļa vai nomales nav vai ja pa to pārvietoties nav iespējams, gājējiem ir atļauts pārvietoties pa brauktuves malu vienā rindā (pa ceļiem, kur ir sadalošā josla, – pa ārmalu). Ja uz ceļa netiek veikti darbi un atļautais braukšanas ātrums nepārsniedz 30 km/h, gājējiem atļauts pārvietoties pa brauktuves malu arī vairāk nekā vienā rindā, bet ne vairāk kā trīs rindās.
8. Pārvietoties pa ietvi, gājēju ceļu, gājēju un velosipēdu ceļu, kopīgu gājēju un velosipēdu ceļu vai nomali, izmantojot skrituļslidas, skrituļdēļus u. tml. sporta vai atpūtas inventāru, atļauts, ja tas netraucē citus ceļu satiksmes dalībniekus. Šķērsot brauktuvi ar skrituļslidām, skrituļdēli u. tml. inventāru atļauts ar ātrumu, kas nepārsniedz gājēju pārvietošanās ātrumu.
9. Gājējiem, kuri iet pa brauktuves malu vai nomali ārpus apdzīvotām vietām, jāpārvietojas pretim transportlīdzekļu braukšanas virzienam. Personām, kuras brauc ratiņkrēslā vai stumj motociklu, mopēdu, velosipēdu u. tml. pa brauktuves malu vai nomali, atļauts pārvietoties pa jebkuru ceļa pusi."
5.
Izteikt 11., 12. un 13. punktu šādā redakcijā:
"11. Organizētas cilvēku grupas drīkst pārvietoties tikai pa ceļa labo pusi transportlīdzekļu braukšanas virzienā grupā ne vairāk par četriem cilvēkiem rindā. Organizētās cilvēku grupas priekšā kreisajā pusē un aizmugurē kreisajā pusē jāatrodas personām atstarojošā vestē vai apģērbā ar labi redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elementiem, bet diennakts tumšajā laikā un nepietiekamas redzamības apstākļos – papildus arī ar iedegtiem lukturiem: priekšā ar baltas gaismas lukturi, bet aizmugurē ar sarkanas gaismas lukturi.
12. Bērnu grupas drīkst pārvietoties pa ietvēm, gājēju ceļiem, gājēju un velosipēdu ceļiem vai kopīgiem gājēju un velosipēdu ceļiem, bet, ja to nav, – tikai diennakts gaišajā laikā pa ceļa labās puses nomali transportlīdzekļu braukšanas virzienā kolonnā ne vairāk par diviem bērniem rindā. Bērnu grupas priekšā kreisajā pusē un aizmugurē kreisajā pusē jāatrodas pieaugušajiem atstarojošā vestē vai apģērbā ar labi redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elementiem.
13. Gājējiem brauktuve jāšķērso pa gājēju pārejām (pazemes vai virszemes), bet, ja to nav, – krustojumos pa ietvju vai nomaļu iedomāto turpinājumu. Ja gājēja redzamības zonā gājēju pārejas vai krustojuma nav, brauktuvi atļauts šķērsot taisnā leņķī attiecībā pret brauktuves malu, iepriekš pārliecinoties, ka netuvojas transportlīdzekļi."
6.
Izteikt 18.1. un 18.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"18.1. šķērsot brauktuvi vietās, kur uzstādīti nožogojumi gājējiem vai ceļu nožogojumi, izņemot vietas, kur nožogojumos ir speciāli ierīkoti ceļa šķērsošanai paredzēti pārtraukumi;
18.2. šķērsot brauktuvi ārpus gājēju pārejas, ja brauktuvei ir četras vai vairāk braukšanas joslas un ja nav sadalošās joslas;".
7.
Svītrot 18.3. apakšpunktu.
8.
Papildināt noteikumus ar 25.1 punktu šādā redakcijā:
"25.1 Traktortehnikas vadītājam papildus šo noteikumu 25. punktā minētajām prasībām ir pienākums apturēt traktortehniku pēc Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras amatpersonas norādījuma."
9.
Izteikt 82. punktu šādā redakcijā:
"82. Braucot atpakaļgaitā, transportlīdzekļa vadītājs nedrīkst traucēt citus ceļu satiksmes dalībniekus. Ja tas nepieciešams ceļu satiksmes drošībai, transportlīdzekļa vadītājam minētā manevra veikšanā jālūdz citu personu palīdzība."
10.
Papildināt noteikumus ar 82.1 punktu šādā redakcijā:
"82.1 Aizliegts braukt atpakaļgaitā, ja uz specializētā atkritumu izvešanas transportlīdzekļa ārpus kabīnes atrodas pasažieris."
11.
Papildināt 92. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:
"Pašvaldības ar attiecīgu lēmumu ir tiesīgas noteikt laikposmu, kad transportlīdzekļus drīkst apturēt joslā, kas paredzēta pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem, lai iekrautu vai izkrautu kravu."
12.
Izteikt 93. un 94. punktu šādā redakcijā:
"93. Ja josla pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem apzīmēta ar 505. ceļa zīmi un 940. ceļa apzīmējumu un iekārtota brauktuves labajā pusē, un nav atdalīta no pārējās brauktuves ar nepārtrauktu ceļa apzīmējuma līniju, transportlīdzekļa vadītājam jānogriežas pa labi no šīs joslas. Transportlīdzekļa vadītājam aizliegts ilgstoši braukt pa šo joslu un jānogriežas tuvākajā brauktuvē vai vietā, kur no ceļa nobrauc uz blakusteritoriju. Šajā joslā atļauts iebraukt arī, lai pasažieri iekāptu transportlīdzeklī vai izkāptu no tā, ja tas netraucē pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu vai taksometru satiksmi, kā arī lai izbrauktu pa labi uz ceļa ar šādu joslu.
94. Ja uz brauktuves ierīkota ar 941. ceļa apzīmējumu (un (vai) arī ar 413. ceļa zīmi) apzīmēta velojosla, kas no pārējās brauktuves atdalīta ar platu 920. ceļa apzīmējumu, pārējo transportlīdzekļu vadītājiem pa velojoslu braukt aizliegts un to šķērsot atļauts tikai 920. ceļa apzīmējuma pārtraukumu vietās."
13.
Izteikt 101. punktu šādā redakcijā:
"101. Apdzīvotās vietās visu transportlīdzekļu braukšanas ātrums nedrīkst pārsniegt 50 km/h, bet dzīvojamās zonās, daudzdzīvokļu namu pagalmos, degvielas uzpildes staciju un stāvvietu teritorijās – 20 km/h. Ārpus apdzīvotām vietām visu transportlīdzekļu braukšanas ātrums nedrīkst pārsniegt 90 km/h."
14.
Izteikt 103.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
"103.4. braucot pa ceļu, kas apzīmēts ar 552. ceļa zīmi, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem un kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 t, – 120 km/h, autobusiem – 110 km/h, bet laikposmā no 1. decembra līdz 1. martam motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 t, un autobusiem – 100 km/h, bet vieglajiem automobiļiem – 110 km/h;".
15.
Papildināt noteikumus ar 103.7., 103.8. un 103.9. apakšpunktu šādā redakcijā:
"103.7. specializētajiem atkritumu izvešanas transportlīdzekļiem – 20 km/h, ja tā pasažieris atrodas ārpus kabīnes šim nolūkam paredzētajā stāvēšanas vietā;
103.8. traktortehnikai – 60 km/h;
103.9. elektroskrejriteņiem – 25 km/h."
16.
Izteikt 110. punktu šādā redakcijā:
"110. Lai netraucētu citus ceļu satiksmes dalībniekus un palaistu garām citu transportlīdzekli, šo noteikumu 88. punktā minētie transportlīdzekļi drīkst īslaicīgi braukt pa ceļa nomali, ja tai ir asfalta vai asfaltbetona segums. Ja ārpus apdzīvotām vietām ceļa platums vai brauktuves stāvoklis, ņemot vērā pretim braucošo transportlīdzekļu satiksmes intensitāti, neļauj apdzīt lēni braucošu šo noteikumu 88. punktā minētu transportlīdzekli, tā vadītājam, netraucējot citus ceļu satiksmes dalībniekus, jābrauc iespējami tuvāk ceļa (nomales) labajai malai, bet, ja aiz transportlīdzekļa ir izveidojies sastrēgums, jāaptur transportlīdzeklis un jāpalaiž garām transportlīdzekļi, kas aiz tā izveidojuši sastrēgumu."
17.
Papildināt noteikumus ar 15.1 nodaļu šādā redakcijā:
"15.1 Papildu prasības vadītājiem, lietojot ātrgaitas ceļu
159.1 Ātrgaitas ceļa lietošana, ieskaitot šķērsošanu, ir aizliegta gājējiem, dzīvnieku pārvietošanai ārpus transportlīdzekļa, velosipēdu, elektroskrejriteņu, mopēdu, traktortehnikas, pajūgu un tādu transportlīdzekļu vadītājiem, kuri nevar braukt ar lielāku ātrumu par 60 km/h.
159.2 Piespiedu apstāšanās gadījumā uz ātrgaitas ceļa transportlīdzeklis jānovieto uz nomales vai speciāli šim gadījumam paredzētā apstāšanās vietā. Transportlīdzekļa vadītājam nekavējoties jāiededz avārijas gaismas signalizācija un transportlīdzekļa aizmugurē attālumā, kas ir ne mazāks par 100 m, jāizliek avārijas zīme.
159.3 Uz ātrgaitas ceļa aizliegts apstāties un stāvēt, apgriezties braukšanai pretējā virzienā, braukt atpakaļgaitā un to šķērsot."
18.
Izteikt 179. punktu šādā redakcijā:
"179. Traktortehnikai ar pilnu masu virs 4000 kg atļauts vilkt divas ar darba bremzēm aprīkotas piekabes, kas nodrošina darba bremžu funkcionalitāti."
19.
Papildināt noteikumus ar 179.1 punktu šādā redakcijā:
"179.1 Transportlīdzekļa sastāvam, kas sastāv no mehāniska transportlīdzekļa, puspiekabes un piekabes, ir atļauts piedalīties ceļu satiksmē, ja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir saņemta attiecīga lielgabarīta un smagsvara pārvadājuma atļauja."
20.
Izteikt 180.8. apakšpunktu šādā redakcijā:
"180.8. vairāk par vienu piekabi, izņemot šo noteikumu 179. un 179.1 punktā minēto gadījumu;".
21.
Papildināt noteikumus ar 200.1.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
"200.1.4. lai brauktu pa braukšanas joslu visā tās platumā, bez iemesla netraucējot cita transportlīdzekļa braukšanu, uz ceļiem, kur atļautais braukšanas ātrums nepārsniedz 30 km/h, vietā, kur neveic darbus uz ceļa vai nav ierobežojuma ar noteiktu darbības laiku;".
22.
Izteikt 200.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"200.3. braukt pa ietvi, ja braukšana pa brauktuvi, ņemot vērā ceļu satiksmes intensitāti, ceļa un meteoroloģiskos apstākļus, nav iespējama, ir apgrūtināta vai bīstama. Braucot pa ietvi, velosipēdu vadītājiem jāizvēlas tāds braukšanas ātrums, lai netiktu apdraudēti vai traucēti gājēji. Ja pastāv risks, ka velosipēdu vadītāji var apdraudēt vai traucēt gājējus, velosipēdu vadītājiem jābrauc ar ātrumu, kas nepārsniedz gājēju pārvietošanās ātrumu, vai jāaptur velosipēds. Gājējiem, pārvietojoties pa ietvi, ir priekšroka. Braucot pa ietvi vietās, kur velosipēdu vadītāju braukšanas trajektorijas krustojas ar pārējo transportlīdzekļu braukšanas trajektorijām, velosipēdu vadītājiem jānovērtē attālums līdz transportlīdzekļiem, kas tuvojas, kā arī jānovērtē to braukšanas ātrums un jāpārliecinās par drošību."
23.
Izteikt 201. punkta otro teikumu šādā redakcijā:
"Bērniem līdz 16 gadu vecumam, braucot ar velosipēdu, galvā jābūt aizsprādzētai aizsargķiverei."
24.
Izteikt 205. punktu šādā redakcijā:
"205. Nogriezties pa kreisi vai apgriezties braukšanai pretējā virzienā apdzīvotās vietās ārpus krustojumiem velosipēda vadītājam atļauts no brauktuves labās malas, bet uz ceļiem, kur ceļu satiksme notiek divos virzienos ar vienu joslu katrā virzienā, – arī no kreisā malējā stāvokļa, kas ieņemts uz attiecīgā virziena braukšanas joslas."
25.
Svītrot 210.6. apakšpunktu.
26.
Papildināt noteikumus ar 210.7. apakšpunktu šādā redakcijā:
"210.7. braukt pa pretējā virziena brauktuvi."
27.
Svītrot 212. punktu.
28.
Izteikt 212.6 punktu šādā redakcijā:
"212.6 Elektroskrejritenim braukšanas laikā priekšpusē deg baltas gaismas lukturis, bet aizmugurē – sarkanas gaismas lukturis. Elektroskrejriteņa vadītājam vecumā no 14 līdz 17 gadiem galvā jābūt aizsprādzētai aizsargķiverei. Ja lukturu nav vai tie nedarbojas, elektroskrejriteņa vadītājam jābūt tērptam atstarojošā vestē vai apģērbā ar labi redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elementiem."
29.
Papildināt noteikumus ar 212.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
"212.5. braukt pa pretējā virziena brauktuvi."
30.
Izteikt 246. punktu šādā redakcijā:
"246. Automobiļa salonā pie priekšējā stikla atļauts novietot invalīdu stāvvietu izmantošanas karti, ja automobiļa vadītājs vai tā pasažieris ir persona, kurai izsniegta invalīdu stāvvietu izmantošanas karte. Invalīdu stāvvietu izmantošanas karti ir tiesības saņemt:
246.1. personai ar invaliditāti, kurai ir kustību un gaitas traucējumi un kurai Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija izsniegusi atzinumu par medicīniskajām indikācijām vieglā automobiļa speciālai pielāgošanai un pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensēšanai;
246.2. personai ar I grupas redzes invaliditāti;
246.3. personai vecumā līdz 18 gadiem, kurai noteikta invaliditāte un kurai Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija izsniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību."
31.
Papildināt noteikumus ar 246.1 un 246.2 punktu šādā redakcijā:
"246.1 Invalīdu stāvvietu izmantošanas karti izsniedz valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija", pamatojoties uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas elektroniski sniegto informāciju par personas tiesībām saņemt invalīdu stāvvietu izmantošanas karti, ja saņemts kartes saņēmēja vai tā pārstāvja iesniegums. Invalīdu stāvvietu izmantošanas karti izsniedz uz termiņu, uz kuru personai ir piešķirta invaliditāte, kas atbilst šo noteikumu 246. punktā minētajiem nosacījumiem. Ja noteiktās invaliditātes termiņš pārsniedz 10 gadus, tad karti izsniedz uz 10 gadiem. Maksu par invalīdu stāvvietu izmantošanas kartes izsniegšanu sedz pakalpojuma saņēmējs atbilstoši valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" cenrādim.
246.2 Invalīdu stāvvietu izmantošanas karte (3. pielikuma 12. punkts) ir tumši zils taisnstūris (garums 148 mm, augstums 106 mm). Kartes aversa kreisajā pusē norādīts kartes derīguma termiņš, izdevējs un kartes sērijas numurs, zem tā attēlota personas ar invaliditāti pazīšanas zīme baltā krāsā, labajā pusē – Latvijas atšķirības zīme "LV", zem tās uzraksts latviešu valodā "Eiropas Kopienas modelis", zem tā ar atstarpi uzraksts latviešu valodā "Invalīdu stāvvietu izmantošanas karte", zem tā ar atstarpi analogs uzraksts citās Eiropas Savienības valodās. Kartes reversa kreisajā pusē – kartes īpašnieka fotogrāfija, zem tās norādīts personas vārds, uzvārds un paraksts, labajā pusē – informācija latviešu valodā "Šī karte pilnvaro tās īpašnieku izmantot speciāli apzīmētu stāvvietu pakalpojumus Eiropas Savienības dalībvalstīs."
32.
Izteikt 264. punktu šādā redakcijā:
"264. 312. un 313. zīmes darbība neattiecas uz transportlīdzekļiem, kuriem, izvērtējot sabiedrisko drošību un bīstamību, lai veiktu speciālus pārvadājumus (piemēram, pārvadātu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus un atvasinātus produktus, kas nav paredzēti cilvēka patēriņam), izsniegta valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi" atļauja."
33.
Izteikt 276.49. apakšpunktu šādā redakcijā:
"276.49. 554. zīme "Piespiedu apstāšanās vieta". Norāda vietu tunelī, uz ātrgaitas ceļa, kas paredzēta transportlīdzekļa novietošanai piespiedu apstāšanās gadījumā;".
34.
Izteikt 280.33. apakšpunktu šādā redakcijā:
"280.33. 633. zīme "Avārijas tālrunis". Norāda vietu tunelī, uz ātrgaitas ceļa, kur atrodas tālrunis, pa kuru var izsaukt glābšanas dienestu;".
35.
Papildināt noteikumus ar 284.1 punktu šādā redakcijā:
"284.1 Informācija par iespējamajiem braukšanas virzieniem vairāklīmeņu krustojumos:
284.1 1. 754. zīme "Iepriekšēja norāde par nobrauktuvi no ātrgaitas ceļa". Informē par nobrauktuvi no ātrgaitas ceļa;
284.1 2. 755. zīme "Tuvojas nobrauktuve". Papildu brīdinājums par tuvošanos nobrauktuvei no ātrgaitas ceļa (attālums 300 m (3 svītras), 200 m (2 svītras), 100 m (1 svītra));
284.1 3. 756. zīme "Virziena norāde". Novietojama pie izejas virs brauktuves vai arī starp brauktuvēm."
36.
Izteikt 285.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
"285.4. 804.–808. papildzīme "Darbības zona". Norāda 326., 327., 328., 329., 537. un 539. zīmes darbības virzienu un zonu. Ar 804. un 808. papildzīmi norāda arī attālumu līdz objektam, kas ir apzīmēts ar 537. vai 539. zīmi, bet ar 805.–807. papildzīmi – 537. un 539. zīmes darbības zonu, ja tās ir uzstādītas paralēli stāvvietas malai;".
37.
Izteikt 285.32. apakšpunktu šādā redakcijā:
"285.32. 854. papildzīme "Informācija par velosipēdu ceļu". Norāda, ka pa šķērsojamo ceļu vai tā daļu ir organizēta velosipēdu un elektroskrejriteņu satiksme norādītajos virzienos;".
38.
Izteikt 285.38. apakšpunktu šādā redakcijā:
"285.38. 860. papildzīme "Elektromobiļiem". Norāda, ka ar 537. zīmi apzīmētā stāvvietā ir pieejama uzlāde un atļauta transportlīdzekļu stāvēšana tikai elektromobiļiem un ārēji lādējamiem hibrīdtransportlīdzekļiem to uzlādes laikā."
39.
Izteikt 289. punktu šādā redakcijā:
"289. Ceļa apzīmējumiem (5. pielikums) jāatbilst standartu LVS 85:2016 "Ceļa apzīmējumi", LVS 85:2016/A1:2018 "Ceļa apzīmējumi" un LVS 93:2006 "Ceļa signālstabiņi. Lietošanas noteikumi" prasībām. Gājēju pārejas tiek projektētas atbilstoši standartam LVS 190–10:2007 "Gājēju pāreju projektēšanas noteikumi", LVS 190-10:2007/A1:2010 "Gājēju pāreju projektēšanas noteikumi" un LVS 190-10:2007/A2:2020 "Gājēju pāreju projektēšanas noteikumi"."
40.
Izteikt 292.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
"292.6. 925. ceļa apzīmējums – pārtraukta līnija, kurai svītru garums ir vienāds ar atstarpēm starp tām, – apzīmē joslas vai velojoslas krustojuma robežās vai velojoslas vietās, kur tās atļauts šķērsot citiem transportlīdzekļiem;".
41.
Izteikt 292.36. apakšpunktu šādā redakcijā:
"292.36. 957. ceļa apzīmējums apzīmē stāvvietu, kur ir pieejama uzlāde un atļauta transportlīdzekļu stāvēšana tikai elektromobiļiem un ārēji lādējamiem hibrīdtransportlīdzekļiem to uzlādes laikā;".
42.
Izteikt 295. punktu šādā redakcijā:
"295. 920. un 921. ceļa apzīmējuma līnijas šķērsot aizliegts, izņemot 920. ceļa apzīmējuma līniju, ja tā lietota, lai apzīmētu stāvvietas robežas, vai sadala pretējos virzienos braucošu transportlīdzekļu plūsmas, lai atgrieztos savā braukšanas virziena pusē, kā arī šo noteikumu 110. punktā minētajos gadījumos."
43.
Izteikt 2. pielikuma 8.13. un 8.14. apakšpunktu šādā redakcijā:
"
8.13. transportlīdzekļu sastāviem ar puspiekabi, kas sastāv no divasu vilcēja un trīsasu puspiekabes, kurš, veicot intermodālu pārvadājumu darbības, pārvadā vienu vai vairākus konteinerus vai maināmas virsbūves, kuru maksimālais kopējais garums ir līdz 45 pēdām, vai kombinētu pārvadājumu darbības, lai sasniegtu tuvāko attiecīgajam pakalpojumam piemēroto transporta termināli Latvijas teritorijā 42 t
8.14. transportlīdzekļu sastāviem ar puspiekabi, kas sastāv no trīsasu vilcēja un divasu vai trīsasu puspiekabes, kurš, veicot intermodālu pārvadājumu darbības, pārvadā vienu vai vairākus konteinerus vai maināmas virsbūves, kuru maksimālais kopējais garums ir līdz 45 pēdām, vai kombinētu pārvadājumu darbības, lai sasniegtu tuvāko attiecīgajam pakalpojumam piemēroto transporta termināli Latvijas teritorijā 44 t
"
44.
Izteikt 2. pielikuma 19. punktu šādā redakcijā:
"19. Maksimālos garumus, kas noteikti šā pielikuma 1. punktā, ievērojot, ka netiek radīts transportlīdzekļu vai transportlīdzekļu sastāvu kravietilpības palielinājums, var pārsniegt transportlīdzekļi vai transportlīdzekļu sastāvi, kuriem ir atbilstoši Komisijas 2021. gada 31. marta Īstenošanas regulai (ES) 2021/535, ar ko nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/2144 piemērošanas noteikumus transportlīdzekļu un šiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību tipa apstiprināšanas vienotām procedūrām un tehniskajām specifikācijām attiecībā uz to vispārīgajiem konstrukcijas raksturlielumiem un drošību, izgatavotas kabīnes, kas uzlabo to aerodinamikas rādītājus, energoefektivitāti un drošības rādītājus. Minēto atbilstību apliecina uz transportlīdzekļa izgatavotāja plāksnītes norādīta attiecīga informācija."
45.
Papildināt 2. pielikumu ar 20. punktu šādā redakcijā:
"20. Maksimālos garumus, kas noteikti šā pielikuma 1. punktā, attiecīgajā gadījumā, ievērojot šo noteikumu 194.1 punktu, un maksimālo attālumu, kas noteikts šā pielikuma 5. punktā, var par 15 cm pārsniegt transportlīdzekļi vai transportlīdzekļu sastāvi, kas minēti šā pielikuma 8.13. un 8.14. apakšpunktā."
46.
Papildināt 4. pielikuma 7. punktu ar 754., 755., 756. un 757. ceļa zīmju aprakstu un attēliem šādā redakcijā:
""
Ministru prezidents V. Uzvārds
Ministrs V. Uzvārds