MK sēdes protokollēmuma projekts

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Ministru kabineta sēde plānota š.g. 5. jūlijā.
21-TA-925
Par priekšlikumiem likumprojektu "Par valsts budžetu 2022. gadam" un "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā
1.
Par priekšlikumiem likumprojektam "Par valsts budžetu 2022.gadam" (Nr. 1195/Lp13) un likumprojektam "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam" (Nr. 1194/Lp13) izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā:
1.1.
neatbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotos priekšlikumus teksta daļām;
1.2.
saskaņā ar š. g. 1.novembra valdības veidojošo koalīcijas partneru sadarbības sanāksmē lemto, atbalstīt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotos 2., 19.–25., 39., 40., 53., 59., 61.–65., 74.–86., 133., 134. un 147.–156. priekšlikumus skaitliskām daļām.
2.
Par Ministriju un citu centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem likumprojektam "Par valsts budžetu 2022.gadam" (Nr. 1195/Lp13) un likumprojektam "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam" (Nr. 1194/Lp13) izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā:
2.1.
atbalstīt ministriju un citu centrālo valsts iestāžu (turpmāk – ministrijas) iesniegto 1., 2. un 4.–7.priekšlikumu likumprojekta "Par valsts budžetu 2022. gadam" teksta daļai izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā;
2.2.
neatbalstīt ministriju iesniegto 3.priekšlikumu likumprojekta "Par valsts budžetu 2022. gadam" teksta daļai;
2.3.
atbalstīt ministriju iesniegto 2.–4.priekšlikumu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam" teksta daļai;
2.4.
neatbalstīt ministriju iesniegto 1.priekšlikumu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam" teksta daļai;
2.5.
atbalstīt ministriju iesniegto 1.–32.priekšlikumu likumprojekta "Par valsts budžetu 2022.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam" skaitliskajai daļai izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā;
2.6.
Finanšu ministrijai tehniski precizēt atbalstītos priekšlikumus, noformēt tos attiecīgu Ministru kabineta priekšlikumu veidā un iesniegt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā un Valsts kancelejā;
2.7.
ministrijām divu darba dienu laikā pēc likumprojekta "Par valsts budžetu 2022.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam" pieņemšanas Saeimā otrajā lasījumā saskaņā ar atbalstītajiem priekšlikumiem ievadīt izmaiņas Vienotajā valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēmā un iesniegt Finanšu ministrijā precizētās veidlapas saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 31.jūlija noteikumu Nr.523 "Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem" (turpmāk – MK noteikumi Nr.523) 51.punktā noteikto;
2.8.
ministrijām atbilstoši Saeimā otrajā lasījumā atbalstītajiem priekšlikumiem līdz 2021.gada 13.decembrim sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā precizētu veidlapu Nr.7(pb), Nr.7(LM) un Nr.28, lai saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.523 45.punktā un Ministru kabineta 2021.gada 24.septembra sēdes protokola Nr.63 1.§ 29.punktā noteikto varētu nodrošināt valsts budžeta likuma paskaidrojumu aktualizēšanu un publicēšanu Finanšu ministrijas tīmekļvietnē;
2.9.
Finanšu ministrijai precizēt kopsavilkuma skaitļus likumprojekta "Par valsts budžetu 2022.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam" pielikumos atbilstoši Saeimā otrajā lasījumā atbalstītajiem priekšlikumiem;
2.10.
atbalstīt Zemkopības ministrijas priekšlikumu precizēt budžeta apakšprogrammā 21.01.00 "Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai" ar Ministru kabineta 2021. gada 24. augusta sēdes protokola Nr.57 52.§ “Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam" un likumprojekta “Par valsts budžetu 2022.gadam" izstrādes procesā"" 32. punktu atbalstītā finansējuma 30 000 000 EUR 2022. gadam sadalījumu pa apakšpasākumiem šādā apmērā:
2.10.1.
valsts atbalstam vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai – 19 500 000 EUR;
2.10.2.
lauksaimniecībā izmantojamiem zinātnes pētījumiem un lauksaimniecības zinātnisko institūciju materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai – 3 000 000 EUR;
2.10.3.
mazo lauksaimniecības ražotāju ienākumu valsts atbalstam – 4 000 000 EUR;
2.10.4.
kredītprocentu daļējai dzēšanai lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādes kredītiem, lauksaimniecības dzīvnieku iegādes kredītiem un īstermiņa kredītiem – 3 500 000 EUR.
3.
Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.