MK sēdes protokollēmuma projekts

24-TA-279
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Jēkabi" Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai "
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Jēkabi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4050 004 0082) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4050 007 0080) daļu 0,0825 ha platībā (pēc kadastrālās uzmērīšanas platība var tikt precizēta) Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 1 321,71 EUR, ko veido zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4050 007 0080) atsavināmās daļas 0,0825 ha platībā tirgus vērtība 255,75 EUR (jeb 0,31 EUR par vienu zemes kvadrātmetru) un uz zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4050 007 0080) atsavināmās daļas 0,0825 ha platībā esošās mežaudzes tirgus vērtība 1 065,96 EUR. Zemes kvadrātmetra tirgus vērtība būs piemērojama, veicot atlīdzības apmēra pārrēķinu, ja zemes vienības platība tiks precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas.