Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 785
Rīgā 2021. gada 2. novembrī (prot. Nr. 73 12. §)
21-TA-74
Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Zāles ielā 1–43, Limbažos, Limbažu novadā, nodošanu Limbažu novada pašvaldības īpašumā
 
1.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu, 42.1 un 43. pantu un 45. panta pirmo daļu Valsts ieņēmumu dienestam nodot bez atlīdzības Limbažu novada pašvaldības īpašumā valstij piekrītošo bezmantinieka mantu – dzīvokļa īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6601 900 2004) – dzīvokli Nr. 43 (telpu grupas kadastra apzīmējums 6601 007 0070 001 043) un tam piekrītošās 3604/194980 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (būves kadastra apzīmējums 6601 007 0070 001) – Zāles ielā 1–43, Limbažos, Limbažu novadā (turpmāk – dzīvokļa īpašums), lai saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 9. punktu to izmantotu pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai – palīdzības sniegšanai iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā.
2.
Limbažu novada pašvaldībai dzīvokļa īpašumu bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanai.
3.
Pilnvarot Limbažu novada pašvaldību parakstīt nostiprinājuma lūgumu par īpašuma tiesību nostiprināšanu valstij uz dzīvokļa īpašumu, kā arī veikt citas nepieciešamās darbības dzīvokļa īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā.
4.
Limbažu novada pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu:
4.1.
dzīvokļa īpašumu nostiprināt zemesgrāmatā uz valsts vārda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas personā vienlaikus ar Limbažu novada pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu;
4.2.
norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Limbažu novada pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanu;
4.3.
ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt dzīvokļa īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.
5.
Šā rīkojuma 4.3. apakšpunktā minēto aizliegumu – apgrūtināt dzīvokļa īpašumu ar hipotēku – nepiemēro, ja dzīvokļa īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai saņemtu Eiropas Savienības fondu atbalstu.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs