MK sēdes protokollēmuma projekts

24-TA-311
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Rāmavas" Iecavas pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Rāmavas" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4064 014 0001) Iecavas pagastā, Bauskas novadā, daļu - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 014 0537) 0,36 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 014 0538) 0,2 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 014 0539) 0,8 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 014 0540) 0,41 ha platībā, kas nepieciešama projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 21 771 EUR (tirgus vērtība).