MK sēdes protokollēmuma projekts

23-TA-2111
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu” 2.2.3.2. pasākuma “Vides izglītību veicinoši pasākumi sabiedrības informētībai un prasmju attīstībai” īstenošanas noteikumi"
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Līdz Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu” 2.2.3.2. pasākuma “Vides izglītību veicinoši pasākumi sabiedrības informētībai un prasmju attīstībai” pirmās atlases kārtas projektu iesniegumu apstiprināšana sadarbības iestādē ar projektu īstenošanu saistītās izmaksas tiks segtas Dabas aizsardzības pārvaldei kārtējā gada sākumā apstiprinātā budžeta ietvaros.
4.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nekavējoties informēt Ministru kabinetu, ja izmaksas, kas 2.2.3.2. pasākuma pirmajā atlases kārtā veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, varētu netikt vai netiek attiecinātas finansēšanai no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem, sagatavojot attiecīgu informatīvo ziņojumu, kurā norādīts detalizēts apraksts par radušos situāciju, neatbilstības rašanās cēloņiem, finansiālo ietekmi, un sniegt fiskāli neitrālu priekšlikumu/aprakstu situācijas risinājumam, lai turpinātu projekta īstenošanu.