Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 958
Rīgā 2021. gada 14. decembrī (prot. Nr. 80 58. §)
21-TA-1524
Par nekustamā īpašuma Kronvalda bulvārī 4, Rīgā, pirkšanu
1.
Saskaņā ar Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 9. panta pirmo daļu atļaut Kultūras ministrijai pirkt nekustamo īpašumu  (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 010 0097) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 010 0097) 6 357 m2 platībā un piecas būves (būvju kadastra apzīmējumi 0100 010 0097 001, 0100 010 0097 002, 0100 010 0097 003, 0100 010 0097 005 un 0100 010 0097 006) – Kronvalda bulvārī 4, Rīgā (turpmāk – nekustamais īpašums), kas nepieciešams izglītības un kultūras funkciju veikšanai.
2.
Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 ''Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem'' piešķirt Kultūras ministrijai finansējumu 6 200 085 euro apmērā nekustamā īpašuma iegādei un ar iegādi saistīto izdevumu segšanai.
3.
Kultūras ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei atbilstoši šā rīkojuma 2. punktam.
4.
Kultūras ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu nostiprināt zemesgrāmatā uz valsts vārda Kultūras ministrijas personā.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Kultūras ministrs N. Puntulis