Noteikumu (grozījumu) projekts

21-TA-764
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"
Izdoti saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma 3. panta  otro daļu, 19. panta pirmo un 2.1 daļu, 19.1  pantu, 30. panta pirmo un trešo daļu, 31. panta piekto daļu, 39.  panta pirmo un otro daļu, Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma  4.  panta pirmās daļas 1., 1.1, 1.2, 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 21. punktu, 6.1  panta otro daļu, 6.3  panta otro daļu, 6.4  panta otro daļu, 6.7  panta otro un trešo daļu, 6.9  panta otro daļu, 10.4  panta trešo daļu, 49.6  panta pirmo daļu un Farmācijas likuma  5.  panta 3. un 12. punktu
1.
Izdarīt Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 191A., 194., 195A., 198A., 203A., 208A. nr.) šādus grozījumus:
1.1.
izteikt 24. punktu šādā redakcijā:
"24. Darbinieki (amatpersonas), kuri nodarbināti valsts un pašvaldību institūcijā (tai skaitā kapitālsabiedrībā), un darbinieki, tostarp brīvprātīgie un personas ar ārpakalpojuma līgumiem, kuri veic darba pienākumus klātienē, savus darba (amata, dienesta) pienākumus var veikt, ja ir iegūts vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.
 ";
1.2.
izteikt 25. punktu šādā redakcijā:
"25. Darba devējs nepielaiž pie darba pienākumu veikšanas šo noteikumu 24.punktā minētās personas, ja tās nav uzrādījušas vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu."
2.
Noteikumi stājas spēkā 2022.gada 12.janvārī.
Ministru prezidents V. Uzvārds
Ministrs V. Uzvārds