Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 670
Rīgā 2022. gada 25. oktobrī (prot. Nr. 54 14. §)
22-TA-1016
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 7. aprīļa noteikumos Nr. 194 "Kārtība, kādā izsniedz, uz laiku aptur vai anulē speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu un izsniedz pārvadājumu vadītāja profesionālās kompetences sertifikātus"
Izdoti saskaņā ar Autopārvadājumu likuma
6. panta ceturto daļu un 30. panta piekto daļu
Izdarīt Ministru kabineta 2020. gada 7. aprīļa noteikumos Nr. 194 "Kārtība, kādā izsniedz, uz laiku aptur vai anulē speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu un izsniedz pārvadājumu vadītāja profesionālās kompetences sertifikātus" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 71. nr.) šādus grozījumus:
1.
Svītrot 2. punktu.
2.
Izteikt 3.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"3.1. iesniegumu, kurā norāda komercpārvadājumu veidu, komersanta veidu, komersanta nosaukumu, zemnieka vai zvejnieka saimniecības nosaukumu, juridisko adresi, elektroniskā pasta adresi, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra piešķirto uzņēmuma reģistrācijas numuru vai ārvalstu komersanta filiāles reģistrācijas numuru, pārvadājumu vadītāja vārdu, uzvārdu, sertifikāta numuru, personas kodu vai personas dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts, un dzīvesvietas adresi, ja Fizisko personu reģistrā tā nav reģistrēta. Iesniegumā pārvadātājs apliecina savu atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulas 1071/2009, ar ko nosaka kopīgus noteikumus par autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanas nosacījumiem un atceļ Padomes Direktīvu 96/26/EK (turpmāk – regula Nr. 1071/2009), 4. panta prasībām, norādot pārvadājumu vadītāja saistību ar pārvadātāju, un 5. panta prasībām. Iesniegumā pārvadātājs norāda, kā tas pierāda sava finansiālā stāvokļa atbilstību regulas Nr. 1071/2009 7. panta 1. punktam, – ar publiski pieejamu gada pārskatu vai konsolidēto gada pārskatu (turpmāk – gada pārskats) atbilstoši normatīvajiem aktiem par gada pārskatu sagatavošanu vai ar vienu no šo noteikumu 3.1 punktā minētajiem dokumentiem vai informāciju;".
3.
Izteikt 3.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"3.3. šo noteikumu ​3.12., 3.13. vai 3.14. apakšpunktā minēto dokumentu, ja pārvadātājs finansiālā stāvokļa atbilstību regulas Nr. 1071/2009 ​7. panta 1. punktam nepierāda ar gada pārskatu vai šo noteikumu 3.11. apakšpunktā minēto informāciju."
4.
Papildināt ar 3.1 punktu šādā redakcijā:
"3.1 Ja atbilstoši normatīvajiem aktiem par gada pārskatu sagatavošanu pārvadātāja gada pārskats vai konsolidētais pārskats vēl nav publiski pieejams vai pārvadātājam nav pienākuma sagatavot un iesniegt gada pārskatu vai konsolidēto gada pārskatu, pārvadātājs tā finansiālā stāvokļa atbilstību regulas Nr. 1071/2009 7. panta 1. punktam pierāda ar vienu no šādiem dokumentiem vai informāciju: 
3.11. ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vestajos reģistros pieejamām ziņām par reģistrēto pamatkapitālu, ja pārvadātājs šo noteikumu 3.1. vai 8.1. apakšpunktā minēto iesniegumu iesniedz triju mēnešu laikā pēc reģistrēšanās Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā;
3.12. ar bilanci, kas nav vecāka par trim mēnešiem;
3.13. ar bankas garantiju, kas apliecina, ka pārvadātāja rīcībā ir līdzekļi nepieciešamajā apjomā;
3.14. individuālais komersants, zemnieku vai zvejnieku saimniecība – ar savu apliecinājumu, norādot valsts reģistrā reģistrētos tā īpašumā esošos kustamos vai nekustamos īpašumus un to vērtību, vai bankas izziņu par individuālā komersanta, zemnieku vai zvejnieku saimniecības kontā esošajiem naudas līdzekļiem."
5.
Izteikt 4.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"4.3. pārbauda Fizisko personu reģistrā reģistrēto pārvadājumu vadītāja vārdu, uzvārdu, personas kodu, iepriekšējo personas kodu, deklarēto dzīvesvietas adresi, dzimšanas datumu un dzimšanas vietu, kā arī pārliecinās par miršanas datuma statusu Fizisko personu reģistrā;".
6.
Papildināt ar 4.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
"4.6. pārliecinās par pārvadātāja finansiālā stāvokļa atbilstību regulas Nr. 1071/2009 7. panta 1. punktam Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra publiskotajā informācijā vai dokumentācijā, kas iesniegta atbilstoši šo noteikumu 3.1 punktam. Ja pārvadātājs finansiālā stāvokļa atbilstību regulas Nr. 1071/2009 7. panta 1. punktam pierāda ar gada pārskatu vai šo noteikumu 3.12. apakšpunktā minēto dokumentu, Autotransporta direkcija pārbauda, vai bilances iedaļā "Pašu kapitāls" norādītā kopsumma atbilst regulas Nr. 1071/2009 7. panta 1. punktā noteiktajam finansiālajam apjomam par vismaz vienu transportlīdzekli."
7.
Izteikt 7.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"7.2. "c" apakšpunktā – pārvadātājs 15 dienu laikā pēc izmaiņām datos iesniedz Autotransporta direkcijā iesniegumu, kurā norāda pārvadājumu vadītāja vārdu, uzvārdu, sertifikāta numuru, personas kodu vai personas dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts, dzīvesvietas adresi, ja Fizisko personu reģistrā tā nav reģistrēta. Ja sertifikāts nav izsniegts Latvijas Republikā, pievieno apliecinātu sertifikāta kopiju. Lai pārliecinātos par pārvadājumu vadītāja atbilstību, Autotransporta direkcija veic šo noteikumu 4.2., 4.3., 4.4. un 4.5. apakšpunktā minētās pārbaudes."
8.
Izteikt 8.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"8.1. iesniegumu, kurā norāda pārvadātāja nosaukumu, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra piešķirto reģistrācijas numuru, autotransporta līdzekļa reģistrācijas numuru un informāciju, vai N kategorijas transportlīdzeklim vai N kategorijas transportlīdzeklim ar piekabi vai puspiekabi pilnā masa pārsniedz 2,5 tonnas, bet nepārsniedz 3,5 tonnas. Ja komercpārvadājumos izmantojamo autotransporta līdzekļu skaits palielinās, bet pārvadātāja apliecinātais finansiālais stāvoklis ir nepietiekams autotransporta līdzekļu skaita palielināšanai, pārvadātājs finansiālā stāvokļa atbilstību regulas Nr. 1071/2009 7. panta 1. punktam pierāda šo noteikumu 3.3. apakšpunktā noteiktajā kārtībā;".
9.
Svītrot 8.2. apakšpunktu.
10.
Izteikt 8.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"8.3. autotransporta līdzekļa nomas līgumu vai tā kopiju, ko apliecinājis pārvadātājs, ja pārvadātājs nav autotransporta līdzekļa īpašnieks vai turētājs."
11.
Izteikt 9.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"9.1. pārliecinās, vai pārvadātājam ir Autotransporta direkcijas izsniegta spēkā esoša un atbilstoša komercpārvadājumu veida licence;".
12.
Izteikt 9.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"9.3. pārliecinās, vai autotransporta līdzeklim, kas veic:
9.3.1. kravas komercpārvadājumus, ir izsniegta atļauja vai pagaidu atļauja piedalīties ceļu satiksmē;
9.3.2. pasažieru komercpārvadājumus ar autobusiem, ir izsniegta atļauja piedalīties ceļu satiksmē;".
13.
Papildināt ar 9.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
"9.4. pārliecinās par pārvadātāja finansiālā stāvokļa atbilstību regulas Nr. 1071/2009 7. panta 1. punktam Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra publiskotajā informācijā vai dokumentācijā, kas iesniegta atbilstoši šo noteikumu 3.1 punktam. Ja pārvadātājs finansiālā stāvokļa atbilstību regulas Nr. 1071/2009 7. panta 1. punktam pierāda ar gada pārskatu vai šo noteikumu 3.12. apakšpunktā minēto dokumentu, Autotransporta direkcija pārbauda, vai bilances iedaļā "Pašu kapitāls" norādītā kopsumma atbilst regulas Nr.  1071/2009 7. panta 1. punktā noteiktajam finansiālajam apjomam."
14.
Papildināt ar 10.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
"10.5. pazīme "≤3,5 t", ja N kategorijas transportlīdzeklim vai N kategorijas transportlīdzeklim ar piekabi vai puspiekabi pieļaujamā pilnā masa nepārsniedz 3,5 tonnas un tam tiek piemērotas zemākas finanšu prasības."
15.
Izteikt 13. punktu šādā redakcijā:
"13. Autotransporta direkcija par licences un licences kartītes darbības apturēšanu uz laiku vai anulēšanu pārvadātājam paziņo uz elektroniskā pasta adresi, izmantojot drošu elektronisko parakstu. Autotransporta direkcija pārvadātājam uz elektroniskā pasta adresi, neizmantojot drošu elektronisko parakstu, paziņo:
13.1. par licences vai licences kartītes anulēšanu, ja pārvadātājs ir iesniedzis iesniegumu Autotransporta direkcijā par licences vai licences kartītes anulēšanu;
13.2. par licences kartītes anulēšanu, ja Autotransporta direkcija konstatē vai no kontrolējošām institūcijām ir saņemta informācija, ka pārvadātājam nav tiesiska pamata izmantot autotransporta līdzekli."
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Satiksmes ministrs T. Linkaits