MK sēdes protokollēmuma projekts

24-TA-303
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Piķi" Codes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Piķi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4052 004 0003) sastāvā esošo zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 004 0811) 0,19 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 004 0812) 0,15 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 004 0813) 0,5 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 004 0814) 0,21 ha platībā, Codes pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 12 810,00 EUR, kas atbilst tirgus vērtībai.