Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 94
Rīgā 2024. gada 6. februārī (prot. Nr. 6 40. §)
23-TA-3145
Par nekustamā īpašuma "Ozolkalni" Zalves pagastā, Aizkraukles novadā, atsavināšanu militārā poligona "Sēlija" izveidei
1.
Saskaņā ar Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 9. panta pirmo daļu atļaut Aizsardzības ministrijai pirkt nekustamo īpašumu ''Ozolkalni'' (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3296 002 0019) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 3296 002 0019) 35,6 ha platībā – Zalves pagastā, Aizkraukles novadā, kas nepieciešams valsts aizsardzības vajadzībām.
2.
Aizsardzības ministrijai:
2.1.
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā īpašuma tiesības uz šā rīkojuma  1. punktā   minēto nekustamo īpašumu nostiprināt zemesgrāmatā uz valsts vārda Aizsardzības ministrijas personā;
2.2.
izdevumus, kas saistīti ar šā rīkojuma 1. punktā minētā nekustamā īpašuma pirkšanu un nostiprināšanu zemesgrāmatā, segt no Aizsardzības ministrijas budžeta programmā 33.00.00 "Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana" 2024. gadam paredzētajiem līdzekļiem.
Ministru prezidente E. Siliņa
Aizsardzības ministrs A. Sprūds