Noteikumu projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 315
Rīgā 2024. gada 28. maijā (prot. Nr. 22 32. §)
23-TA-1261
Mājas (istabas) dzīvnieka atsavināšanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Dzīvnieku aizsardzības likuma 18.3 panta trešo daļu
1.
Noteikumi nosaka:
1.1.
prasības attiecībā uz minimālo vecumu, kādā mājas (istabas) dzīvnieku var atsavināt;
1.2.
prasības attiecībā uz atsavināmā mājas (istabas) dzīvnieka fizioloģiju un veselības stāvokli;
1.3.
sludinājumā par suņa, kaķa vai mājas (istabas) seska piedāvāšanu atsavināšanai (turpmāk – sludinājums) sniedzamo informāciju par dzīvnieka vecumu, šķirni, izcelsmes valsti, veselības stāvokli, apzīmēšanu un reģistrāciju;
1.4.
dokumentus, ar kuriem mājas (istabas) dzīvnieku atsavina, to nododot nākamajam īpašniekam.
2.
Mājas (istabas) dzīvnieku atsavina un nodod tā nākamajam īpašniekam kopā ar šādiem dokumentiem:
2.1.
suni, kaķi un mājas (istabas) sesku – ar mājas (istabas) dzīvnieka pasi vai vakcinācijas apliecību;
2.2.
veterināro (veselības) sertifikātu, ja mājas (istabas) dzīvnieks Latvijā ir ievests no citas Eiropas Savienības dalībvalsts un ir tādas kategorijas sauszemes dzīvnieks, kas iekļauts Komisijas 2021. gada 24. marta Īstenošanas regulas (ES) 2021/403, ar ko attiecībā uz tādu veterināro un veterināro/oficiālo sertifikātu paraugiem, kuri paredzēti noteiktu kategoriju sauszemes dzīvnieku un to reproduktīvo produktu sūtījumu ievešanai Savienībā un pārvietošanai starp dalībvalstīm, un šādu sertifikātu sakarā veicamo oficiālo sertificēšanu nosaka noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/429 un (ES) 2017/625 piemērošanai un atceļ Lēmumu 2010/470/ES, 1. pielikumā, vai tādas kategorijas ūdensdzīvnieks, kas minēts Komisijas 2020. gada 16. decembra Īstenošanas regulas (ES) 2020/2236, ar ko attiecībā uz tādu veterināro sertifikātu paraugiem, kuri paredzēti ūdensdzīvnieku un noteiktu no tiem iegūtu dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumu ievešanai Savienībā un pārvietošanai pa to, un šādu sertifikātu sakarā veicamo oficiālo sertificēšanu nosaka noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/429 un (ES) 2017/625 piemērošanai un atceļ Regulu (EK) Nr. 1251/2008, 1. pielikuma 1. vai 4. rindā un šī pielikuma 1. vai 4. nodaļā;
2.3.
veterinārā (veselības) sertifikāta kopiju vai kopējo veterināro ievešanas dokumentu, ja mājas (istabas) dzīvnieks Latvijā ir ievests no valsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts;
2.4.
praktizējoša veterinārārsta izsniegtu izziņu par mājas (istabas) dzīvnieka veselības stāvokli un ārstēšanu, ja tāda nepieciešama:
2.4.1.
mājas (istabas) dzīvnieku atsavinot specializētai tirdzniecības vietai;
2.4.2.
patversmei atsavinot mājas (istabas) dzīvnieku, kas nav klīniski vesels;
2.4.3.
atsavinot mājas (istabas) dzīvnieku, kam ir uzsākta vai nepieciešama ārstēšana;
2.5.
praktizējoša veterinārārsta rakstveida norādījumiem par atsavināmā suņa vai kaķa barošanu un aprūpi, ja patversme atsavina suni, kas patversmē nonācis bez mātes un nav sasniedzis astoņu nedēļu vecumu, vai kaķi, kas patversmē nonācis bez mātes un nav sasniedzis 12 nedēļu vecumu;
2.6.
citiem dokumentiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem dzīvnieku audzēšanas, ciltsdarba un savvaļas sugu dzīvnieku aizsardzības jomā (ja attiecināms);
2.7.
dokumentu, kas apliecina mājas (istabas) dzīvnieka atsavināšanas faktu.
3.
Mājas (istabas) dzīvnieku atsavina:
3.1.
ja tam nenovēro klīniskās saslimšanas pazīmes, izņemot šo noteikumu 4. punktā minēto gadījumu;
3.2.
ja tam nav ektoparazītu;
3.3.
ne vēlāk kā grūsnības pirmajā pusē, ja mājas (istabas) dzīvnieks ir grūsns;
3.4.
suni un mājas (istabas) sesku – ne agrāk kā pēc astoņu nedēļu vecuma sasniegšanas, ja vien to neatsavina kopā ar māti;
3.5.
kaķi – ne agrāk kā pēc 12 nedēļu vecuma sasniegšanas, ja vien to neatsavina kopā ar māti;
3.6.
citus mājas (istabas) dzīvniekus – tādā vecumā, kad tie spēj patstāvīgi bez mātes uzņemt barību, kā arī urinēt un defecēt.
4.
Mājas (istabas) dzīvnieku ar hroniskām slimībām, kroplībām vai patoloģijām atļauts atsavināt, ja nākamais dzīvnieka īpašnieks ir rakstveidā informēts par mājas (istabas) dzīvnieka veselības stāvokli un ir saņēmis šo noteikumu 2.4. apakšpunktā minēto praktizējoša veterinārārsta izziņu.
5.
Patversmes īpašnieks kopā ar šo noteikumu 2.5. apakšpunktā minētajiem rakstveida norādījumiem var nodot atsavināšanai suni, kas patversmē nonācis bez mātes un nav sasniedzis astoņu nedēļu vecumu, ja suns ir apzīmēts un reģistrēts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dzīvnieku patversmēm un dzīvnieku viesnīcām.
6.
Patversmes īpašnieks kopā ar šo noteikumu 2.5. apakšpunktā minētajiem rakstveida norādījumiem var nodot atsavināšanai kaķi, kas patversmē nonācis bez mātes un nav sasniedzis 12 nedēļu vecumu.
7.
Sludinājumā sniedzama šāda informācija:
7.1.
mājas (istabas) dzīvnieka dzimšanas datums vai vecums, vai, ja nav zināms precīzs dzimšanas datums, domājamais vecums;
7.2.
mājas (istabas) dzīvnieka šķirne, šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizācijas un audzētavas vai audzētāja nosaukums, ciltsrakstu numurs, bet sunim, kaķim vai mājas (istabas) seskam, kas ir jaunāks par šo noteikumu 3.4. un 3.5. apakšpunktā minēto vecumu, – mātes un tēva šķirne un ciltsrakstu numurs;
7.3.
norāde par to, ka mājas (istabas) dzīvnieks ir bezšķirnes, ja tam nav šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizācijas izsniegtu ciltsrakstu un nav pamata tos saņemt;
7.4.
suņa, kaķa un mājas (istabas) seska mikroshēmas numurs, bet sunim, kaķim vai mājas (istabas) seskam, kas ir jaunāks par šo noteikumu 3.4. un 3.5. apakšpunktā minēto vecumu, – mātes mikroshēmas numurs, kā arī tīmekļvietnes adrese, kurā iespējams pārliecināties par reģistrāciju mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē;
7.5.
mājas (istabas) dzīvnieka izcelsmes valsts;
7.6.
norāde par mājas (istabas) dzīvnieka veselības stāvokli.
8.
Sludinājumu atļauts izvietot, pirms mājas (istabas) dzīvnieks ir sasniedzis šo noteikumu 3.4. un 3.5. apakšpunktā minēto vecumu, papildus šo noteikumu 7. punktā minētajai informācijai norādot datumu, no kura būs iespējams atsavināt attiecīgo mājas (istabas) dzīvnieku.
9.
Noteikumi stājas spēkā 2024. gada 1. jūlijā.
Ministru prezidente E. Siliņa
Zemkopības ministra pienākumu izpildītājs ‒ labklājības ministrs U. Augulis