MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-83
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Parlamenta un Padomes regulas 2021/887, ar ko izveido Eiropas Industriālo, tehnoloģisko un pētniecisko kiberdrošības centru un Nacionālo koordinācijas centru tīklu, īstenošanu"
1.
Pieņemt zināšanai aizsardzības ministra iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Noteikt, ka Aizsardzības ministrija īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 20. maija regulā (ES) Nr. 2021/887, ar ko izveido Eiropas Industriālo, tehnoloģisko un pētniecisko kiberdrošības centru un Nacionālo koordinācijas centru tīklu, (turpmāk – Regula) Nacionālajam koordinācijas centram noteiktās tiesības un pienākumus.
3.
Aizsardzības ministrijai:
3.1.
līdz 2021. gada 29. decembrim sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūciju izveidot darba grupu Regulas uzdevumu izpildei;
3.2.
līdz 2021. gada 29. decembrim ziņot Eiropas Komisijai par progresu Regulas uzdevumu izpildē, kā arī turpmāk veikt nepieciešamās darbības, lai saņemtu atzinumu no Eiropas Komisijas par Nacionālā koordinācijas centra atbilstību Regulā noteiktajām prasībām un spēju pārvaldīt Eiropas Savienības finansējumu;
3.3.
līdz 2022. gada 31. janvārim sagatavot un aizsardzības ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par nepieciešamajām izmaiņām kiberdrošības pārvaldības modelī, tai skaitā, lai nodrošinātu Nacionālā koordinācijas centra funkciju īstenošanu, pārstāvību Eiropas Kiberdrošības sertifikācijas grupā un kiberdrošības sertifikācijas jautājumu koordināciju;
3.4.
līdz šī protokollēmuma 3.3. punktā minētā informatīvā ziņojuma izskatīšanai Ministru kabinetā sadarbībā ar darba grupu nodrošināt Regulas uzdevumu izpildi, tai skaitā Nacionālā koordinācijas centra funkciju īstenošanu, nepalielinot Aizsardzības ministrijas resora kopējo amata vietu skaitu.