Noteikumu konsolidētā versija

21-TA-1484
Noteikumi par atbalsta programmu viena dzīvokļa dzīvojamo māju atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai
Izdoti saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma 12. panta ceturto daļu un Energoefektivitātes likuma 7. panta sesto daļu
I.Vispārīgie jautājumi
1.
Noteikumi nosaka:
1.1.
atbalsta programmu viena dzīvokļa dzīvojamo māju atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai (turpmāk – atbalsta programma);
1.2.
kārtību, kādā akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk – sabiedrība "Altum") īsteno atbalsta programmu;
1.3.
atbalsta programmai pieejamo finansējumu;
1.4.
atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus, tai skaitā finansējumu sabiedrības "Altum" izdevumu segšanai.
2.
Noteikumos lietotie termini:
2.1.
aizdevumu portfelis – kredītiestādes izsniegto aizdevumu (turpmāk – aizdevums) darījumu kopums, kurā iekļauti atbilstoši šiem noteikumiem izsniegtie aizdevumi;
2.2.
garantija – sabiedrības "Altum" saistības šajos noteikumos noteiktajā apmērā un atbilstoši šajos noteikumos noteiktajam finansējumam segt kredītiestādes zaudējumus, kas radušies, ja aizņēmējs nepilda saistības par kredītiestādes sniegto aizdevumu;
2.3.
garantijas likme – procentos izteikta kredītiestādes zaudējumu daļa, ko garantētam aizdevumam sedz garantija;
2.4.
garantiju portfelis – aizdevumu portfelī iekļautajiem aizdevumiem izsniegto garantiju kopums;
2.5.
ierobežotā garantijas likme (guarantee cap rate) – procentos izteikta garantiju portfeļa daļa, kuru sedz portfeļgarantija;
2.6.
ierobežotā garantijas summa (guarantee cap amount) – kredītiestādes aizdevumu portfeļa maksimālā zaudējumu summa, kuru sedz portfeļgarantija. Ierobežoto garantijas summu aprēķina kā kredītiestādes aizdevumu portfeļa (maksimāli izmaksāto aizdevumu summa), garantijas likmes un ierobežotās garantijas likmes reizinājumu;
2.7.
portfeļgarantija – finanšu instruments, kas nodrošina aizdevumu portfeļa zaudējumu segšanu atbilstoši garantijas likmei, nepārsniedzot ierobežoto garantijas summu, ja tāda noteikta;
2.8.
atbalsts – garantija, tehniskā palīdzība un grants;
2.9.
tehniskā palīdzība – pakalpojumu kopums, kura ietvaros tiek izstrādāts dzīvojamās mājas energoefektivitātes novērtējums, kā arī cita dzīvojamās mājas atjaunošanai nepieciešamā dokumentācija, nodrošināta uzraudzība un sniegtas konsultācijas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai. Tehnisko palīdzību nodrošina pakalpojumu sniedzēji, ko sabiedrība "Altum" izvēlējusies pārredzamā, nediskriminējošā un konkurenci nodrošinošā procedūrā;
2.10.
grants – vienreizējs maksājums atbalsta saņēmējam par dzīvojamās mājas energoefektivitātes klases paaugstināšanu, ja pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas:
2.10.1.
tiek sasniegts ēkas apkures patēriņa līmenis, kas atbilst vismaz C ēku energoefektivitātes klasei, saskaņā ar ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumiem;
2.10.2.
samazināts dzīvojamās mājas siltumenerģijas patēriņš apkurei vismaz 20 % apmērā.
3.
Atbalstu dzīvojamo māju īpašniekiem piešķir sabiedrība "Altum", ievērojot šajos noteikumos paredzētos nosacījumus.
4.
Atbalsta piešķiršanai un sabiedrības "Altum" pārvaldības maksas segšanai izmanto: 
4.1.
slēgtās Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālā projekta "Mikrokreditēšanas programma" atmaksu publiskā finansējuma daļu 2 373 521 euro apmērā:
4.1.1.
501 521 euro apmērā garantiju risku segumam;
4.1.2.
260 000 euro apmērā tehniskās palīdzības sniegšanai;
4.1.3.
1 200 000 euro apmērā grantiem par dzīvojamās mājas energoefektivitātes klases paaugstināšanu;
4.1.4.
412 000 euro sabiedrības "Altum" pārvaldības maksas segšanai.
4.2.
valsts budžeta finansējumu 3 269 229 euro apmērā:
4.2.1.
450 000 euro apmērā tehniskās palīdzības sniegšanai;
4.2.2.
2 250 000 euro apmērā grantiem par dzīvojamās mājas energoefektivitātes klases paaugstināšanu;
4.2.3.
569 000 euro sabiedrības "Altum" pārvaldības maksas segšanai.
II.Atbalsta programmas īstenošanas kārtība
5.
Atbalstu piešķir, ievērojot šādus nosacījumus:
5.1.
atbalsta saņēmējs ir fiziska persona, kam zemesgrāmatā nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kura sastāvā ir attiecīgā dzīvojamā māja, kurā tiks īstenots viens vai vairāki šo noteikumu 5.5. apakšpunktā minētie pasākumi;
5.2.
dzīvojamā māja saskaņā ar būvju klasifikāciju atbilst viena dzīvokļa mājas klasei;
5.3.
dzīvojamā māja ir nodota ekspluatācijā;
5.4.
dzīvojamā mājā netiek veikta saimnieciskā darbība;
5.5.
atbalsta saņēmējs apņemas piesaistīt vai izmantot savu finansējumu šādu pasākumu īstenošanai:
5.5.1.
būvdarbu veikšanai dzīvojamās mājas norobežojošajās konstrukcijās;
5.5.2.
inženiersistēmu (piemēram, apkures un ventilācijas iekārtu) iegādei, atjaunošanai, pārbūvei vai izveidei;
5.5.3.
jaunas ūdens sildīšanas iekārtas iegādei un uzstādīšanai;
5.5.4.
mikroģenerācijas siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegādei un uzstādīšanai, lai nodrošinātu siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem un siltuma vai elektroenerģijas piegādi;
5.5.5.
citiem pasākumiem, ja tie nepieciešami dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanai vienlaikus ar šo noteikumu 5.5.1., 5.5.2., 5.5.3. vai 5.5.4. apakšpunktā minētajiem pasākumiem.
6.
(Svītrots)
III.Atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumi
7.
Atbalsta saņēmējs, kura aizdevumam tiks piesaistīta garantija, iesniedz kredītiestādē apliecinājumu, ka dzīvojamā mājā netiek veikta saimnieciskā darbība.
8.
Atbalsta saņēmējs, kurš piesakās šo noteikumu 6. punktā minētajam atbalstam, sabiedrībā "Altum" iesniedz:
8.1.
pieteikumu tehniskās palīdzības un granta saņemšanai;
8.2.
apliecinājumu, ka dzīvojamā mājā netiek veikta saimnieciskā darbība;
8.2.1
sākotnējo ēkas energoefektivitātes novērtējumu.
8.3.
(Svītrots)
8.4.
(Svītrots)
8.5.
(Svītrots)
8.6.
(Svītrots)
8.7.
(Svītrots)
9.
Ja kredītiestāde pieņem lēmumu par aizdevuma piešķiršanu, piesaistot garantiju, šo noteikumu 6. punktā minētā atbalsta saņēmēja atbilstību šo noteikumu 5.1., 5.2., 5.3. un 5.4. apakšpunktā minētajām prasībām apliecina sabiedrība "Altum" līgumā ar kredītiestādi noteiktajā kārtībā.
10.
Kredītiestāde līgumā noteiktajā kārtībā informē sabiedrību "Altum" par atbalsta saņēmēja atbilstību šo noteikumu 6. punkta ievaddaļā minētajām prasībām.
IV.Atbalsta programmai pieejamais finansējums
11.
Garantijas likme ir līdz 30 % no aizdevuma summas, bet nepārsniedz 20 000 euro.
12.
Garantijas termiņš nepārsniedz 10 gadus.
13.
Atbalsta saņēmējam atbilstoši šiem noteikumiem garantiju var piešķirt atkārtoti.
14.
Garantija sedz neatmaksāto aizdevuma pamatsummu.
15.
Sākotnēji atbalsta saņēmējs sedz šādas tehniskās palīdzības izmaksas:
15.1.
sākotnējā ēkas energoefektivitātes novērtējuma izstrādes izmaksas;
15.2.
būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās dokumentācijas izstrādes izmaksas, ja, veicot šo noteikumu 8.2.1 apakšpunktā minēto novērtējumu, tiek secināts, ka īstenojot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, iespējams panākt ēkas apkures patēriņa līmeni, kas atbilst vismaz C ēku energoefektivitātes klasei un sasniegt vismaz 20 % siltumenerģijas ietaupījumu;
15.3.
ēkas pagaidu energosertifikāta izstrādes izmaksas pēc šo noteikumu 5.5. apakšpunktā minēto pasākumu īstenošanas.
16.
Ja pēc šo noteikumu 5.5. apakšpunktā minēto pasākumu īstenošanas tiek paaugstināta dzīvojamās mājas energoefektivitātes klase ēkas apkures patēriņa līmenim un tā pēc pasākumu īstenošanas nav zemāka par C klasi, kā arī tiek samazināts dzīvojamās siltumenerģijas patēriņš apkurei vismaz par 20 %, sabiedrība "Altum" vienam atbalsta saņēmējam par vienu īpašumu:
16.1.
sedz šo noteikumu 15.2. un 15.3. apakšpunktā minētās izmaksas 1 000 euro apmērā;
16.2.
izmaksā grantu līdz 5 000 euro, nepārsniedzot aizdevuma sākotnējo pamatsummu.
17.
Šo noteikumu 16. punktā minēto prasību izpildi apliecina:
17.1.
šo noteikumu 8.2.1 apakšpunktā minētais novērtējums, kas tiek sagatavots pirms pasākumu īstenošanas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku energosertifikācijas jomā;
17.2.
ēkas pagaidu energosertifikāts, kas tiek sagatavots pēc pasākumu īstenošanas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku energosertifikācijas jomā.
18.
Portfeļgarantija nodrošina zaudējumu segumu atbilstoši šiem noteikumiem jaunizveidotajam aizdevumu portfelim, kuru atbilstoši šo noteikumu nosacījumiem ir izveidojusi kredītiestāde, nepārsniedzot ierobežoto garantijas summu un ievērojot, ka:
18.1.
ierobežotā garantijas likme nepārsniedz 20 %;
18.2.
ierobežoto garantijas likmi nosaka līgumā, kas noslēgts ar kredītiestādi, atbilstoši kredītiestādes aizdevumu portfeļa risku novērtējumam;
18.3.
portfeļgarantija sedz aizdevumu portfeļa zaudējumus.
19.
Sabiedrība "Altum" informē kredītiestādes par iespēju pieteikties finansējumam, sniedz informāciju par pieteikšanās nosacījumiem un publicē tos sabiedrības "Altum" tīmekļvietnē. Pieteikties var jebkura kredītiestāde, kas ir tiesīga sniegt kreditēšanas pakalpojumus Latvijā.
20.
Pieteikšanās nosacījumos iekļauj finansējuma apmēru, finansiālā labuma nodošanas pamatojumu, kā arī kreditēšanas un citus nosacījumus.
21.
Līgumā ar kredītiestādi sabiedrība "Altum" paredz, ka aizdevumu portfeli kredītiestāde veido atbilstoši līdzšinējai kredītpolitikai, visas finansiālās priekšrocības nododot kredītu ņēmējiem, un nodrošina iespēju sabiedrībai "Altum" veikt pārbaudes, kā arī sniedz sabiedrībai "Altum" pārskatus par programmas īstenošanu. Minētie nosacījumi paliek spēkā visā kreditēšanas pakalpojuma sniegšanas periodā.
22.
Sabiedrība "Altum" reizi ceturksnī iesniedz Ekonomikas ministrijā pārskatu par sniegto atbalstu.
V.Noslēguma jautājums
23.
Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2020. gada 28. jūlija noteikumus Nr. 473 "Noteikumi par atbalsta programmu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanai" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 146. nr.).