MK sēdes protokollēmuma projekts

24-TA-680
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Lapas" Codes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Lapas" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4052 005 0025) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 005 0025) daļu 0,8064 ha platībā (pēc kadastrālās uzmērīšanas platība var tikt precizēta), Codes pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 11 128,32 EUR jeb 1,38 EUR par zemes kvadrātmetru. Atlīdzības apmērs precizējams, ja zemes kadastrālās uzmērīšanas rezultātā tiek precizēta platība.