MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-485
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma “Meža Vizbuļi” Rudbāržu pagastā, Kuldīgas novadā pirkšanu Nacionālo bruņoto spēku poligona “Mežaine” paplašināšanai

 "
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu. 
 
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Aizsardzības ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Meža Vizbuļi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6282 003 0135) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 6282 003 0101) 2,1 ha platībā - Rudbāržu pagastā, Kuldīgas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 3 150 euro, tai skaitā tirgus vērtība – 2 800 euro un kompensējamie zaudējumi – 350 euro.