Noteikumu (grozījumu) projekts

PAZIŅOJUMS:
VRAA informē, ka saistībā ar tehniskiem darbiem 21.02.2024 laikā no plkst. 21:00 līdz plkst. 23:30 var būt traucēta vienotās pieteikšanās moduļa darbība. To laikā portālā īslaicīgi var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas un parakstīšanās pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
21-TA-554
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumos Nr. 496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība"
Izdoti saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma
9.panta trešo daļu
Izdarīt Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumos Nr. 496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 108. nr.; 2011, 30. nr.; 2020, 36., 248. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 29. punktu šādā redakcijā:
"29. Ja zemes vienībai, kurai nosakāms vai maināms apbūves zemei atbilstošs lietošanas mērķis, vietējās pašvaldības teritorijas plānojums pieļauj vairākas izmantošanas iespējas, pašvaldība, atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma funkcionālajā zonā atļautajam galvenajam teritorijas izmantošanas veidam, nosaka vienu piemērotāko lietošanas mērķi."
2.
Svītrot 29.1 punktu.
3.
Izteikt 47. punktu šādā redakcijā:
"47. Grozījumi, kas izdarīti ar Ministru kabineta 2020. gada 18. februāra noteikumiem Nr. 105 "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumos Nr. 496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība"" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 36. nr.) un kuru spēkā stāšanās paredzēta 2021. gada 1. janvārī, stājas spēkā 2025. gada 1. janvārī."
Ministru prezidents V. Uzvārds
Ministrs V. Uzvārds