Rīkojuma konsolidētā versija

24-TA-246
Par ilgtermiņa saistībām Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos nodrošināšanai
1.
Atļaut Aizsardzības ministrijai uzņemties ilgtermiņa saistības 2014. gadam un turpmākajiem gadiem budžeta programmas 30.00.00 "Valsts aizsardzības politikas realizācija" sadaļā "Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās", tajā skaitā:
1.1.
2014. gadā 1 891 967 euro apmērā, 2015. gadā 1 360 686 euro apmērā, 2016. gadā 3 113 195 euro apmērā, no 2017. gada līdz 2025. gadam 2 619 802 euro apmērā, 2026. gadā 4 461 488 euro apmērā, 2027. gadā un turpmākajos gados 4 761 266 euro apmērā katru gadu, lai veiktu ikgadējo iemaksu Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centrā stratēģiskās komunikācijas jautājumos un nodrošinātu uzņemošās valsts saistību izpildi;
1.2.
2015. gadā un turpmākajos gados 325 000 euro apmērā katru gadu, lai veiktu ikgadējo iemaksu Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centrā stratēģiskās komunikācijas jautājumos par Latvijas pārstāvjiem.
2.
Atļaut Aizsardzības ministrijai budžeta programmā 37.00.00 "Izcilības centra uzturēšana" jaunās politikas iniciatīvas "NATO izcilības centrs stratēģiskās komunikācijas jautājumos" ietvaros 2014. gadā pārdalīt finansējumu 1 891 967 euro apmērā uz budžeta programmu 30.00.00 "Valsts aizsardzības politikas realizācija", palielinot ilgtermiņa saistības sadaļā "Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās", lai veiktu iemaksu Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centrā stratēģiskās komunikācijas jautājumos un nodrošinātu uzņemošās valsts saistību izpildi.
3.
Atļaut Aizsardzības ministrijai 2015. gadā budžeta programmā 37.00.00 "Izcilības centra uzturēšana" uzturēšanas izdevumu transfertam paredzēto finansējumu 1 350 000 euro apmērā pārdalīt uz budžeta programmas 33.00.00 "Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana" izdevumu sadaļu "Kapitālie izdevumi", lai nodrošinātu Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos plānotās mītnes vietas remonta pabeigšanu.
4.
Aizsardzības ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atbilstoši šā rīkojuma 1., 2. un 3. punktam sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu 2014. gadam piešķirtā valsts budžeta finansējuma pārdalei starp budžeta programmām un Aizsardzības ministrijas budžeta bāzes izdevumu 2015.–2017. gadam precizēšanai.
5.
Finanšu ministrijai precizēt Aizsardzības ministrijas bāzes izdevumus 2015., 2016. un 2017. gadam, pārdalot budžeta programmā 37.00.00 "Izcilības centra uzturēšana" uzturēšanas izdevumu transfertiem paredzēto finansējumu uz budžeta programmām 30.00.00 "Valsts aizsardzības politikas realizācija" un 33.00.00 "Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana" saskaņā ar šā rīkojuma 1.1. apakšpunktu un 2. punktu.
6.
Finanšu ministrijai palielināt Aizsardzības ministrijas bāzes izdevumus 2017. gadam un turpmākajiem gadiem budžeta programmā 30.00.00 "Valsts aizsardzības politikas realizācija" 325 000 euro apmērā katru gadu.
7.
Aizsardzības ministrijai, iesniedzot budžeta pieprasījumu likumprojektam "Par valsts budžetu 2015. gadam", iekļaut plānotos izdevumus valsts budžeta ilgtermiņa saistību sadaļā "Maksājumi starptautiskajās institūcijās un programmās" saskaņā ar šā rīkojuma 1. punktu.