Rīkojuma projekts

24-TA-261
Par nekustamo īpašumu Marijas ielā 7, Rīgā, nodošanu valdījumā Finanšu ministrijai un pārdošanu
1.
Satiksmes ministrijai nodot Finanšu ministrijas valdījumā šādus valsts nekustamos īpašumus, kas ierakstīti zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā:
1.1.
nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 01000050016) – zemes vienību (kadastra apzīmējums 01000050016) 0,0966 ha platībā – Marijas ielā 7, Rīgā;
1.2.
nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 01005050008) – ēkas vienību (kadastra apzīmējums 01000050016001) - Marijas ielā 7, Rīgā.
2.
Finanšu ministrijai pārņemt šā rīkojuma 1. punktā minētos valsts nekustamos īpašumus un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nostiprināt īpašuma tiesības uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā.
3.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo, otro daļu un 5. panta pirmo daļu atļaut valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" pārdot kopā izsolē šā rīkojuma 1. punktā minētos nekustamos īpašumus.
4.
Pirkuma maksa par šā rīkojuma 1. punktā minētajiem nekustamajiem īpašumiem nosakāma euro.
5.
Finanšu ministrijai nodot pircējam šā rīkojuma 1. punktā minētos nekustamos īpašumus 30 dienu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas, sastādot attiecīgus pieņemšanas un nodošanas aktus.
Ministru prezidents V. Uzvārds
Ministrs V. Uzvārds