Noteikumu konsolidētā versija

21-TA-813
Noteikumi par līgumcenu robežām iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā
1.
Noteikumi nosaka līgumcenu robežas iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā, pamatojoties uz Eiropas Savienības starptautiskajām saistībām attiecībā uz līgumcenu robežām, kas jāievēro pasūtītājiem, kuri ir Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma subjekti.
2.
Līgumcenu robežas atbilstoši Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumam ir šādas:
2.1.
5. panta ceturtajā daļā minētajā gadījumā – 1 000 000 euro būvdarbu līgumiem un 80 000 euro pakalpojumu līgumiem;
2.2.
5. panta piektajā daļā minētajā gadījumā – 80 000 euro;
2.3.
6. panta pirmajā daļā, 36. panta ceturtajā daļā, 37. panta otrajā, trešajā, ceturtajā un septītajā daļā, 58. panta piektajā daļā, 63. panta otrās daļas 3. punktā, 67. panta trešās daļas 2. punkta "a" apakšpunktā un 68. panta pirmās daļas 6. punktā un otrās daļas 2. punktā minētajā gadījumā – 5 382 000 euro būvdarbu līgumiem un 431 000 euro piegādes un pakalpojumu līgumiem.
(MK 19.01.2016. noteikumu Nr. 39 redakcijā, kas grozīta ar MK 04.01.2018. noteikumiem Nr. 14; MK 17.12.2019. noteikumiem Nr. 647)
Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu
Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Direktīvas 2009/81/EK, ar kuru koordinē procedūras attiecībā uz to, kā līgumslēdzējas iestādes vai subjekti, kas darbojas drošības un aizsardzības jomā, piešķir noteiktu būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumu slēgšanas tiesības, un ar kuru groza Direktīvas 2004/17/EK un 2004/18/EK.