Rīkojuma (grozījumu) projekts

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
21-TA-1467
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"
1.
Izdarīt Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 195A., 198A., 203A., 208A., 214A., 219A., 227A., 229A. nr.) šādus grozījumus:
1.1.
izteikt 3. punktu šādā redakcijā:
"3. Ārkārtējās situācijas laikā ir piemērojami normatīvie akti Covid-19 infekcijas izplatības un seku pārvarēšanas jomā, izņemot Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 8. punktu, 17.5. apakšpunktu, 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 36., 52., 179., 194., 329., 331. un 335. punktu, 3.1., 3.2., 3.3. un 3.4. apakšnodaļu.";
1.2.
izteikt 5.15.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"5.15.2. ārtelpās epidemioloģiski drošā un nedrošā vidē, lietojot sejas maskas;"
1.3.
izteikt 5.16.2 apakšpunktu šādā redakcijā:
"5.16.2 Ielu tirdzniecības organizators ielu tirdzniecības organizēšanas vietā:
5.16.21. nodrošina darbību epidemioloģiski drošā vidē;
 
5.16.22. nodrošina vismaz 2 metru attālumu starp tirdzniecības vietām un iespēju katras tirdzniecības vietas apmeklētājiem iespēju ievērot vismaz 2 metru distanci;
5.16.23. kontrolē un regulē apmeklētāju plūsmu, lai nodrošinātu brīvu apmeklētāju pārvietošanos ejās un novērstu apmeklētāju pastiprinātu pulcēšanos (drūzmēšanos), tai skaitā nodrošina, ka starp tirdzniecības vietām un apmeklētāju rindām dažādās tirdzniecības vietās ir ievērota vismaz 2 metru distance;
5.16.24. nerīko izklaides pasākumus (piemēram, tematiskus svētkus, atrakcijas, muzikālus priekšnesumus), izņemot tematiskas izstādes, ja tiek nodrošināta 2 metru distances ievērošana starp individuāliem apmeklētājiem vai dažādu mājsaimniecību locekļiem;
5.16.25. nodrošina fizisku ielu tirdzniecības organizēšanas vietas norobežošanu un veic vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu verifikāciju apmeklētājiem pie ieejas ielu tirdzniecības organizēšanas vietas teritorijā, lai novērstu epidemioloģiski drošās vides nosacījumiem neatbilstošu personu iekļūšanu ielu tirdzniecības organizēšanas vietā, kā arī veiktu dalībnieku plūsmas un skaita kontroli;
5.16.26. vienam apmeklētājam nodrošina ne mazāk kā 10 m2 no ielu tirdzniecības organizēšanas teritorijas platības;
5.16.27. nodrošina, ka sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi tiek sniegti, ievērojot 5.22.apakšpunktā minētās epidemioloģiskās drošības prasības;
5.16.28. ieceļ atbildīgo personu, kas atrodas ielu tirdzniecības organizēšanas vietā un organizē normatīvajos aktos minēto epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu, informāciju par atbildīgo personu izvieto labi redzamā vietā;
5.16.29. izstrādā un dokumentē iekšējās kontroles sistēmu epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai, kurā apraksta procedūru:
5.16.29.1. kā tiek nodrošināta fiziskās distancēšanās ievērošana un novērsta pastiprināta apmeklētāju pulcēšanās (drūzmēšanās);
5.16.29.2. kā tiek kontrolēta sadarbspējīgu sertifikātu esība tirdzniecības dalībniekiem un apmeklētājiem.
 ";
1.4.
izteikt 5.28. apakšpunktu šādā redakcijā:
"5.28. izglītības un sporta jomā ievēro izglītības un mācību procesa norises epidemioloģiskās drošības nosacījumus atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 3.8. apakšnodaļai, ja vien šā rīkojuma 5.30., 5.31., 5.32.,5.32.1, 5.33., 5.34., 5.35., 5.36., 5.36.1, 5.36.2, 5.36.3, 5.37., 5.37.1, 5.38., 5.39., 5.40., 5.41., 5.42., 5.43., 5.44., 5.45., 5.45.1, 5.46. un 5.54. apakšpunktā nav noteikts citādi;"
1.5.
papildināt ar 5.32.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
"5.32.1 interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmas (izņemot šā rīkojuma 5.36.3 apakšpunktā minētās) īsteno, ievērojot šādus nosacījumus
 
5.32.11. iekštelpās katram izglītojamam ir ne mazāk kā 3 m2 no publiski pieejamās telpu platības;
 
5.32.12. tiek nodrošināta telpu ventilācija ar mehāniskās ventilācijas sistēmu vai dabīgo ventilāciju, lai oglekļa dioksīda (CO2) līmenis nepārsniegtu 1 000 ppm, bet, ja tas nav iespējams, vismaz 15 minūtes astronomiskās stundas ietvaros nodrošina svaiga gaisa pieplūdi telpai;
5.32.13. izglītojamo skaits vienā grupā nepārsniedz 20 personas, izņemot šā rīkojuma 5.33.1 2.apakšpunktā minēto gadījumu;
5.32.14. izglītojamie ir veikuši rutīnas skrīninga testu (lai piedalītos nav jāuzrāda apliecinājums par negatīvu testa rezultātu). Līdz 2021.gada 21.decembrim izglītojamie, kuri nav vakcinēti vai pārslimojuši Covid-19, lai piedalītos interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvē, uzrāda apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par negatīvu Covid-19 testa rezultātu;"
1.6.
izteikt 5.33. apakšpunktu šādā redakcijā:
"5.33. interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmas apguve:
5.33.1. izglītojamiem, kas nav pilnībā vakcinēti vai pārslimojuši Covid-19, notiek attālināti vai klātienē, ja izglītojamie formālajā izglītībā veikuši rutīnas skrīninga testu:
5.33.1.1. individuāli (izņemot izglītojamos, kuri dzīvo vienā mājsaimniecībā);
 
5.33.1.2. pamata un vidējās izglītības pakāpes vienas grupas, klases vai kursa izglītojamiem tās pašas izglītības iestādes iekštelpās;
 
5.33.1.3. ārpus šā rīkojuma 5.33.1.2.apakšpunktā minētajām izglītības iestādēm iekštelpās izglītojamiem līdz 12 gadiem, kā arī izglītojamiem ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu;
 
5.33.1.4. ārtelpās ne vairāk kā 20 izglītojamiem no dažādām grupām, klasēm vai kursiem;
5.33.2. pirmsskolas vecuma izglītojamiem notiek attālināti vai klātienē:
5.33.2.1. individuāli (izņemot izglītojamos, kuri dzīvo vienā mājsaimniecībā);
 
5.33.2.2. pirmsskolas izglītības programmas izglītojamiem attiecīgajā izglītības iestādē;
5.33.2.3. ārtelpās ne vairāk kā 20 izglītojamiem no dažādām grupām.";
1.7.
izteikt 5.36. apakšpunktu šādā redakcijā:
"5.36. izglītības procesa īstenošanā pamatizglītības pakāpē tiek nodrošināts, ka dažādu grupu, klašu vai kursu izglītojamo plūsmas nepārklājas – vienlaikus neatrodas vienā mācību telpā, kā arī nepārklājas ārtelpās starpbrīžos. Minēto prasību attiecībā uz izglītojamo grupu, klašu vai kursu nepārklāšanos vienā mācību telpā var nepiemērot, ja tas ir objektīvi pamatoti mācību priekšmetu (kursu) īstenošanā atbilstoši izglītības programmas specifikai. Ir pieļaujama pirmsskolas izglītības programmas īstenošana apvienotās grupās no vienas izglītības iestādes, pēc iespējas nodrošinot apvienotās grupas izglītojamo sastāva nemainību;"
1.8.
izteikt 5.38. apakšpunktu šādā redakcijā:
"5.38. bērnu nometnes klātienē drīkst rīkot, ievērojot šādus nosacījumus:
5.38.1. grupā ir ne vairāk kā 20 dalībnieki. Nometnēs, kas tiek organizētas brīvā dabā vai atsevišķās ēkās, ir pieļaujama vairāku grupu dalība, ja tiek veikti visi nepieciešamie epidemioloģiskās drošības pasākumi un nodrošināts, ka šo grupu dalībnieki un personāls nometnes darbības laikā nesatiekas;
 
5.38.2. nometnē var piedalīties:
5.38.2.1. darbinieki, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts;
5.38.2.2. bērni līdz 12 gadiem, kuriem pēdējo 72 stundu laikā pirms nometnes sākuma ir veikts SARS-CoV-2 vīrusa RNS noteikšanas tests un tas ir negatīvs, kā arī visi nometnes dalībnieki nometnes darbības laikā veic antigēna paštestu atbilstoši centra algoritmam.
5.38.2.3. bērni no 12 gadu vecuma ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu;
5.38.3. nometnes norise notiek tikai noteiktā teritorijā (norises vietā). Netiek rīkotas aktivitātes ārpus šīs teritorijas, izņemot gadījumus, ja nometnes dalībnieki attiecīgajā vietā ir vienīgie apmeklētāji;
5.38.4. nometnes dalībnieki un personāls lieto mutes un deguna aizsegus, izņemot bērnus līdz 7 gadu vecumam un diennakts nometnes dalībniekus vienas grupas ietvaros;
5.38.5. nometnē tiek noteikta atbildīgā persona un izstrādāta procedūra rīcībai, ja nometnes dalībnieku vai personāla vidū tiek konstatēts Covid-19 saslimšanas gadījums;
5.38.6. nometnes organizēšanā ir ievērotas Vadlīnijas piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem;"
1.9.
papildināt ar 5.42.1.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
"5.42.1.5. ne vairāk kā 20 pamata izglītības pakāpes izglītojamie līdz 12 gadu vecumam, kuri formālajā izglītībā ir veikuši rutīnas skrīninga testu atbilstoši centra algoritmam, ar vienu sporta treniņa vadītāju, kuram ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts;"
1.10.
izteikt 5.50. apakšpunktu šādā redakcijā:
"5.50. 5.50. ģimenes ārsti, kuri ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu, sazinās ar konkrētā ģimenes ārsta pacientu sarakstā reģistrētajiem pret Covid-19 nevakcinētajiem pacientiem vecumā no 60 gadiem, lai aicinātu pacientus uzsākt vakcināciju pret Covid-19 ģimenes ārsta prakses vietā, sadarbības iestādē vai pacienta dzīvesvietā, ja pacients ir vecumā no 70 gadiem;"
1.11.
papildināt ar 20. punktu šādā redakcijā:
"20. Ārstniecības iestādes, kas ir publiskas personas kapitālsabiedrība un publiski privātā kapitālsabiedrība, valdes locekļiem un valdes priekšsēdētājam var noteikt piemaksu par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos saistībā ar Covid-19 infekcijas slimības uzliesmojumu un tās seku novēršanu. Piemaksas piešķiršanas nepieciešamību nosaka attiecīgās ārstniecības iestādes kapitāla daļu turētājs. Ar piemaksām saistītos izdevumus sedz no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši faktiski nepieciešamajam apmēram."
2.
Ar 2021.gada 6.decembri veikt šādus grozījumus:
2.1. Izteikt 5.1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"5.1.3. nodrošina, ka darbinieki (amatpersonas), tai skaitā brīvprātīgie un personas ar ārpakalpojuma līgumiem, kuriem nav sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, darba telpās atrodas tikai ar testēšanas sertifikātu vai darba devēja organizētu Covid-19 antigēna skrīninga testu, kas nav vecāks par 72 stundām, un testa rezultāts ir negatīvs;"
2.2. Papildināt ar 5.1.5., 5.1.6., 5.1.7. un 5.1.8.  apakšpunktu šādā redakcijā:
" 5.1.5. lai mazinātu Covid-19 izplatības riskus, var organizēt visu klātienē strādājošo darbinieku (amatpersonu), tai skaitā ar vakcinācijas un pārslimošanas sertifikātu, Covid-19 testēšanu (tai skaitā skrīninga testēšanu). Šādā gadījuma testēšanas izmaksas tiek segtas no darba devēja līdzekļiem;
5.1.6. veicot rīkojuma 5.1.5 apakšpunktā minēto darbinieku testēšanu, darba devējs izstrādā iekšējo kārtību Covid-19 skrīninga veikšanai darba vietā, ko iekļauj iekšējā kontroles sistēmā epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai, tai skaitā aprakstot testu veikšanas un rezultātu paziņošanas, kā arī kontroles procedūras un rīcību pozitīva Covid-19 testa gadījumā;
5.1.7. atstādina no darba pienākumu veikšanas darbinieku (amatpersonu), kam konstatēts pozitīvs darba vietā veiktā skrīninga testa rezultāts;
5.1.8. identificē personas (kontaktpersonas), kas pēdējo 3 dienu laikā darba vietā bijušas ciešā kontaktā ar 5.1.6. apakšpunktā minētajiem darbiniekiem (amatpersonām) un organizē šo kontaktpersonu skrīninga testēšanu ar antigēna testiem katru reizi pirms darba dienas vai maiņas septiņu kalendāro dienu laikā pēc kontakta ar inficēto personu. Ja darba vietā netiek veikta minēto kontaktpersonu ikdienas skrīninga testēšana, tās ievēro mājas karantīnas nosacījumus;"
2.3. Papildināt ar 5.9.2 apakšpunktu šādā redakcijā:
"5.9.2. Darbnieki, kas strādā klātienē (tai skaitā pilnībā vakcinētas un pārslimojušas personas), un kuriem darba devējs neorganizē 5.1.5. apakšpunktā minēto skrīninga testēšanu, vai tā veikta ilgāk kā pirms 72 stundām, ierodoties darbavietā, rakstveidā apliecina, ka tām nav akūtu elpceļu infekcijas slimības pazīmju, nav pienākuma ievērot izolāciju, mājas karantīnu vai pašizolāciju un nav zināms, vai pēdējo 10 dienu laikā tās bijušas tiešā kontaktā ar Covid-19 inficētu personu. Klātienē strādājoša darbinieka pienākums ir nekavējoties ziņot darba devējam, ja viņam laboratoriski konstatēts SARS-CoV-2 vīruss."
2.4. Izteikt 19. punktu šādā redakcijā:
"19. Šā rīkojuma 5.2. apakšpunktā minēto nosacījumu attiecībā uz vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta iegūšanas termiņu līdz 2021. gada 15. novembrim, kā arī šā rīkojuma 5.3. apakšpunktā minēto nosacījumu par darba pienākumu veikšanu no 2021. gada 15. novembra, ja darbiniekam (amatpersonai) ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, nepiemēro darbiniekiem (amatpersonām), kuri uzsākuši vakcināciju līdz 2021. gada 15. novembrim un vakcinācijas sertifikātu iegūs ne vēlāk kā 2021. gada 15. decembrī. Līdz vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta iegūšanai darbinieks (amatpersona) var turpināt darba pienākumus klātienē, uzrādot testēšanas sertifikātu, kas izsniegts ne agrāk kā pirms 72 stundām  vai darba devēja ne agrāk kā pirms 72 stundām organizētu skrīninga antigēna testu. Izdevumus, kas saistīti ar testa veikšanu, darbinieks (amatpersona) sedz no saviem līdzekļiem, ja nav citas vienošanās ar darba devēju."
3.
3. Ar 2021.gada 2.decembri veikt šādus grozījumus:
3.1. Papildināt ar 5.59. apakšpunktu šādā redakcijā:
“5.59. Ieceļojot Latvijas Republikā, persona (tai skaitā arī personas, kurām ir sadarbspējīgs vakcinācijas sertifikāts vai pārslimošanas sertifikāts):
5.59.1. pirms iekāpšanas pārvadātāja transportlīdzeklī uzrāda derīgu sadarbspējīgu testēšanas sertifikātu vai negatīvu SARS-CoV-2 vīrusa RNS noteikšanas testa rezultātu, kas veikts ne agrāk kā 72 stundas pirms ieceļošanas Latvijas Republikā;
5.59.2. uzrāda pēc Valsts robežsardzes vai Valsts policijas pārstāvja pieprasījuma 5.59.1. punktā minēto, sadarbspējīgo testēšanas sertifikātu vai negatīvo SARS-CoV-2 vīrusa RNS noteikšanas testa rezultātu, kas veikts ne agrāk kā 72 stundas pirms ieceļošanas Latvijas Republikā;”
3.2. Papildināt ar 5.60. apakšpunktu šādā redakcijā:
"5.60. Ikvienai personai, ieceļojot starptautiskajā lidostā “Rīga”, tiek nodrošināta iespēja bez maksas veikt SARS CoV-2 vīrusa RNS noteikšanas testu lidostas teritorijā”.
3.3. Papildināt ar 5.61. apakšpunktu šādā redakcijā:
"5.61. Rīkojuma 5.59 un 5.60 apakšpunktā minētās personas:
5.61.1. nekavējoties dodas uz savu dzīvesvietu, uzturēšanās vietu vai tūristu mītni, lai sagaidītu testēšanas rezultātu;
5.61.2. pozitīva testa gadījumā nekavējoties sazinās ar savu ģimenes ārstu un ievēro stingro izolāciju.";
3.3. Papildināt ar 5.62. apakšpunktu šādā redakcijā
"5.62. Rīkojuma 5.59.1. apakšpunkta nosacījumi netiek piemēroti Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 167.1., 167.2. 167.3. un 167.5. apakšpunktos noteiktajos gadījumos."
Ministru prezidents V. Uzvārds
Ministrs V. Uzvārds