Noteikumu (grozījumu) projekts

22-TA-263
Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 21. oktobra noteikumos Nr. 876 "Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi"
Izdoti saskaņā ar Enerģētikas likuma 46.panta pirmo daļu, 46.1 panta trešo daļu
un likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 22.panta piekto daļu
Izdarīt Ministru kabineta 2008. gada 21. oktobra noteikumos Nr. 876 "Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 168. nr.; 2015, 219. nr.) šādus grozījumus:
1.
Papildināt ar 2.11. apakšpunktu šādā redakcijā:
"2.11. centralizētās siltumapgādes pakalpojuma maksas samazinājuma kompensācija (turpmāk – kompensācija) - normatīvajos aktos īpaši noteikts valsts budžeta finansējums, ko izmanto, lai segtu centralizētās siltumapgādes pakalpojumu piegādātāja negūtos ieņēmumus (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli), kas rodas, piemērojot maksas samazinājumu par siltumapgādes pakalpojumiem".
2.
Papildināt ar VIII1. nodaļu šādā redakcijā:
"VIII1. Centralizētās siltumapgādes pakalpojumu maksas kompensācijas veikšanas kārtība
41.1 Ja lietotājam piemēro centralizētās siltumapgādes pakalpojuma maksas samazinājumu, lietotājam izrakstītajā rēķinā norāda skaidrojošu informāciju par: 
41.11. termiņu, kādā piemēro maksas samazinājumu par siltumapgādes pakalpojumiem;
41.12. apmēru, kādā samazina maksu par siltumapgādes pakalpojumiem, un finansēšanas avotu;
41.13. spēkā esošajiem siltumapgādes pakalpojumu tarifiem.
41.2 Par šo noteikumu 41.1 punktā minētās informācijas ietveršanu lietotāja rēķinā ir atbildīgs piegādātājs.
41.3 Kompensāciju piegādātājam izmaksā šādā kārtībā:
41.31. piegādātājs līdz kārtējā kalendārā mēneša divdesmitajam datumam aprēķina, sagatavo un iesniedz Ekonomikas ministrijā atbilstoši citos normatīvajos aktos noteiktajam kompensācijas apmēram, kā ar citus dokumentus, ja to iesniegšanu paredz cits normatīvais akts.
41.32. piegādātājs, kas centrālās siltumapgādes pakalpojumu nesniedz par regulatora noteiktajiem tarifiem vai par tarifiem, ko noteicis attiecīgais pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku, ja ir saņemta regulatora atļauja, kā arī ja siltumapgādes pakalpojuma tarifu vai cenu nav apstiprinājusi attiecīgā pašvaldība, papildus šo noteikumu 41.31. apakšpunktā minētajam aprēķinam iesniedz zvērināta revidenta pozitīvu atzinumu, kas apliecina aprēķina patiesumu. 
41.33. ja Ekonomikas ministrija konstatē kļūdas šo noteikumu 41.31. vai 41.32. apakšpunktā minētajā aprēķinā, tā lūdz piegādātāju piecu darbdienu laikā no lūguma saņemšanas dienas aprēķinu precizēt un iesniegt atkārtoti; 
41.34. šo noteikumu 41.32. apakšpunktā minētā piegādātāja iesniegtu aprēķinu, kam nav pievienots zvērināta revidenta atzinums, atstāj bez izskatīšanas.  
41.35. Ekonomikas ministrija līdz kārtējā kalendārā mēneša beigām izmaksā piegādātājam kompensāciju saskaņā ar piegādātāja iesniegtajiem dokumentiem (aprēķinu un zvērināta revidenta atzinumu, ja attiecināms) par iepriekšējā kalendāra mēnesī lietotājiem sniegtajiem centrālās siltumapgādes pakalpojumiem;
41.36. piegādātājs un Ekonomikas ministrija veic galīgo savstarpējo norēķinu līdz kārtējā gada beigām, ja konstatēta nepieciešamība veikt kompensācijas maksājumu korekciju.
41.4 Ekonomikas ministrijai ir tiesības pieprasīt no piegādātāja informāciju par sniegtajiem centralizētās siltumapgādes pakalpojumiem.
41.5 Ekonomikas ministrija, konstatējot neatbilstību piegādātāja rīcībā saistībā ar kompensācijas piemērošanu par centralizētās siltumapgādes pakalpojumiem: 
41.51. nosaka 10 darba dienu termiņu, līdz kuram piegādātājam jānovērš konstatētās neatbilstības vai jāiesniedz papildu informācija; 
41.52. ir tiesīga atlikt piegādātāja nākamā aprēķina apmaksu līdz konstatēto neatbilstību pilnīgai novēršanai."
Ministru prezidents V. Uzvārds
Ministrs V. Uzvārds