Noteikumu projekts

PAZIŅOJUMS: LVRTC informē, ka 2023. gada 26. martā laika posmā no plkst. 19.00 līdz plkst. 21.00 var nebūt pieejami LVRTC autentifikācijas rīki. LVRTC būs uzturēšanas darbi, kuru laikā portālos var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 762
Rīgā 2022. gada 6. decembrī (prot. Nr. 62 35. §)
22-TA-2025
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Integrētā jūrlietu politika"
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5. panta ceturto un septīto daļu
I.Vispārīgie jautājumi
1.
Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstības pasākumā "Integrētā jūrlietu politika" (turpmāk – pasākums).
2.
Pasākuma mērķis saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 7. jūlija Regulas (ES) 2021/1139, ar ko izveido Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un groza Regulu (ES) 2017/1004, 25. panta 2. punkta "c" apakšpunktu ir jūras vidē sasniegt un saglabāt labu vides stāvokli, tostarp izstrādājot pasākumu programmu laba jūras vides stāvokļa panākšanai un saglabāšanai (turpmāk – pasākumu programma) atbilstoši normatīvajiem aktiem par jūras vides aizsardzību un pārvaldību.
3.
Projektu iesniegumu pieņemšanu izsludina, projektu iesniegumus iesniedz, vērtē un atlasa (pielikums), lēmumu pieņem un paziņo, atbalstu pieprasa, kā arī projektu uzrauga un sankcijas piemēro saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību zivsaimniecības attīstībai 2021.–2027. gada plānošanas periodā, ciktāl tie nav pretrunā ar šiem noteikumiem.
II.Atbalsta saņemšanas nosacījumi
4.
Atbalsta pretendents ir valsts pārvaldes iestāde, kas atbilstoši jūras vides aizsardzību un pārvaldību regulējošajiem normatīvajiem aktiem izstrādā pasākumu programmu.
5.
Pasākumā atbalsta darbības, kas ir saistītas ar datu un informācijas iegūšanu, analīzi un uzkrāšanu, tostarp metožu, modeļu un novērtēšanas sistēmu izstrādi un izmantošanu attiecībā uz jūras vides stāvokli, par to ietekmējošām slodzēm un to savstarpējo iedarbību, kā arī sociālekonomiskajiem aspektiem.
6.
Atbalstu piešķir, ja atbalsta pretendenta projekts atbilst šādiem publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem:
6.1.
projekta mērķis atbilst šo noteikumu 2. punktā minētajam pasākuma mērķim;
6.2.
projektā īstenojamās darbības atbilst jūras vides aizsardzību un pārvaldību regulējošo normatīvo aktu prasībām.
7.
Projekta uzraudzības periods ir pieci gadi. Atbalsta saņēmējs visā uzraudzības periodā nodrošina projekta īstenošanas laikā iegūto pamatlīdzekļu izmantošanu atbilstoši projekta mērķim.
III.Publiskā atbalsta intensitāte, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas
8.
Publiskā atbalsta intensitāte ir 100 procentu no projekta attiecināmajām izmaksām.
9.
Pasākumā ir šādas ar pasākumu programmai nepieciešamo zināšanu uzlabošanu par jūras vides stāvokli saistītas attiecināmās izmaksas, kas nepieciešamas jūras vides aizsardzību un pārvaldību regulējošajos normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei attiecībā uz pasākumu programmu:
9.1.
jaunas tehnikas, iekārtu un aprīkojuma iegādes un uzstādīšanas izmaksas;
9.2.
pētījumu izmaksas, tajā skaitā izmaksas, kas radušās, iegūstot datus un paraugus, veicot apsekojumus, izvērtēšanu un analīzi, izstrādājot metodes un izvērtējot ietekmi;
9.3.
izmaksas, kas saistītas ar dalību reģionāla un starptautiska mēroga darba grupu sanāksmēs, sadarbības konferencēs un semināros, nepārsniedzot vienu procentu no projekta attiecināmo izmaksu summas:
9.3.1.
organizatora noteiktā reģistrācijas un dalības maksa;
9.3.2.
komandējuma (darba brauciena) izmaksas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi:
9.3.2.1.
dienas nauda;
9.3.2.2.
viesnīcas izdevumi, kas saistīti ar komandējumu, ja vien konference vai seminārs neilgst vienu dienu un dalībniekiem nav iespējas tajā pašā dienā atgriezties savā dzīvesvietā;
9.3.2.3.
transporta izmaksas (transportlīdzekļa noma, maksa par degvielu un sabiedriskā transporta izmanošanu) līdz konferences vai semināra norises vietai un atpakaļ;
9.3.2.4.
komandējuma (darba brauciena) apdrošināšanas izmaksas;
9.4.
izdevumi par tādu informācijas tehnoloģiju sistēmu un tīklu izveidi un esošo pilnveidošanu, kas nodrošina datu apkopošanu, administrēšanu, validēšanu, analīzi, apmaiņu un paraugu vākšanas metožu izstrādi;
9.5.
semināru un konferenču organizēšanas izmaksas, projekta komunikācijas pasākumu un publicitātes nodrošināšanas izmaksas, tajā skaitā drukāto un multimediju materiālu izstrāde, nepārsniedzot vienu procentu no projekta attiecināmo izmaksu summas;
9.6.
vispārējās izmaksas, tajā skaitā konsultantu honorāri, ekspertīzes, autoruzraudzības pakalpojumu un juridisko pakalpojumu izmaksas, tehniski ekonomiskā pamatojuma, kā arī patentu un licenču izmantošanas izmaksas, kas ir tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu un nepārsniedz divus procentus no pārējo šajā punktā minēto attiecināmo izmaksu kopsummas.
10.
Pasākumā ir noteiktas šādas neattiecināmās izmaksas:
10.1.
izmaksas, kas saistītas ar tādas tehnikas, iekārtu un aprīkojuma aizstāšanu ar jaunu tehniku, iekārtām un aprīkojumu, kuru parametri salīdzinājumā ar esošajiem neatšķiras un kuri būtiski nemaina tehnoloģiju raksturu;
10.2.
izmaksas, kas saistītas ar dalību Eiropas Savienības institūciju formāli izveidotajās ekspertu darba grupu sanāksmēs, par kurām Eiropas Savienības institūcijas sedz ceļa izdevumus;
10.3.
procentu maksājumi, maksa par naudas pārskaitījumiem, valūtas maiņas komisijas maksa un valūtas kursa svārstību dēļ radušies zaudējumi;
10.4.
naudas sodi, līgumsodi un tiesas prāvu izmaksas;
10.5.
izmaksu palielinājums, kas rodas no tādu apakšlīgumu slēgšanas, kuri palielina projekta izmaksas, bet nepievieno projektam papildu vērtību un kuros samaksa noteikta procentos no kopējām projekta izmaksām;
10.6.
izmaksas, kas saistītas ar jebkuru piegādi, pakalpojumu vai darbu, par kuru nav organizēta atbilstoša iepirkuma procedūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;
10.7.
esošo būvju uzturēšanas izmaksas;
10.8.
tehniskās apkopes, rezerves daļu un ekspluatācijas izdevumi;
10.9.
transportlīdzekļu iegādes izdevumi;
10.10.
izmaksas, kas radušās pirms projekta iesnieguma iesniegšanas;
10.11.
izmaksas, kas pēc Lauku atbalsta dienesta novērtējuma pārsniedz vidējo tirgus cenu, kā arī projekta īstenošanas un tā mērķu sasniegšanas laika grafikā noteiktajā termiņā nepabeigto darbu izmaksas.
IV.Pieteikšanās kārtība un iesniedzamie dokumenti
11.
Lai pieteiktos atbalstam, atbalsta pretendents saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību zivsaimniecības attīstībai 2021.–2027. gada plānošanas periodā, izmantojot elektronisko pieteikšanās sistēmu, kurā notiek arī informācijas apmaiņa par projektu, Lauku atbalsta dienestā iesniedz:
11.1.
projekta iesniegumu, norādot vismaz projekta mērķi un aprakstot tā atbilstību normatīvajiem aktiem par jūras vides aizsardzību un pārvaldību, par prasībām jūras vides stāvokļa novērtējumam, laba jūras vides stāvokļa noteikšanai un jūras vides mērķu izstrādei, kā arī projektā plānotās darbības jomu saskaņā ar minētajiem normatīvajiem aktiem un detalizētu darbības jomas īstenošanas aprakstu pa posmiem, atzīmējot katram posmam nepieciešamās attiecināmās izmaksas, sasniedzamos rezultātus attiecībā uz pasākumu programmai nepieciešamo zināšanu uzlabošanu par jūras vides stāvokli un projektā plānotajām darbības jomām;
11.2.
lēmumu par piedalīšanos projektā un visu ar projekta īstenošanu saistīto saistību uzņemšanos;
11.3.
apliecinājumu par to, ka projekta iesniegumā plānotās attiecināmās izmaksas atbilst jūras vides aizsardzību un pārvaldību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajiem pienākumiem attiecībā uz pasākumu programmu;
11.4.
iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus – iepirkuma priekšmeta tehnisko specifikāciju un visus piegādātāju iesniegtos piedāvājumus – saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu un par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību zivsaimniecības attīstībai 2021.–2027. gada plānošanas periodā.
V.Publiskā atbalsta pieprasīšanas papildu nosacījumi
12.
Atbalsta saņēmējs Lauku atbalsta dienestā kopā ar maksājuma pieprasījumu iesniedz:
12.1.
atbalsta saņēmēja apliecinātas maksājumu un darījumu dokumentu kopijas;
12.2.
atbalsta saņēmēja apliecinātas darbu nodošanas un pieņemšanas aktu kopijas;
12.3.
atbalsta saņēmēja apliecinātas tādu līgumu kopijas, kuri noslēgti ar pakalpojumu sniedzējiem un kuros norādīti veicamie uzdevumi, to izpildes termiņi un līgumu summas;
12.4.
kopsavilkumu par sasaisti starp ieguldījumiem projekta darbības jomās un pasākumu programmā īstenotajiem pasākumiem;
12.5.
ja īstenota šo noteikumu 9.3. apakšpunktā minētā dalība reģionāla vai starptautiska mēroga darba grupas sanāksmē, sadarbības konferencē vai seminārā:
12.5.1.
darba grupas sanāksmes, konferences vai semināra darba kārtību;
12.5.2.
dokumentus, kas apliecina reģistrāciju un dalības maksu darba grupas sanāksmē, konferencē vai seminārā;
12.5.3.
sabiedriskā transporta, lidmašīnas biļeti;
12.5.4.
viesnīcas (naktsmītnes) rēķinu;
12.5.5.
ceļojuma apdrošināšanas izmaksas apliecinošu dokumentu;
12.6.
citus dokumentus, kas pierāda projektā īstenotās darbības.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Zemkopības ministrs K. Gerhards
Pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 6. decembra
noteikumiem Nr.
762
Projektu atlases kritēriji

Nr.

p. k.

Kritērijs Jā/Nē
1. Projekta mērķis atbilst pasākuma mērķim  
2. Projektā īstenojamās darbības atbilst Direktīvā 2008/56/EK [1] vai Direktīvā 2014/89/ES [2] noteiktajiem pienākumiem  

 

 

[1] Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 17. jūnija Direktīva 2008/56/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai jūras vides politikas jomā (Jūras stratēģijas pamatdirektīva).

[2] Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija Direktīva 2014/89/ES, ar ko izveido jūras telpiskās plānošanas satvaru.