Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 943
Rīgā 2021. gada 14. decembrī (prot. Nr. 80 39. §)
21-TA-1410
Par apropriācijas pārdali
1.
Atbalstīt apropriācijas pārdali 2021. gadam starp Izglītības un zinātnes ministrijas apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:
1.1.
budžeta apakšprogrammā 03.06.00 "Sociālo stipendiju fonds "Studētgods"" samazinot vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem 295 680 euro apmērā, izdevumus subsīdijām un dotācijām 18 560 euro apmērā, izdevumus sociāla rakstura maksājumiem un kompensācijām 64 640 euro apmērā un pārējos valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertus valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm 212 480 euro apmērā un palielinot budžeta apakšprogrammai 03.04.00 "Studējošo un studiju kreditēšana" vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem 295 680 euro apmērā, izdevumus subsīdijām un dotācijām 295 680 euro apmērā, lai nodrošinātu papildu finansējumu valsts garantēto studiju un studējošo kredītu pieejamībai, ko administrē akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum";
1.2.
budžeta apakšprogrammā 03.04.00 "Studiju un studējošo kreditēšana" samazinot procentu izdevumus 90 000 euro apmērā un palielinot izdevumus subsīdijām un dotācijām 90 000 euro apmērā, lai nodrošinātu papildu finansējumu valsts garantēto studiju un studējošo kredītu pieejamībai, ko administrē akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum".
2.
Izglītības un zinātnes ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu apropriācijas pārdalei atbilstoši šā rīkojuma 1. punktam.
3.
Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par apropriācijas izmaiņām atbilstoši šā rīkojuma 1. punktam un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, veikt apropriācijas izmaiņas.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Izglītības un zinātnes ministre A. Muižniece