Noteikumu projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 24
Rīgā 2024. gada 9. janvārī (prot. Nr. 1 46. §)
22-TA-3475
Neizlietotas vai nederīgas dzīvnieku ārstnieciskās barības un starpproduktu savākšanas, izmešanas un iznīcināšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Dzīvnieku barības aprites likuma 10. panta trešo daļu
1.
Noteikumi nosaka neizlietotas vai nederīgas ārstnieciskās barības un starpproduktu savākšanas, izmešanas un iznīcināšanas kārtību.
2.
Barības apritē iesaistītais uzņēmums (turpmāk – uzņēmums) nodrošina, ka neizlietotas vai nederīgas ārstnieciskās barības un starpproduktu savākšanas vietai nevar piekļūt dzīvnieki un nepiederošas personas.
3.
Neizlietotu ārstniecisko barību un starpproduktus savāc:
3.1.
slēgtā iepakojumā vai tvertnē atsevišķi no barības, kas nesatur veterinārās zāles, tā, lai neradītu apdraudējumu videi, cilvēku vai dzīvnieku veselībai;
3.2.
norobežotā vietā vai atsevišķā telpā, ko atbilstoši marķē ar norādi "Ārstnieciskā barība" vai "Starpprodukti". Papildus norāda arī neizlietotās barības un starpproduktu daudzumu, sastāvu un savākšanas datumu. Marķējumam jābūt skaidri izlasāmam un saskatāmam.
4.
Nederīgu ārstniecisko barību un starpproduktus savāc: 
4.1.
slēgtā iepakojumā vai tvertnē atsevišķi no derīgas ārstnieciskās barības un veterinārās zāles nesaturošas barības, lai nerastos savstarpējas piesārņošanās risks un netiktu radīts apdraudējums cilvēku vai dzīvnieku veselībai un videi;
4.2.
norobežotā vietā vai atsevišķā telpā, ko atbilstoši marķē ar skaidri salasāmu norādi "Nederīga ārstnieciskā barība" vai "Nederīgi starpprodukti". Papildus norāda nederīgās ārstnieciskās barības un starpproduktu daudzumu, sastāvu un savākšanas datumu. Marķējumam jābūt skaidri izlasāmam un saskatāmam.
5.
Neizlietotu vai nederīgu ārstniecisko barību un starpproduktus aizliegts izmest sadzīves atkritumos vai vidē, un tos atļauts savākt tikai tam paredzētajās vietās. Darbības, kas saistītas ar pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu, īstenojamas saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 15. panta pirmo daļu un normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā.
6.
Mazumtirdzniecības vietas, kurās tirgo mājas (istabas) dzīvnieku ārstniecisko barību, nodrošina pircējam iespēju nodot neizmantoto vai nederīgo mājas (istabas) dzīvnieku ārstniecisko barību, lai to savāktu un nodotu iznīcināšanai šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Šādu barību aizliegts izmest sadzīves atkritumos. 
7.
Uzņēmums nederīgo ārstniecisko barību un starpproduktus, kā arī barību, ar kuru tīra ārstnieciskās barības ražošanas iekārtas pēc tās ražošanas, savāc slēgtā iepakojumā vai tvertnē un nodod iznīcināšanai bīstamo atkritumu apsaimniekotājam, ar kuru uzņēmums ir noslēdzis līgumu par šo atkritumu apsaimniekošanu un kuram ir atļauja nodarboties ar šādu atkritumu apsaimniekošanu.
8.
Iznīcināšanai nodoto nederīgo vai neizlietoto ārstniecisko barību un starpproduktus uzņēmums uzskaita, norādot datumu, kurā nederīgā vai neizlietotā ārstnieciskā barība un starpprodukti ir nodoti iznīcināšanai bīstamo atkritumu apsaimniekotājam, to daudzumu un uzņēmumu, kam nederīgā vai neizlietotā ārstnieciskā barība un starpprodukti ir nodoti iznīcināšanai. Uzskaites žurnālu uzglabā trīs gadus un pēc pieprasījuma uzrāda Pārtikas un veterinārajam dienestam.
9.
Bīstamo atkritumu apsaimniekotāja izsniegtu nodošanas un pieņemšanas aktu vai līdzvērtīgu dokumentu, kurā norādīts iznīcināšanai nodotās nederīgas vai neizlietotas ārstnieciskās barības un starpproduktu daudzums, nodošanas datums un uzņēmuma nosaukums, uzņēmums glabā trīs gadus no nodošanas un pieņemšanas akta vai tam līdzvērtīga dokumenta  izsniegšanas brīža un pēc pieprasījuma uzrāda Pārtikas un veterinārajam dienestam.
Ministru prezidente E. Siliņa
Zemkopības ministrs A. Krauze