Likumprojekts (grozījumi)

21-TA-370
Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību
Izdarīt Likumā par budžetu un finanšu vadību (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 8. nr.; 1996, 24. nr.; 1997, 21. nr.; 1998, 9. nr.; 1999, 24. nr.; 2001, 1. nr.; 2002, 23. nr.; 2003, 2., 23. nr.; 2005, 2., 24. nr.; 2007, 3. nr.; 2008, 1., 24. nr.; 2009, 13., 15., 20. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200. nr.; 2010, 178., 206. nr.; 2011, 103., 117., 184., 204. nr.; 2012, 190. nr.; 2013, 80., 193., 232. nr.; 2014, 32., 228. nr.; 2015, 248. nr.; 2016, 17., 81., 241. nr.; 2017, 242. nr.; 2018, 244. nr.; 2019, 28., 75., 224. nr.; 2020, 240A., 243. nr.; 2021, 227. nr.) šādus grozījumus:
1.
Papildināt 16.1 panta trešo daļu un 16.2 panta astoto daļu  pēc vārdiem "Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Konkurences padome" (attiecīgā locījumā).
2.
Izteikt 19. panta sesto daļu šādā redakcijā:
"(6) Rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu, prokuratūras iestāžu, Datu valsts inspekcijas un Konkurences padomes budžeta pieprasījumi līdz gadskārtējā budžeta likuma projekta iesniegšanai Ministru kabinetam bez pieprasījuma iesniedzēja piekrišanas nav grozāmi, ievērojot nosacījumu, ka budžeta pieprasījums nepārsniedz vidēja termiņa budžeta ietvara likumā apstiprināto maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu kopējo apjomu attiecīgajai iestādei, un ņemot vērā šā likuma 18. panta 1.1 daļā noteikto. Ja Ministru kabinets groza budžeta pieprasījumu bez iesniedzēja piekrišanas, lēmuma pamatojumā norādāms, kā finansējuma samazinājums ietekmēs normatīvajos aktos noteiktās attiecīgo iestāžu darbības nodrošināšanu. Rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un Datu valsts inspekcijas iesniegtos budžeta pieprasījumus apkopo un Finanšu ministrijai nodod Tieslietu ministrija, bet prokuratūras iestāžu iesniegtos budžeta pieprasījumus apkopo un tālāk nodod Ģenerālprokuratūra. Konkurences padomes iesniegtos budžeta pieprasījumus apkopo un Finanšu ministrijai nodod Ekonomikas ministrija."
3.
Papildināt 20. panta 4.1 daļu pēc vārdiem "Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas" ar vārdiem "Konkurences padomes".
4.
21. pantā:
papildināt otrās daļas 10. punktu pēc vārdiem "Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas" ar vārdiem "Konkurences padomes";
izteikt piektās daļas 6. punktu šādā redakcijā:
"6) šā panta otrās daļas 10. punktā minēto informāciju, ja grozījumi valsts budžeta likumā paredz izmaiņas Valsts prezidenta kancelejas, Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu, prokuratūras iestāžu un Datu valsts inspekcijas, Valsts kontroles, Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes, Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes, Tiesībsarga biroja un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas, kā arī Konkurences padomes izdevumos."
Likums stājas spēkā vienlaikus ar grozījumiem Konkurences likumā, kas nosaka, ka Konkurences padome ir Ministru kabineta pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.
Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs