Noteikumu projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 854
Rīgā 2021. gada 21. decembrī (prot. Nr. 81 25. §)
21-TA-332
Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību ''Latvijas Jūras administrācija'' maksas pakalpojumu cenrādis
1.
Noteikumi nosaka valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Jūras administrācija" (turpmāk – Jūras administrācija) valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādi un tā piemērošanas kārtību, kā arī to personu loku, kuras atbrīvojamas no samaksas par Jūras administrācijas valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegtajiem maksas pakalpojumiem.
2.
Jūras administrācija maksas pakalpojumus sniedz saskaņā ar cenrādi (pielikums).
3.
Šo noteikumu pielikuma I, II, III un IV nodaļā paredzēto pakalpojumu saņēmējs sedz izdevumus, kas saistīti ar komandējumu un aprēķināti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi, izņemot gadījumu, ja šo noteikumu pielikuma II nodaļā paredzētais pakalpojums sniegts Latvijā. Jūras administrācijai ir tiesības pieprasīt pakalpojuma saņēmējam samaksāt par pakalpojumu pirms tā sniegšanas.
4.
Ja šo noteikumu pielikuma I, II, III un IV nodaļā paredzētos pakalpojumus sniedz ārpus darba laika vai svētku dienās, pakalpojuma cenai piemēro koeficientu 2.
5.
Šo noteikumu pielikuma 2.1. apakšpunktā minēto pakalpojuma cenu reizina ar koeficientu v, ņemot vērā kuģa vecumu gados (n):
v = 1 + n x 0,01.
6.
Šo noteikumu pielikuma 5. un 7. punktā minēto pakalpojumu cenai piemēro koeficientu 1,5, ja atpūtas kuģa pārbaudi veic ārpus Latvijas.
7.
Šo noteikumu pielikuma 12.1. un 12.2. apakšpunktā minētos pakalpojumus sniedz 10 darbdienu laikā no dienas, kad izpildītas prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos par jūrnieku sertificēšanu, lai saņemtu kvalifikācijas sertifikātu. Ja pakalpojums pēc tā saņēmēja pieprasījuma sniegts steidzamības kārtībā, pakalpojuma cenai piemēro šādus koeficientus:
7.1.
koeficientu 2, ja pakalpojums sniegts divu darbdienu laikā;
7.2.
koeficientu 3, ja pakalpojums sniegts ārvalstu jūrniekam, kurš apgūst Satiksmes ministrijas sertificētu mācību kursu programmu un vēlas saņemt prasmju sertifikātu programmas apguves beigu dienā.
8.
Šo noteikumu pielikuma 12.3. apakšpunkts nosaka 50 procentu atlaidi pakalpojuma cenai, kas noteikta šo noteikumu pielikuma 12.1.1., 12.2.1. un 12.2.2. apakšpunktā. Atlaidi nepiemēro, ja pakalpojums pēc tā saņēmēja pieprasījuma sniegts steidzamības kārtībā (divu darbdienu laikā).
9.
Šo noteikumu pielikuma 18.3. apakšpunkts nosaka piecu procentu atlaidi pakalpojuma cenai, kas noteikta šo noteikumu pielikuma 18.2. apakšpunktā, par katru Latvijas izglītības iestādes jūrnieka kvalifikācijas sertifikāta saņemšanai nepieciešamās izglītības programmas izglītojamo, kuru komersants, kas sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus kuģa apkalpes komplektēšanā, saskaņā ar noslēgto līgumu par mācību praksi starp komersantu, izglītības iestādi un praktikantu laikposmā no iepriekšējā darbības novērtējuma līdz kārtējā gada darbības novērtējumam ir nodrošinājis ar prakses vietu uz atbilstoša kuģa. Atlaidi nepiemēro, ja noteiktajā laikposmā ir veikts komersanta darbības ārpuskārtas vai papildu novērtējums. Kopējā atlaides summa nepārsniedz 50 procentus no pakalpojuma summas.
10.
Šo noteikumu pielikuma 19. un 28. punktā minētā pakalpojuma maksas aprēķināšanai izmanto kuģa ūdensizspaidu (bez kravas), ja kuģim nav noteikta neto tilpība. Ja neto tilpība ir 5000 un lielāka, aprēķinot maksu, uzskata, ka neto tilpība ir 5000.
11.
Ja Latvijas Kuģu reģistrā (turpmāk – Kuģu reģistrs) divu gadu periodā, kura tecējums sākas ar pirmā kuģa reģistrācijas brīdi, kuģu īpašnieks reģistrē vismaz trīs Jūras kodeksa 8. panta otrās daļas pirmā punkta "a" apakšpunktā minētos kuģus, katrs trešais kuģis tiek atbrīvots no šo noteikumu pielikuma 19. punktā noteiktās maksas par kuģa reģistrācijas ieraksta izdarīšanu. Par kuģa īpašnieku šā nosacījuma izpratnē uzskata fizisku vai juridisku personu, kurai reģistrētas īpašumtiesības uz kuģi, šādas juridiskās personas īpašnieks vai patiesais labuma guvējs, kā arī berbouta fraktētājs, tā īpašnieks vai patiesais labuma guvējs.
12.
Šo noteikumu pielikuma 23. punktā minētā nodrošinātā prasījuma apmēru, kas kuģa obligācijā ir noteikts citā valūtā, izsaka euro saskaņā ar rēķina izrakstīšanas dienā noteikto grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu.
13.
Šo noteikumu pielikuma 28. un 29. punktā noteiktās maksas samaksu veic kuģa īpašnieks, berbouta fraktētājs vai Jūras kodeksa 16. panta ceturtajā daļā minētais pārstāvis, ja kuģa īpašniekam tāds ir nepieciešams. Maksu aprēķina par katru kalendāra gadu neatkarīgi no tā, uz kādu termiņu konkrētā kalendāra gada ietvaros kuģis, peldošā konstrukcija, nostiprinātā iekārta vai motorizēts atpūtas kuģis ir reģistrēts Kuģu reģistrā. Motorizētam atpūtas kuģim maksu par iepriekšējiem kalendāra gadiem aprēķina, veicot reģistrācijas apliecības nomaiņu, pirms īpašumtiesību maiņas reģistrācijas vai izslēgšanas no Kuģu reģistra.
14.
Ja šo noteikumu pielikuma 32., 33. un 34. punktā minētos pakalpojumus pēc to saņēmēja pieprasījuma sniedz steidzamības kārtībā (divu darbdienu laikā), pakalpojuma cenai piemēro koeficientu 2.
15.
Šo noteikumu pielikuma 34.1. un 34.2. apakšpunktā minētā pakalpojuma cenu piemēro arī tad, ja pēc aizsardzības pārbaudes netiek izsniegts ostas iekārtas atbilstības apstiprinājums.
16.
Šo noteikumu pielikuma 34.5. apakšpunktā minētā pakalpojuma cenu piemēro arī tad, ja pēc aizsardzības pārbaudes netiek izsniegts ostas aizsardzības atbilstības apstiprinājums.
17.
Šo noteikumu pielikuma 36. punktā minētā pakalpojuma cenu piemēro arī tad, ja netiek izsniegts atbilstības sertifikāts.
18.
 Šo noteikumu pielikuma 39. punktā minētā pakalpojuma maksa (turpmāk – navigācijas maksa) nav jāmaksā par kuģi, kas atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:
18.1.
kuģis ir valsts dienesta kuģis – nekomerciālos nolūkos nodarbināts kuģis, kas atrodas kādas valsts noteikta valsts dienesta (piemēram, bruņoto spēku, krasta apsardzes dienesta, glābšanas dienesta, policijas, robežsardzes, muitas, hidrogrāfijas dienesta vai vides aizsardzības dienesta) īpašumā vai faktiskā valdījumā;
18.2.
kuģis ir mācību kuģis – kuģis, kas drošticamos kuģa dokumentos (piemēram, kuģa reģistrācijas apliecībā, konvencionālajā apliecībā vai klasifikācijas apliecībā) ir identificēts kā mācību kuģis;
18.3.
kuģis ir ostas flotes kuģis – kuģis, kas uz tiesiska pamata nodrošina noteiktu pakalpojumu sniegšanu attiecīgajā ostā (piemēram, ledlauzis, velkonis, loču kuģis, liellaiva, peldošais celtnis, bunkurētājs, atkritumu savācējs, padziļināšanas darbu kuģis vai ūdenslīdēju kuģis);
18.4.
kuģa bruto tilpība (BT) ir mazāka par 300;
18.5.
kuģis ir spiests ienākt ostā ārkārtēju apstākļu dēļ, jo ir tūlītēji un reāli draudi personām, īpašumam vai videi;
18.6.
kuģis konkrētajā ostā ienāk vienpadsmito un turpmākās reizes viena kalendāra gada (no 1. janvāra plkst. 00.00 līdz 31. decembra plkst. 24.00) laikā.
19.
Šo noteikumu 18.3. apakšpunktā minētais kuģis no navigācijas maksas nav atbrīvots, ja tas veic pārgājienu uz citu ostu.
20.
Šo noteikumu 18.5. apakšpunktā minētais kuģis no navigācijas maksas nav atbrīvots, ja pēc ienākšanas ostā tas veic kravas, pasažieru vai apgādes operācijas, kas nav saistītas ar attiecīgajā apakšpunktā minēto ienākšanas ostā iemeslu.
21.
Navigācijas maksu aprēķina, par pamatu ņemot kuģa bruto tilpību (BT), kāda tā norādīta Starptautiskajā tilpības apliecībā, kas izsniegta saskaņā ar 1969. gada Starptautisko konvenciju par kuģu tilpības mērīšanu (turpmāk – Starptautiskā tilpības apliecība), vai citā droši ticamā kuģa tilpību apliecinošā dokumentā.
22.
Navigācijas maksu aprēķina, par pamatu ņemot Starptautiskajā kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmā (SKLOIS) iesniegto informāciju.
23.
Navigācijas maksu no kuģiem, kuri ienāk ostā, velkot liellaivas vai citus peldošus līdzekļus bez dzinēja, aprēķina no velkoņa un liellaivas vai cita peldoša līdzekļa bruto tilpības (BT) kopsummas. Ja liellaivas vai cita peldoša līdzekļa bruto tilpība (BT) nav nosakāma, navigācijas maksu aprēķina, pieņemot, ka liellaivas vai cita peldoša līdzekļa bruto tilpība (BT) ir 300.
24.
Navigācijas maksu par kuģi maksā kuģa aģents, kurš pārstāv kuģa īpašnieka, fraktētāja, kuģa operatora, kapteiņa vai citas par kuģi atbildīgas juridiskās vai fiziskās personas intereses atbilstoši tās noteiktajam pilnvarojumam ostā vai, ja tāda nav, par kuģi atbildīgā persona (kuģa īpašnieks, fraktētājs, kuģa operators, kapteinis vai cita par kuģi atbildīgā juridiskā vai fiziskā persona).
25.
No samaksas par šo noteikumu pielikuma 10.1.2. apakšpunktā minētā pakalpojuma saņemšanu ir atbrīvoti Latvijas augstākās un vidējās jūrniecības izglītības programmas klātienes nodaļas studiju absolventi vienu reizi pirmā gada laikā pēc programmas apgūšanas.
26.
No samaksas par šo noteikumu pielikuma 26.3. apakšpunktā minētā pakalpojuma saņemšanu ir atbrīvotas valsts pārvaldes iestādes un privātpersonas, kas īsteno tām deleģētos valsts pārvaldes uzdevumus, kā arī tiesas un prokuratūra.
27.
No samaksas par šo noteikumu pielikuma 15.1. apakšpunktā minēto izglītības programmu un tajās ietverto mācību kursu satura novērtēšanu, šo noteikumu pielikuma ​​​​​​​15.2. apakšpunktā minēto izglītības programmu un tajās ietverto mācību kursu īstenošanas novērtēšanu, ja attiecīgo mācību kursu programmu īsteno tikai izglītības programmas ietvaros, kā arī šo noteikumu pielikuma ​​​​​​​15.3. apakšpunktā minēto izglītības iestādes kvalitātes vadības sistēmas novērtējumu ir atbrīvotas valsts un pašvaldību jūrniecības izglītības iestādes. Atbrīvojumu nepiemēro profesionālās pilnveides izglītības programmām.
28.
Pakalpojuma saņēmējam ir pienākums samaksāt par saņemto pakalpojumu Jūras administrācijas izrakstītajā rēķinā norādītajā termiņā.
29.
Jūras administrācijai ir tiesības nesniegt pakalpojumu, kamēr nav samaksāts par iepriekš sniegto pakalpojumu.
30.
Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2017. gada 24. oktobra noteikumus Nr. 634 ''Valsts akciju sabiedrības ''Latvijas Jūras administrācija'' maksas pakalpojumu cenrādis'' (Latvijas Vēstnesis, 2017, 213. nr.; 2019, 139. nr.).
31.
Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Satiksmes ministrs T. Linkaits
Pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 21. decembra
noteikumiem Nr.
854
Jūras administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis