Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 319
Rīgā 2023. gada 2. jūnijā (prot. Nr. 29 17. §)
23-TA-859
Par  nekustamā īpašuma ''Bundžas'' Vecsaules pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta ''Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve ''Rail Baltica'' koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu'' īstenošanai
1.
Saskaņā ar Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 9. panta pirmo daļu atļaut Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma ''Bundžas'' (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4092 001 0583) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4092 001 0576) daļu 1,7355 ha platībā (platība var tikt precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas) Vecsaules pagastā, Bauskas novadā, kas nepieciešama projekta ''Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve ''Rail Baltica'' koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu'' īstenošanai.
2.
Satiksmes ministrijai:
2.1.
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu nostiprināt zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā;
2.2.
izdevumus, kas saistīti ar šā rīkojuma 1. punktā minētā nekustamā īpašuma pirkšanu un īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, segt no līdzekļiem, kas paredzēti akciju sabiedrības ''RB Rail'' un Eiropas Inovācijas un tīklu izpildaģentūras 2015. gada 24. novembrī noslēgtajā līgumā par līdzfinansējumu triju Baltijas valstu ātrgaitas dzelzceļa līnijas ''Rail Baltica'' projekta attīstībai.
Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs ‒ finanšu ministrs A. Ašeradens
Satiksmes ministrs J. Vitenbergs