Rīkojuma (grozījumu) projekts

21-TA-1177
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"
1.
Izdarīt Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 195A., 198A., 203A., 208A., 214A., 219A. nr.) šādus grozījumus:
1.1.
izteikt 3. punktu šādā redakcijā:
"3. Ārkārtējās situācijas laikā ir piemērojami normatīvie akti Covid-19 infekcijas izplatības un seku pārvarēšanas jomā, izņemot Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 8. punktu, 17.5. apakšpunktu, 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 36., 179., 194., 329., 331. un 335. punktu, 3.1., 3.2., 3.3. un 3.4. apakšnodaļu.";
1.2.
izteikt 5.10.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"5.10.2. netiek pieļauta tādu personu klātbūtne, kuras neatbilst prasībām, lai uzturētos epidemioloģiski drošā vidē, izņemot bērnus bez vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta vakcinētu vai pārslimojušu pilngadīgu personu pavadībā;"
1.3.
izteikt 5.10.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
"5.10.5. apmeklētāju ar bērniem, ja bērnam nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, plūsmas tiek nodalītas laikā vai telpā;"
1.4.
izteikt 5.10.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
"5.10.6. ja bērnam nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, no 12 gadu vecuma uzrāda testēšanas sertifikātu vai laboratorijas izziņu par pēdējo 72 stundu laikā veiktu skrīninga testu ar negatīvu rezultātu. Bērni līdz 12 gadu vecumam pieaugušo ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu pavadībā epidemioloģiski drošā vidē var atrasties bez sadarbspējīga sertifikāta;"
1.5.
izteikt 5.13.9. apakšpunktu šādā redakcijā:
"5.13.9. telekomunikācijas pakalpojumus (tai skaitā telekomunikāciju preces, kas tiek iegādātas kopā ar pakalpojumu);"
1.6.
papildināt ar 5.13.11. apakšpunktu šādā redakcijā:
"5.13.11. veterinārmedicīniskie pakalpojumi;"
1.7.
papildināt ar 5.13.14. apakšpunktu šādā redakcijā:
"5.13.14. iekštelpās vietām, kas sniedz pakalpojumus epidemioloģiski nedrošā vidē, ir atsevišķa ieeja no ārtelpas;"
1.8.
izteikt 5.14. apakšpunktu šādā redakcijā:
"5.14. netiek sniegti pakalpojumi un organizēti pasākumi laikposmā no plkst. 21.00 līdz plkst. 6.00, izņemot ēdināšanu līdzņemšanai un valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" lidostas termināļos sniegtos pakalpojumus, 5.13. apakšpunktā minētos saimnieciskos pakalpojumus un tirdzniecības pakalpojumus 5.16.1; 5.16.2. un 5.16.3. apakšpunktā minētajās tirdzniecības vietās, 5.23.2. apakšpunktā minētos sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus; kā arī kultūras pasākumus, kuru norisei jābeidzas līdz plkst. 23.00. Darba laika izņēmumus reliģisko darbību veikšanas vietās var noteikt tieslietu ministrs pēc saskaņošanas ar Veselības ministriju;"
1.9.
izteikt 5.20. apakšpunktu šādā redakcijā:
"5.20. aizliegta saimniecisko pakalpojumu sniegšana tirdzniecības centros brīvdienās un svētku dienās, izņemot:
5.20.1. epidemioloģiski nedrošā vidē strādājošās šā rīkojuma 5.16.1. apakšpunktā minētās tirdzniecības vietas, un 5.13.apakšpunktā minētās pakalpojumu sniegšanas vietas;
5.20.2. epidemioloģiski drošā vidē strādājošās pakalpojumu sniegšanas vietas, kas sniedz 5.13.apakšpunktā minētos pakalpojumus, kā arī epidemioloģiski drošā vidē strādājošās tirdzniecības vietas, kas sniedz tirdzniecības pakalpojumus, kas atbilst 5.16.1. apakšpunktā uzskaitītajām tirdzniecības vietām. Brīvdienās un svētku dienās šīs tirdzniecības un pakalpojumu vietas strādā epidemioloģiski drošā vidē;
5.20.3. saimniecisko pakalpojumu sniegšanas vietas, kurām ir atsevišķa ieeja no ārtelpas un tiek nodrošināta apmeklētāju plūsmas nodalīšana no tirdzniecības centra koplietošanas telpām;"
1.10.
papildināt ar 5.20.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
"5.20.1 saimniecisko pakalpojumu sniegšanas vietās tirdzniecības centrā epidemioloģiskās drošības vide brīvdienās un svētku dienās netiek mainīta;"
1.11.
izteikt 5.22. apakšpunktu šādā redakcijā:
"5.22. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus, izņemot šā rīkojuma 5.13.5. apakšpunktā minētos gadījumus, sniedz tikai epidemioloģiski drošā vidē, ja papildus šajos noteikumos noteiktajām vispārējām epidemioloģiskās drošības prasībām tiek nodrošināts, ka:
5.22.1. pie viena galdiņa atrodas ne vairāk kā četras personas;
5.22.2. vismaz divu metru attālums starp personām, kas sēž pie dažādiem galdiņiem, ja starp galdiņiem nav izveidota norobežojoša siena;"
1.12.
papildināt ar 5.25.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
"5.25.1 valsts un pašvaldību iestādēm atļauts īstenot aktivitātes likumā “Par svētku, atceres un atzīmējām dienām” noteikto svētku un atceres dienu svinīgai atzīmēšanai (izņemot publiskus pasākumus “Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums” izpratnē, tai skaitā uguņošanu un salūtu), nodrošinot to, ka minētās aktivitātes neveicina cilvēku nekontrolētu pulcēšanos;"
1.13.
izteikt 5.43. apakšpunktu šādā redakcijā:
"5.43. Latvijas izlases (tai skaitā jauniešu un junioru), Latvijas Olimpiskās vienības un Latvijas Paralimpiskās vienības sportistu, komandu sporta spēļu starptautisko un augstāko līgu komandu sportistu (ja sporta sacensībās tiek izcīnīts Latvijas čempiona tituls pieaugušajiem), kā arī Murjāņu sporta ģimnāzijas un augstas klases sportistu sagatavošanas centru izglītojamo sporta treniņi gan iekštelpās, gan ārtelpās norisinās epidemioloģiski drošā vidē, bet uz tiem neattiecas šā rīkojuma 5.40.1., 5.40.2., 5.40.3., 5.40.5. un 5.41. apakšpunktā minētie nosacījumi;"
1.14.
izteikt 5.45. apakšpunktu šādā redakcijā:
"5.45. uz komandu sporta spēļu augstāko līgu komandu sportistu (ja sporta sacensībās tiek izcīnīts Latvijas čempiona tituls pieaugušajiem) sporta sacensībām neattiecas darba laika ierobežojumi un šā rīkojuma 5.44.3., 5.44.4., 5.44.5., un 5.44.6. apakšpunktā minētie nosacījumi;"
1.15.
izteikt 5.45.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
"5.45.1 starptautiski sporta pasākumi, kuros tiek nodrošināta visu to organizēšanā un norisē iesaistīto personu pilnīga nošķiršana no pasākumu organizēšanā un norisē neiesaistītām personām, drīkst norisināties arī epidemioloģiski daļēji drošā vidē un uz tiem neattiecas darba laika ierobežojumi, kā arī šā rīkojuma 5.44. apakšpunktā minētie nosacījumi;".
2.
Ar 2021.gada 6.decembri veikt šādus grozījumus:
2.1. izteikt 5.1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"5.1.3. nodrošina, ka darbinieki (amatpersonas), tai skaitā brīvprātīgie un personas ar ārpakalpojuma līgumiem, darba telpās atrodas tikai ar darba devēja organizētu Covid-19 antigēna skrīninga testu, kas nav vecāks par 72 stundām un testa rezultāts ir negatīvs; "
2.2 . svītrot 5.4. apakšpunktu;
2.3. svītrot 5.5. apakšpunktu;
2.4. svītrot 5.9.1 apakšpunktu;
2.5. izteikt 19. punktu šādā redakcijā:
"19. Šā rīkojuma 5.2. apakšpunktā minēto nosacījumu attiecībā uz vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta iegūšanas termiņu līdz 2021. gada 15. novembrim, kā arī šā rīkojuma 5.3. apakšpunktā minēto nosacījumu par darba pienākumu veikšanu no 2021. gada 15. novembra, ja darbiniekam (amatpersonai) ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, nepiemēro darbiniekiem (amatpersonām), kuri uzsākuši vakcināciju līdz 2021. gada 15. novembrim un vakcinācijas sertifikātu iegūs ne vēlāk kā 2021. gada 15. decembrī."
Ministru prezidents V. Uzvārds
Ministrs V. Uzvārds