MK sēdes protokollēmuma projekts

24-TA-352
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Bērzstumbri" Iecavas pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma “Bērzstumbri” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4064 012 0013) Iecavas pagastā, Bauskas novadā, daļu - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 012 0365) 0,01 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 012 0366) 1 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 012 0367) 0,27 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 012 0368) 1,64 ha platībā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 16 923 EUR (zemes vienību tirgus vērtība 9052 EUR un mežaudzes tirgus vērtība 7871 EUR).