Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 252
Rīgā 2024. gada 23. aprīlī (prot. Nr. 17 26. §)
23-TA-2756
Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 18. aprīļa noteikumos Nr. 196 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu biškopībai"
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5. panta ceturto un septīto daļu
Izdarīt Ministru kabineta 2023. gada 18. aprīļa noteikumos Nr. 196 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu biškopībai" (Latvijas Vēstnesis, 2023, 77. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:
"4. Atbalsta finansējumu piešķir par katru gadu laikposmā no kārtējā gada 1. augusta līdz nākamā gada 31. jūlijam (turpmāk – biškopības gads) īstenotajiem regulas 2021/2115 55. panta 1. punktā minētajiem šādiem intervenču veidiem (turpmāk – intervences):
4.1. konsultāciju pakalpojumi, tehniskā palīdzība, apmācība, informācijas un paraugprakses apmaiņa, tostarp ar tīklošanas palīdzību, biškopjiem un biškopju organizācijām;
4.2. investīcijas materiālos un nemateriālos aktīvos un citi pasākumi, kas vērsti arī uz bišu parazītu un slimību, īpaši varrozes, apkarošanu;
4.3. investīcijas materiālos un nemateriālos aktīvos un citi pasākumi, kas vērsti arī uz nelabvēlīgu klimatisko apstākļu nodarīta kaitējuma novēršanu un mainīgajiem klimatiskajiem apstākļiem piemērotu apsaimniekošanas prakšu izstrādes un izmantošanas veicināšanu;
4.4. investīcijas materiālos un nemateriālos aktīvos un citi pasākumi, kas vērsti arī uz bišu skaita atjaunināšanu stropos Eiropas Savienībā, tostarp bišu audzēšanu;
4.5. sadarbība ar specializētām struktūrām, lai īstenotu pētniecības programmas biškopības un biškopības produktu jomā;
4.6. noieta veicināšanas, saziņas un mārketinga, tostarp tirgus uzraudzības, pasākumi, kuru mērķis ir uzlabot patērētāju informētību par biškopības produktu kvalitāti;
4.7. produktu kvalitāti uzlabojoši pasākumi."
2.
Papildināt ar 4.1 punktu šādā redakcijā:
"4.1 Dienests atbalsta finansējumu izmaksā katru gadu laikposmā no kārtējā gada 16. oktobra līdz nākamā gada 15. oktobrim (turpmāk – finanšu gads) par šo noteikumu 4. punktā minēto intervenču īstenošanu."
3.
Izteikt 9.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"9.2. turpmāk katru gadu no 15. jūnija līdz 15. jūlijam – par vienu vai vairākām šo noteikumu 4. punktā minētajām intervencēm, kuras plānots īstenot nākamajā biškopības gadā."
4.
Izteikt 21. punktu šādā redakcijā:
"21. Atbalsta saņēmējs finanšu gada laikā atbalsta finansējumu par katru šo noteikumu 4. punktā minēto īstenoto intervenci var saņemt pa daļām kā starpposma atbalsta maksājumu, ja katru mēnesi līdz piecpadsmitajam datumam, izmantojot dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmu, viņš iesniedz starpposma atbalsta maksājuma pieprasījumu. Starpposma atbalsta maksājuma pieprasījumu var iesniegt pēc atsevišķas līgumā paredzētās intervences darbības vai tās posma pabeigšanas, ja ir radusies auditējama vērtība – fiziski izmērāms darbības rezultāts, kas pamatots ar grāmatvedības dokumentiem. Darbības posmu nedrīkst noteikt īsāku par vienu kalendāra mēnesi."
5.
Izteikt 22. punktu šādā redakcijā:
"22. Lai saņemtu atbalsta finansējumu par kādu no šo noteikumu 4. punktā minētajām īstenotajām intervencēm, atbalsta saņēmējs līdz kārtējā gada 1. septembrim, izmantojot dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmu, iesniedz gala atbalsta maksājuma pieprasījumu."
6.
Papildināt ar 37. punktu šādā redakcijā:
"37. Šo noteikumu 22. punktā minēto gala atbalsta maksājuma pieprasījumu par biškopības gadu laikposmā no 2024. gada 1. augusta līdz 2025. gada 31. jūlijam atbalsta saņēmējs iesniedz līdz 2025. gada 1. septembrim."
Ministru prezidente E. Siliņa
Zemkopības ministrs A. Krauze