Likumprojekts

22-TA-1578
Par Protokolu par Somijas Republikas pievienošanos Ziemeļatlantijas līgumam
1.pants.2022. gada ..... maijā Briselē parakstītais Protokols par Somijas Republikas pievienošanos Ziemeļatlantijas līgumam (turpmāk – Protokols) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.
2.pants.Protokolā paredzēto saistību izpildi koordinē Ārlietu ministrija.
3.pants.Protokols stājas spēkā tā 2. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Protokols angļu un franču valodā un publicējams tā tulkojums latviešu valodā.
Ministrs V. Uzvārds