MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-1435
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma “Liepiņas” Taurupes pagastā, Ogres novadā, daļas pirkšanu"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma “Liepiņas” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7492 008 0034) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7492 008 0150) 0,3789 ha platībā – Taurupes pagastā, Ogres novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 2 400,00 euro, tajā skaitā nekustamā īpašuma tirgus vērtība 2 258,00 euro un kompensējamie zaudējumi 142,00 euro.