Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 7
Rīgā 2022. gada 11. janvārī (prot. Nr. 2 6. §)
21-TA-746
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 30. oktobra noteikumos Nr. 662 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību"
Izdoti saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"
18. panta desmito daļu, 19. panta 5.5 daļu
un 38. panta otro daļu
1.
Izdarīt Ministru kabineta 2018. gada 30. oktobra noteikumos Nr. 662 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 217. nr.; 2020, 136. nr.) šādus grozījumus:
1.1.
izteikt 1. punktu šādā redakcijā:
"1. Noteikumi nosaka:
1.1. gada ienākumu deklarācijas un tās pielikumu (turpmāk – deklarācija) veidlapu formu (1. pielikums) un to aizpildīšanas kārtību;
1.2. iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumu aprēķina veidlapu (2. pielikums) un tās aizpildīšanas kārtību;
1.3. deklarācijas par ienākumu no kapitāla pieauguma veidlapu formu (3. pielikums) un to aizpildīšanas kārtību;
1.4. kārtību, kādā nodokļa maksātājs saņem no Valsts ieņēmumu dienesta deklarācijas aizpildīšanai nepieciešamo valsts informācijas sistēmās esošo informāciju.";
1.2.
izteikt 22.4.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"22.4.1. 1. un 1.4. rindā norādīto skaitļu starpību, no kuras atskaitīta 2. rindā ierakstītā izdevumu summa un pieskaitītas uz šo ienākumu veidu attiecināmās pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas norādītas 27. rindā, ja 2. rindā norādītais skaitlis ir mazāks par vai vienāds ar 3. rindā norādīto skaitli;"
1.3.
izteikt 22.4.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"22.4.2. 1. un 1.4. rindā norādīto skaitļu starpību, no kuras atskaitīta 2.1. rindā ierakstītā izdevumu summa un pieskaitītas uz šo ienākumu veidu attiecināmās pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas norādītas 27. rindā, ja 2.1. rindā norādītais skaitlis ir vienāds ar vai lielāks par 3. rindā norādīto skaitli;"
1.4.
izteikt 22.4.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"22.4.3. 1. un 1.4. rindā norādīto skaitļu starpību, no kuras atskaitīta 3. rindā ierakstītā izdevumu ierobežojuma summa un pieskaitītas uz šo ienākumu veidu attiecināmās pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas norādītas 27. rindā, ja 2. rindā norādītais skaitlis ir lielāks par 3. rindā norādīto skaitli un 2.1. rindā norādītais skaitlis ir mazāks par 3. rindā norādīto skaitli;"
1.5.
izteikt 22.4.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
"22.4.4. 1. un 1.4. rindā norādīto skaitļu starpību, no kuras atskaitīta 2. rindā norādītā izdevumu summa un pieskaitītas uz šo ienākumu veidu attiecināmās pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas norādītas 27. rindā, ja piemēro likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11. panta 3.3 daļu;"
1.6.
izteikt 23.2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"23.2.2. 12.2. rindā "Izdevumi, kas saistīti ar citiem saimnieciskās darbības veidiem, kurus piemēro, nepārsniedzot ierobežojumu" norāda izdevumus, kuriem piemēro likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11. panta 3.1 daļā minēto izdevumu ierobežojuma apmēru, tai skaitā likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11. panta 3.5 daļā minētos zinātnes, literatūras un mākslas darbu autoru un izpildītāju izdevumus, kuri saistīti ar šo darbu radīšanu, izdošanu, izpildīšanu vai citādu izmantošanu;"
1.7.
izteikt 23.4.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"23.4.1. 11. un 12. rindā norādīto skaitļu starpību, kurai pieskaitītas uz šiem ienākumiem attiecināmās pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas norādītas 27. rindā, ja 12. rindā norādītais skaitlis ir mazāks par vai vienāds ar 13. rindā norādīto skaitli;"
1.8.
izteikt 23.4.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"23.4.2. 11. un 12.1. rindā norādīto skaitļu starpību, kurai pieskaitītas uz šiem ienākumiem attiecināmās pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas norādītas 27. rindā, ja 12.1. rindā norādītais skaitlis ir vienāds ar vai lielāks par 13. rindā norādīto skaitli;"
1.9.
izteikt 23.4.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"23.4.3. 11. un 13. rindā norādīto skaitļu starpību, kurai pieskaitītas uz šiem ienākumiem attiecināmās pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas norādītas 27. rindā, ja 12. rindā norādītais skaitlis ir lielāks par 13. rindā norādīto skaitli un 12.1. rindā norādītais skaitlis ir mazāks par 13. rindā norādīto skaitli;"
1.10.
izteikt 23.4.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
"23.4.4. 11. un 12. rindā norādīto skaitļu starpību, kurai pieskaitītas uz šiem ienākumiem attiecināmās pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas norādītas 27. rindā, ja piemēro likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11. panta 3.3 daļu;"
1.11.
izteikt 23.16.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"23.16.1. 19. un 20. rindā norādīto skaitļu starpību, tai pieskaitot 27. rindā norādīto vērtību, ja 20. rindā norādītais skaitlis ir mazāks par vai vienāds ar 21. rindā norādīto skaitli;"
1.12.
izteikt 23.16.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"23.16.2. 19. un 20.1. rindā norādīto skaitļu starpību, tai pieskaitot 27. rindā norādīto vērtību, ja 20.1. rindā norādītais skaitlis ir vienāds ar vai lielāks par 21. rindā norādīto skaitli;"
1.13.
izteikt 23.16.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"23.16.3. 19. un 21. rindā norādīto skaitļu starpību, tai pieskaitot 27. rindā norādīto vērtību, ja 20. rindā norādītais skaitlis ir lielāks par 21. rindā norādīto skaitli un 20.1. rindā norādītais skaitlis ir mazāks par 21. rindā norādīto skaitli;"
1.14.
izteikt 23.16.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
"23.16.4. 19. un 20. rindā norādīto skaitļu starpību, tai pieskaitot 27. rindā norādīto vērtību, ja piemēro likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11. panta 3.3 daļu;"
1.15.
izteikt 23.16.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
"23.16.5. "0", ja 22. rindā aprēķināts negatīvs skaitlis;"
1.16.
izteikt 23.18. apakšpunktu šādā redakcijā:
"23.18. 24. rindā "Iepriekšējo gadu saimnieciskās darbības zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums no saimnieciskās darbības, ko sedz ar taksācijas gada apliekamajiem ienākumiem no citiem saimnieciskās darbības veidiem" norāda zaudējumu un izdevumu pārsnieguma pārskata III daļas "Kopā pārskatā par iepriekšējo taksācijas gadu saimnieciskās darbības zaudējumiem un izdevumu ierobežojuma pārsniegumu" 3. ailē norādīto vērtību, ja 20. rindā norādītais skaitlis ir mazāks par 21. rindā norādīto skaitli. Minētā vērtība nedrīkst būt lielāka par 22. rindā norādīto skaitli;"
1.17.
izteikt 25.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"25.3. 27. rindā "Pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas" norāda valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ko fiziskā persona veikusi par sevi kā par pašnodarbinātu personu (tai skaitā pašnodarbinātā iemaksas pensiju apdrošināšanai), atbilstoši ceturkšņa ziņojumam par pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. D3 pielikuma 4. un 14. rindā pie apliekamā ienākuma pieskaitītā valsts sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu summa kopā nedrīkst pārsniegt šajā rindā norādīto summu;"
1.18.
izteikt 27. punktu šādā redakcijā:
"27. Nodokļa maksātājs, kurš taksācijas gadā saimnieciskās darbības zaudējumus un izdevumu ierobežojuma pārsniegumu no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas izvēlas segt no pārējās saimnieciskās darbības ienākumiem, kopējos saimnieciskās darbības zaudējumus un izdevumu ierobežojuma pārsniegumu (arī no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas) norāda zaudējumu un izdevumu pārsnieguma pārskata III daļā "Kopā pārskatā par iepriekšējo taksācijas gadu saimnieciskās darbības zaudējumiem un izdevumu ierobežojuma pārsniegumu". Šajā gadījumā nodokļa maksātājs nepiemēro likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9. panta pirmās daļas 1. punktu. Ja saimnieciskās darbības zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums taksācijas gadā netiek segts pilnā apmērā, tos sedz taksācijas gadam sekojošos gados, ievērojot uz katru ienākuma veidu attiecināmo  proporcionālo sadalījumu un hronoloģiju.";
1.19.
izteikt 28. punktu šādā redakcijā:
"28. Zaudējumu un izdevumu pārsnieguma pārskata I un II daļu aizpilda šādi:
28.1. 1. ailē "Pirmstaksācijas gads, kurā zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums radies" norāda gadu, kurā nodokļa maksātājam ir radušies saimnieciskās darbības zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums;
28.2. 2. ailē "Līdz taksācijas gadam nesegtie zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums" norāda pirmstaksācijas gadā (kurā ir radušies zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums) aprēķinātos saimnieciskās darbības zaudējumus un izdevumu ierobežojuma pārsniegumu;
28.3. 3. ailē "Zaudējumu un izdevumu ierobežojuma pārsnieguma summa, par ko samazina apliekamo ienākumu taksācijas gadā" taksācijas gadā, par kuru aizpilda deklarāciju, norāda segtos iepriekšējo gadu saimnieciskās darbības zaudējumus un izdevumu ierobežojuma pārsniegumu. Ja saimnieciskās darbības zaudējumus un izdevumu ierobežojuma pārsniegumu no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas sedz no pārējās saimnieciskās darbības ienākumiem, sedzamo apmēru norāda, ievērojot uz katru ienākuma veidu attiecināmo  proporcionālo sadalījumu un hronoloģiju. Norādāmā summa nedrīkst pārsniegt apliekamos ienākumus, ņemot vērā izdevumu ierobežojuma apmēru;
28.4. 4. ailē "Zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums, ko pārnes uz nākamajiem taksācijas gadiem" norāda uz nākamajiem taksācijas gadiem pārskaitāmo zaudējumu un izdevumu ierobežojuma pārsnieguma apmēru, ko aprēķina kā attiecīgā taksācijas gada pārskata 2. un 3. ailē norādīto skaitļu starpību.";
1.20.
papildināt ar 28.1 punktu šādā redakcijā:
"28.1 Zaudējumu un izdevumu pārsnieguma pārskata III daļu aizpilda šādi:
28.11. 1. aili "Pirmstaksācijas gads, kurā zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums radies" neaizpilda;
28.12. 2. ailē "Līdz taksācijas gadam nesegtie zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums" norāda pirmstaksācijas gadā (kurā ir radušies zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums) aprēķinātos saimnieciskās darbības zaudējumus un izdevumu ierobežojuma pārsniegumu no visiem saimnieciskās darbības veidiem kopā;
28.13. 3. ailē "Zaudējumu un izdevumu ierobežojuma pārsnieguma summa, par ko samazina apliekamo ienākumu taksācijas gadā" taksācijas gadā, par kuru aizpilda deklarāciju, norāda segtos iepriekšējo gadu saimnieciskās darbības zaudējumus un izdevumu ierobežojuma pārsniegumu no visiem saimnieciskās darbības veidiem kopā. Norādāmā summa nedrīkst pārsniegt apliekamos ienākumus, ņemot vērā izdevumu ierobežojuma apmēru;
28.14. 4. ailē "Zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums, ko pārnes uz nākamajiem taksācijas gadiem" norāda uz nākamajiem taksācijas gadiem pārskaitāmo zaudējumu un izdevumu ierobežojuma pārsnieguma apmēru, ko aprēķina kā attiecīgā pārskata III daļas 2. un 3. ailē norādīto skaitļu starpību.";
1.21.
izteikt 30.2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"30.2.2. 2.2. rindā "Izdevumi, kurus piemēro, nepārsniedzot izdevumu ierobežojumu" norāda izdevumus, kuriem piemēro likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11. panta 3.1 daļā noteikto izdevumu ierobežojuma apmēru, tai skaitā ieņēmumu un izdevumu pārskatā norādīto pamatlīdzekļu nolietojumu summu un likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11. panta 3.5 daļā minētos zinātnes, literatūras un mākslas darbu autoru un izpildītāju izdevumus, kuri saistīti ar šo darbu radīšanu, izdošanu, izpildīšanu vai citādu izmantošanu;"
1.22.
izteikt 39.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"39.1.2. D3 pielikuma 30. rindā "Apliekamais ienākums, atskaitot minimālo apliekamo ienākumu" norādīto summu;"
1.23.
izteikt 39.9. apakšpunktu šādā redakcijā:
"39.9. 10. rindā "Gada neapliekamais minimums pensionāram" nodokļa maksātājam, kuram piešķirta pensija, norāda neapliekamo minimumu saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 12. panta piekto daļu vai minētā likuma 12. panta četrpadsmito daļu un vienlaikus izdara atzīmi, apstiprinot, ka ir tiesīgs piemērot ārvalsts pensijas neapliekamo apmēru taksācijas gadā. Ja pensija ir piešķirta taksācijas gadā, pensijas neapliekamo minimumu saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 12. panta piekto daļu piemēro tikai par to taksācijas gada daļu, kad persona ir saņēmusi pensiju. Par pārējo taksācijas gada daļu piemēro neapliekamo minimumu saskaņā ar minētā likuma 12. pantu;"
1.24.
papildināt ar 39.16.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
"39.16.1 18.1 rindā "Nodoklis no profesionāla sportista algotā darba ienākuma" norāda aprēķināto iedzīvotāju ienākuma nodokli saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 15. panta 19.1 daļu. Ja profesionāls sportists gada laikā bez algotā darba ienākuma no profesionālā sporta ir saņēmis vēl kādus citus ienākumus, aprēķinot iedzīvotāju ienākuma nodokli, attaisnotie izdevumi, iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumi un diferencētais neapliekamais minimums piemērojams proporcionāli saņemtā ienākuma apmēram;"
1.25.
izteikt 39.18. apakšpunktu šādā redakcijā:
"39.18. 20. rindā "Piemaksa" norāda rezumējošā kārtībā budžetā iemaksājamo summu, kuru aprēķina kā starpību starp avansā samaksāto (ieturēto) iedzīvotāju ienākuma nodokli (19. rinda) un rezumējošā kārtībā aprēķināto iedzīvotāju ienākuma nodokli (17., 18. un 18.1 rindā norādīto skaitļu kopsumma);"
1.26.
izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).
2.
Noteikumus piemēro, aizpildot deklarāciju par 2021. taksācijas gadu un turpmākajiem taksācijas gadiem.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Finanšu ministrs J. Reirs
Pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 11. janvāra
noteikumiem Nr.
7