MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-211
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 17. maija noteikumos Nr. 299 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" īstenošanas noteikumi""
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā" 51.47. apakšpunktu atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai pagarināt projekta Nr. 9.1.2.0/16/I/001 "Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū" īstenošanas termiņu par vairāk nekā sešiem mēnešiem.
4.
Tieslietu ministrijai nodrošināt, ka finansējuma saņēmējs sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru veic vienošanās par projekta Nr. 9.1.2.0/16/I/001 "Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū" īstenošanu grozījumus pēc noteikumu projekta stāšanās spēkā.