Likumprojekts

22-TA-264
Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likums.
InodaļaVispārīgie noteikumi
1.
pants.
Likumā lietotie termini
(1)
Termini un jēdzieni šā likuma normās, kuras regulē elektroenerģijas sistēmas pakalpojuma un obligātā iepirkuma komponentes maksas kompensēšanu, lietoti Enerģētikas likuma un Elektroenerģijas tirgus likuma izpratnē.
(2)
Termini un jēdzieni šā likuma normās, kuras regulē dabasgāzes tirdzniecības pakalpojuma maksas kompensācija, lietoti Enerģētikas likuma izpratnē.
(3)
Termini un jēdzieni šā likuma normās, kuras regulē centralizētās siltumapgādes pakalpojuma maksas kompensāciju, lietoti Enerģētikas likuma un likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” izpratnē.
 
(4)
Termini un jēdzieni šā likuma normās, kuras regulē mājokļa pabalsta piešķiršanu mājsaimniecībām, lietoti Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma izpratnē.
(5)
Termini un jēdzieni šā likuma normās, kas regulē atbalsta piešķiršanu un izmaksu valsts sociālās apdrošināšanas pensiju, speciālo valsts pensiju, izdienas pensiju, darba negadījumu atlīdzību, maternitātes pabalstu, valsts sociālo pabalstu piešķiršanu saņēmējiem, personām, kurām piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss, kā arī citām šā likuma 8.panta otrajā daļā minētām personu kategorijām, lietoti atbilstoši attiecīgo jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem.
 
2.
pants.
Likuma mērķis un darbības joma
(1)
Likuma mērķis ir mazināt negatīvu sociālekonomisko ietekmi uz iedzīvotāju labklājību un tautsaimniecības izaugsmi, kas saistīti ar energoresursu cenu ārkārtēju pieaugumu.
 
(2)
 Likums nosaka laikā terminētus atbalsta pasākumus, kas mazina energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma izraisīto negatīvo ietekmi uz mājsaimniecībām un tautsaimniecību.
3.
pants.
Atbalsta pasākumu finansēšanas kārtība un apjoms
(1)
Lai nodrošinātu šajā likumā noteikto laikā terminētu atbalsta pasākumu īstenošanu, finanšu ministram ir tiesības palielināt likumā "Par valsts budžetu 2022. gadam" noteikto apropriāciju budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", kā arī veikt nepieciešamo apropriācijas pārdali ministrijai vai citai centrālajai valsts iestādei likumā noteiktās apropriācijas ietvaros starp programmām, apakšprogrammām un izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.
(2)
Apropriāciju minētajam mērķim atļauts palielināt, ja Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu un Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darba dienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas dienas ir to izskatījusi un nav iebildusi pret apropriācijas palielinājumu.
(3)
Apropriācijas palielinājums nedrīkst pārsniegt 250 000 000 euro.
(4)
Piešķirtais finansējums tiek izlietots kārtējā kalendāra gada ietvaros, izņemot valsts mērķdotāciju pašvaldībām 2023.gada janvārī mājokļa pabalsta izmaksu nodrošināšanai par 2022. gada decembri ne vairāk kā   3 135 907 euro apmērā.
IInodaļaAtbalsta pasākumi mājsaimniecībām un tautsaimniecībai
4.
pants.
Elektroenerģijas sistēmas pakalpojuma maksas samazinājums
(1)
Elektroenerģijas galalietotājiem piemēro elektroenerģijas sistēmas pakalpojuma maksas samazinājumu (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli) pilnā apmērā. Samazinājumu nepiemēro maksai par reaktīvo enerģiju, elektroenerģijas ražotāju jaudas maksai un pārrēķiniem, kuri tiek veikti sistēmas lietotāju tiesību un pienākumu pārkāpumu gadījumos. Sistēmas operatora negūtie sistēmas pakalpojuma maksas ieņēmumi ar pievienotās vērtības nodokli tiek kompensēti pilnā apmērā no valsts budžeta līdzekļiem.
(2)
Elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu maksas samazinājums tiek piemērots galalietotāju maksājumiem par sistēmas pakalpojumiem par periodu no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 30.aprīlim.
 
(3)
Šā panta pirmā daļa netiek piemērota elektroenerģijas galalietotājam, ja galalietotājs ir arī sistēmas operators.
 
(4)
Elektroenerģijas sistēmas pakalpojuma maksu kompensē saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par elektroenerģijas tirdzniecību un lietošanu, kas izdoti uz Elektroenerģijas tirgus likuma pamata.
5.
pants.
Maksas par obligātā iepirkuma komponentēm samazinājums
(1)
Elektroenerģijas galalietotājiem piemēro obligātā iepirkuma un jaudas komponentes maksas samazinājumu (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli) pilnā apmērā. Samazinājumu nepiemēro pārrēķiniem, kuri tiek veikti sistēmas galalietotāju tiesību un pienākumu pārkāpumu gadījumos. Elektroenerģijas publiskā tirgotāja negūtie ieņēmumi par obligātā iepirkuma un jaudas komponentes maksas samazinājumu tiek kompensēti no valsts budžeta līdzekļiem.
(2)
Obligātā iepirkuma un jaudas komponentes maksas samazinājums tiek piemērots galalietotāju obligātā iepirkuma un jaudas komponentes maksājumiem par periodu no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 30.aprīlim.
(3)
Obligātā iepirkuma un jaudas komponentes maksu kompensē saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par elektroenerģijas tirdzniecību un lietošanu, kas izdoti uz Elektroenerģijas tirgus likuma un likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” pamata.
6.
pants.
Maksas par patērēto dabasgāzi samazinājums
(1)
Mājsaimniecības lietotājiem, kā arī lietotājiem, kuru gazificētais objekts ir daudzdzīvokļu dzīvojamā māja un tajā dabasgāzi lieto dzīvokļu īpašnieki vai īrnieki, un, ja to dabasgāzes vidējais mēneša patēriņš 12 mēnešu periodā ir vairāk nekā 221 kWh/mēnesī (21 m³/mēnesī), piemēro maksas par patērēto dabasgāzi saskaņā ar dabasgāzes tirdzniecības līgumu vai pēdējās garantētās piegādes pakalpojuma nosacījumiem samazinājumu (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli) šajā pantā noteiktajā apmērā. Dabasgāzes tirgotāja vai publiskā tirgotāja negūtie ieņēmumi par maksas par patērēto dabasgāzi samazinājumu tiek kompensēti no valsts budžeta līdzekļiem. 
(2)
Šā panta pirmajā daļā minētajiem lietotājiem piemērojamo maksas samazinājumu nosaka kā starpību starp maksu par patērēto dabasgāzi par vienu kWh bez pievienotās vērtības nodokļa, neietverot maksu par sistēmas pakalpojumiem un citos normatīvajos aktos noteiktos maksājumus, un 0,0340 euro par vienu kWh bez pievienotās vērtības nodokļa, ievērojot, ka maksas samazinājuma apmērs nedrīkst pārsniegt:
1)
0,03045 euro par vienu kWh bez pievienotās vērtības nodokļa, ja dabasgāzes patēriņš gazificētajā objektā mēnesī ir no 221 kWh (21 m3) līdz 5269 kWh (500 m³) (ieskaitot);
 
2)
0,02279 euro par vienu kWh bez pievienotās vērtības nodokļa, ja  dabasgāzes patēriņš gazificētajā objektā mēnesī pārsniedz 5269 kWh (500 m³).
 
(3)
Maksas par patērēto dabasgāzi samazinājums tiek piemērots šā panta pirmajā daļā minētajiem lietotāju maksājumiem par periodu no 2022. gada 1.janvāra līdz 2022.  gada 30. aprīlim.
 
(4)
Maksas par patērēto dabasgāzi samazinājumu kompensē saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par dabasgāzes tirdzniecību un lietošanu, kas izdoti uz Enerģētikas likuma  pamata.
 
7.
pants.
Centralizētās siltumapgādes pakalpojuma maksas samazinājums
(1)
Mājsaimniecības lietotājiem piemēro maksas par siltumapgādes pakalpojumiem, ko sniedz, izmantojot centralizētu siltumapgādes sistēmu (turpmāk – centralizētās siltumapgādes pakalpojums), samazinājumu (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli) šajā pantā noteiktajā apmērā.  Siltumapgādes pakalpojuma sniedzēja negūtie ieņēmumi par maksas par centralizētās siltumapgādes pakalpojumiem samazinājumu tiek kompensēti no valsts budžeta līdzekļiem.
(2)
Centralizētās siltumapgādes pakalpojumu maksas samazinājumu mājsaimniecības lietotājam, ja mājsaimniecības lietotājs centralizētās siltumapgādes pakalpojumu saņem no siltumapgādes komersanta, kas siltumapgādes pakalpojumu sniedz par regulatora noteiktajiem tarifiem vai par tarifiem, ko noteicis attiecīgais pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku, ja ir saņemta regulatora atļauja, nosaka kā starpību starp attiecīgā kalendārā mēnesī piemērojamo tarifu bez pievienotās vērtības nodokļa un 68,00 euro par vienu MWh.
(3)
Centralizētās siltumapgādes pakalpojumu maksas samazinājumu mājsaimniecībai, ja mājsaimniecība siltumapgādes pakalpojumu saņem no siltumapgādes pakalpojumu sniedzēja, kas nav minēts šā panta otrajā daļā, nosaka kā:
 
1)
starpību starp attiecīgajā mēnesī piemērojamo tarifu vai cenu bez pievienotās vērtības nodokļa un 68,00 euro par vienu MWh, ja attiecīgajā mēnesī piemērotais tarifs vai cena par centralizētās siltumapgādes pakalpojumu ir mazāka par 2022.gada janvārī piemēroto tarifu vai cenu;
2)
starpību starp 2021.gada decembrī piemēroto tarifu vai cenu bez pievienotās vērtības nodokļa un 68,00 euro par vienu MWh, ja attiecīgajā mēnesī piemērotais tarifs vai cena par centralizētās siltumapgādes pakalpojumu ir lielāka par 2022.gada janvārī piemēroto tarifu vai cenu.
(4)
Lai siltumapgādes pakalpojuma sniedzējs saņemtu kompensāciju par šā panta trešajā daļā minēto maksas samazinājumu, attiecīgais siltumapgādes pakalpojuma sniedzējs kopā ar kompensācijas pieprasījumu Ekonomikas ministrijai iesniedz kompensācijas aprēķina pareizību apstiprinošo zvērināta revidenta atzinumu. Šādu zvērināta revidenta atzinumu nesniedz  siltumapgādes pakalpojuma sniedzējs, kura siltumapgādes pakalpojuma tarifu vai cenu ir apstiprinājusi attiecīgā pašvaldība. Ja siltumapgādes pakalpojuma sniedzējs nesniedz minēto atzinumu, attiecīgajām mājsaimniecībām maksas samazinājumu nepiemēro.
(5)
Centralizētas siltumapgādes pakalpojuma maksas samazinājums tiek piemērots galalietotāju maksājumiem par centralizētās siltumapgādes pakalpojumu par periodu no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 30.aprīlim.
(6)
Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā kompensē centralizētās siltumapgādes pakalpojuma maksas samazinājumu, kā arī kārtību, kādā piemēro kompensācijas maksājumu korekciju.
 
IIInodaļaAtbalsts noteiktām iedzīvotāju grupām
8.
pants.
Atbalstu apmērs un atbalsta saņēmēji
(1)
Valsts laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 30. aprīlim izmaksā atbalstu 20 euro mēnesī  (turpmāk – atbalsts 20 euro mēnesī) Latvijā dzīvojošai personai, kura atbalsta izmaksas laikposmā ir:
 
1)
Latvijas Republikā piešķirtās vecuma, invaliditātes vai apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmēja, tai skaitā priekšlaicīgi un avansā piešķirtās pensijas saņēmēja, speciālās valsts pensijas saņēmēja, izdienas pensijas saņēmēja, kura sasniegusi vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu, bet kurai vecuma pensija nav piešķirta, izdienas pensijas saņēmēja, kura nav sasniegusi vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu un kurai ir noteikta invaliditāte, atlīdzības par darbspēju zaudējumu vai atlīdzības par apgādnieka zaudējumu saņēmēja vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja, - arī tādā gadījumā, ja pabalsta izmaksa uz laiku ir pārtraukta;
 
2)
bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsta saņēmēja vai pabalsta personām ar invaliditāti, kurām nepieciešama kopšana, saņēmēja;
3)
pilngadīga persona, kurai ir piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss un persona ir sasniegusi vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu vai tai ir noteikta invaliditāte un kura nav sasniegusi vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu, kā arī persona, kurai ir noteikta invaliditāte un ir Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību, un atbalsts 20 euro mēnesī nav izmaksāts atbilstoši citam pamatam, kas noteikts šī panta pirmās daļas 1. un 2. punktā.
(2)
Valsts laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 30. aprīlim izmaksā atbalstu 50 euro mēnesī  (turpmāk – atbalsts 50 euro mēnesī) par katru bērnu, par kuru atbalsta izmaksas laikposmā persona ir:
1)
persona, kurai atbalsta sniegšanas periodā ir tiesības uz bērna kopšanas pabalstu par bērnu līdz viena gada vecumam vai ģimenes valsts pabalstu saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likumu vai kurai sakarā ar bērna piedzimšanu ir tiesības saņemt maternitātes pabalstu un bērns ir piedzimis līdz 2022.gada 30.aprīlim, vai kura audzina bērnu, kurš ir vecāks par 16 gadiem, bet nav sasniedzis 18 gadu vecumu, nemācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē, kā arī augstākās izglītības iestādē (tai skaitā koledžā) un nav stājies laulībā;
 
2)
bērna vecāks, aizbildnis, audžuģimene vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītājs, ja atbalsta sniegšanas periodā bērns atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, sociālās korekcijas izglītības iestādē vai ieslodzījuma vietā un atbalsts 50 euro mēnesī par bērnu nav izmaksāts atbilstoši citam pamatam, kas noteikts šī panta otrajā daļā;
 
3)
bērna vecāks, aizbildnis, audžuģimene vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādes vadītājs, ja atbalsta sniegšanas periodā bērnam ir piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss un atbalsts 50 euro mēnesī par bērnu nav izmaksāts atbilstoši citam pamatam, kas noteikts šī panta otrajā daļā;
4)
persona, kura studē augstākajā izglītības iestādē (tai skaitā koledžā), nav stājusies laulībā un nav sasniegusi 24 gadu vecumu, vai arī ir sasniegusi 20 gadu vecumu un mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē, nav stājusies laulībā un nav sasniegusi 24 gadu vecumu, un atbalsts 50 euro mēnesī par viņu nav izmaksāts atbilstoši citam pamatam, kas noteikts šī panta otrajā daļā. Atbalstu 50 euro mēnesī piešķir pašam bērnam, ja tas ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Tiesību uz atbalstu 50 euro mēnesī nav šajā punktā minētajām personām, kuras Latvijā saņēmušas termiņuzturēšanās atļauju.
(3)
Atbalstu 20 euro mēnesī un atbalstu 50 euro mēnesī izmaksā par visu šo atbalstu izmaksai paredzēto laikaposmu visām šī panta pirmajā vai otrajā daļā minētajām personām, ja vien šī panta noteiktajā laikaposmā personai rodas tiesības uz atbalstu.
 
9.
pants.
Atbalsta piešķiršanas nosacījumi
(1)
Ja persona vienlaikus ir vairāku šā likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktā minēto pakalpojumu saņēmēja, tai atbalstu 20 euro mēnesī  piešķir attiecībā uz vienu no pakalpojumiem.
(2)
Ja persona vienlaikus saņem kādu no šā likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktā un kādu no šā likuma 8.panta pirmās daļas 2. punktā minētajiem pakalpojumiem, tai atbalstu 20 euro mēnesī piešķir divkāršā apmērā.
 
(3)
Ja šā likuma 8.panta pirmās daļas 3. punktā minētajai personai, kura ir sasniegusi vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu vai kurai ir noteikta invaliditāte un kura nav sasniegusi vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu, ir izsniegts arī Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību, tai atbalstu 20 euro mēnesī  piešķir divkāršā apmērā.
(4)
Ja personai apgādnieka zaudējuma pensija, atlīdzība par apgādnieka zaudējumu vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts piešķirts par diviem vai vairākiem darba nespējīgiem mirušā apgādnieka ģimenes locekļiem, tai atbalstu 20 euro mēnesī  piešķir par katru darba nespējīgo mirušā apgādnieka ģimenes locekli.
(5)
Ja personai ir tiesības vienlaikus saņemt atbalstu 50 euro mēnesī  un atbalstu 20 euro mēnesī  kā šā likuma 8. panta pirmās daļas 1. punktā minētajai apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmējai, atlīdzības par apgādnieka zaudējumu saņēmējai vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apgādnieka zaudējuma gadījumā saņēmējai, tai piešķir un izmaksā atbalstu 50 euro mēnesī.
 
(6)
Ja personai pašai vai par bērnu ir tiesības vienlaikus saņemt atbalstu 50 euro mēnesī un atbalstu 20 euro mēnesī kā personai, kas saņem kādu no šā likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktā minētajiem pakalpojumiem, tad piešķir un izmaksā atbalstu 50 euro mēnesī.
(7)
Ja persona pati vai par bērnu saņem kādu no 8.panta pirmās daļas 2. punktā minētajiem pakalpojumiem, tad papildus atbalstam 50 euro mēnesī  piešķir un izmaksā arī atbalstu 20 euro mēnesī.
(8)
Atbalstu 20 euro mēnesī un atbalstu 50 euro mēnesī finansē no valsts pamatbudžeta.
10.
pants.
Atbalsta 20 euro mēnesī izmaksāšanas kārtība
(1)
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra atbalstu 20 euro mēnesī  izmaksā:
1)
bez šā likuma 8.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā minētās personas iesnieguma. Atbalsta izmaksu uzsāk:
a)
2022. gada februārī tām personām, kurām 8.panta pirmās daļas 1. un 2. punktā minētos pakalpojumus Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra izmaksā uz Latvijas Republikas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontu, atbalstu 20 euro mēnesī pārskaitot kādā no minētajiem personas kontiem;
 
b)
2022.gada martā tām personām, kurām 8.panta pirmās daļas 1. un 2. punktā minētos pakalpojumus Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra izmaksā saņēmēja norādītajā dzīvesvietā, atbalstu 20 euro mēnesī piegādājot saņēmēja dzīvesvietā bez maksas.
 
2)
pamatojoties uz personas iesniegumu par atbalstu 20 euro mēnesī  piešķiršanu šā likuma 8.panta pirmās daļas 3. punktā minētajai personai vai Satversmes aizsardzības biroja vai Militārās izlūkošanas un drošības dienesta izdienas pensijas saņēmējam, kurš nav sasniedzis vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu un kuram ir noteikta invaliditāte. Iesniegumā norāda:
a)
iesniedzēja vārdu, uzvārdu un personas kodu;
b)
iesniedzēja tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi;
c)
Latvijas Republikas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) konta numuru, uz kuru pārskaitāms atbalsts.
(2)
Aizsardzības ministrija izdienas pensijas saņēmējam, kurš nav sasniedzis vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu un kuram ir noteikta invaliditāte, atbalstu 20 euro mēnesī  izmaksā, pamatojoties uz personas iesniegumu par atbalsta piešķiršanu. Atbalsta izmaksu uzsāk:
 
1)
2022.gada februārī tām personām, kurām izdienas pensiju Aizsardzības ministrija izmaksā uz Latvijas Republikas kredītiestādes kontu, atbalstu 20 euro mēnesī pārskaitot minētajā personas kontā;
2)
2022. gada martā tām personām, kurām izdienas pensiju Aizsardzības ministrija izmaksā saņēmēja norādītajā dzīvesvietā, atbalstu 20 euro mēnesī piegādājot saņēmēja dzīvesvietā bez maksas.
(3)
Šā panta pirmās daļas 2. punktā un otrajā daļā minētais iesniegums par atbalsta 20 euro mēnesī piešķiršanu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai vai Aizsardzības ministrijai iesniedzams sešu mēnešu laikā no:
1)
šā likuma spēkā stāšanās dienas;
2)
dienas, kad šā likuma 8.panta pirmajā daļā minētajā laikposmā rodas tiesības uz atbalstu 20 euro mēnesī .
 
(4)
Šā panta trešajā daļā minēto iesniegumu izskata un lēmumu par atbalstu 20 euro mēnesī  izmaksu pieņem 30 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Atbalstu personai sāk izmaksāt 30 dienu laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par tā piešķiršanu.
 
(5)
Šā panta pirmās daļas 1. punktā un otrajā daļā minētajām personām, kurām tiesības uz atbalstu 20 euro mēnesī  radušās līdz 2022. gada 30. aprīlim, bet kurām tas nav izmaksāts šā panta pirmās daļas 1. punktā un otrajā daļā noteiktajā termiņā, atbalstu izmaksā 30 dienu laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par tā piešķiršanu.
(6)
Ja šā likuma 8.panta pirmās daļas 1. un 2. punktā minētai personai atbalstu 20 euro mēnesī  piešķirams par vairākiem pakalpojumiem, tad Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra atbalstu izmaksā kārtībā, kādā izmaksā pakalpojumu, par kuru atbalstu 20 euro mēnesī  piešķir.
 
(7)
Ja personai līdz nāves dienai nav izmaksāts atbalsts 20  euro mēnesī, to neuzskata par nesaņemto pakalpojumu, uz kuru var pretendēt personas laulātais, pirmās un otrās pakāpes radinieki vai cita persona uz mantojuma apliecības vai tiesas nolēmuma pamata.
 
11.
pants.
Atbalsta 50 euro mēnesī izmaksāšanas kārtība
(1)
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra atbalstu 50 euro mēnesī izmaksā par tekošo mēnesi. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra izmaksu uzsāk 2022.gada februārī bez personas iesnieguma personai, kurai ir piešķirts bērna kopšanas pabalsts vai ģimenes valsts pabalsts.
(2)
Personai, kurai sakarā ar bērna piedzimšanu ir tiesības saņemt maternitātes pabalstu un bērns ir piedzimis līdz 2022.gada 30.aprīlim, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra izmaksā atbalstu 50 euro mēnesī bez personas iesnieguma 45 dienu laikā no dienas, kad piešķirts  maternitātes pabalsts. Par bērniem, kas piedzimuši līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, atbalsta 50 euro mēnesī izmaksu veic ne vēlāk kā līdz 31.martam.
 
(3)
Personām, kurām rodas tiesības uz atbalstu 50 euro mēnesī no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022.gada 30.aprīlim, bet tas nav saņemts šā panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajā termiņā, kā arī personām, kuras atbalsta sniegšanas periodā sakarā ar bērna piedzimšanu ir tiesības saņemt maternitātes pabalstu un bērns ir piedzimis līdz 2022.gada 30.aprīlim, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra atbalstu 50 euro  mēnesī bez personas iesnieguma izmaksā 45 dienu laikā no dienas, kad piešķirts bērna kopšanas pabalsts par bērnu līdz viena gada vecumam, ģimenes valsts pabalsts vai maternitātes pabalsts.
 
(4)
Bērna vecākam, aizbildnim, audžuģimenei, kam no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022.gada 30.aprīlim radušās tiesības uz šā likuma 8.panta otrās daļas 2. un 3.punktā minēto atbalstu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra to izmaksā, pamatojoties uz personas iesniegumu. Iesniegumā norāda:
 
1)
iesniedzēja vārdu, uzvārdu un personas kodu;
2)
iesniedzēja tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi;
 
3)
informāciju par bērnu, par kuru pieprasa atbalstu 50 euro mēnesī (bērna vārds, uzvārds un personas kods);
4)
kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numuru.
(5)
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītājam Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra atbalstu 50 euro mēnesī izmaksā, pamatojoties uz attiecīgu iesniegumu. Iesniegumā norāda:
 
1)
iesniedzēja vārdu, uzvārdu un personas kodu;
2)
iesniedzēja tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi;
 
3)
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas nosaukumu;
 
4)
informāciju par visiem bērniem, par kuriem pieprasa atbalstu 50 euro mēnesī (bērna vārds, uzvārds un personas kods);
 
5)
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas kredītiestādes konta numuru.
 
(6)
Personām, kurām atbalsta sniegšanas periodā rodas tiesības uz atbalstu 50 euro mēnesī sakarā ar tāda bērna audzināšanu, kurš ir vecāks par 16 gadiem, bet nav sasniedzis 18 gadu vecumu, nemācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē, kā arī augstākās izglītības iestādē (tai skaitā koledžā)  un nav stājies laulībā, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra atbalstu 50 euro mēnesī izmaksā 45 dienu laikā no dienas, kad saņemts personas iesniegums. Iesniegumā norāda:
 
1)
iesniedzēja vārdu, uzvārdu un personas kodu;
 
2)
2) iesniedzēja tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi;
 
3)
informāciju par bērnu, par kuru pieprasa atbalstu 50 euro mēnesī(bērna vārds, uzvārds un personas kods);
 
4)
kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numuru.
(7)
Šā likuma 8.panta otrās daļas 4.punktā minētajām personām, kurām rodas tiesības uz atbalstu 50 euro mēnesī atbalsta sniegšanas periodā, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra atbalstu 50 euro mēnesī izmaksā 45 dienu laikā no dienas, kad saņemts personas iesniegums un izglītības iestādes izziņa, ja persona mācās augstākās izglītības iestādē ārvalstīs. Iesniegumā norāda:
1)
iesniedzēja vārdu, uzvārdu un personas kodu;
2)
iesniedzēja tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi;
3)
kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numuru;
 
4)
informāciju par bērnu, par kuru pieprasa atbalstu 50 euro mēnesī, ja tas nav sasniedzis 18 gadu vecumu (bērna vārds, uzvārds un personas kods).
 
(8)
Šā panta septītajā daļā minētai ārvalsts augstākās izglītības iestādes izziņai, kas apliecina, ka persona studē ārvalsts izglītības iestādē, jāatbilst šādām prasībām:
 
1)
ārvalsts augstākās izglītības iestādes izsniegtais dokuments satur informāciju, kas ļauj nepārprotami secināt, ka persona dokumentā norādītajā laikposmā studē izglītības iestādē;
 
2)
ārvalsts augstākās izglītības iestādes izsniegtajam dokumentam ir pievienots tulkojums saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts valodas lietošanu;
3)
iesniedzot augstākās izglītības iestādes dokumentu, ir ievērotas normatīvo aktu prasības par dokumentu legalizāciju.
 
(9)
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija, Ieslodzījuma vietu pārvalde un sociālās korekcijas izglītības iestāde līdz 2022.gada 31.maijam sniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai šādu informāciju par bērniem, kuri atrodas attiecīgajā institūcijā:
 
1)
bērna vārds, uzvārds un personas kods;
2)
datums, no kura bērns atrodas attiecīgajā institūcijā;
 
3)
bāriņtiesas lēmuma vai tiesas nolēmuma par bērna ievietošanu institūcijā numurs un datums.
 
(10)
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra šī panta ceturtajā, piektajā, sestajā un septītajā daļa minēto iesniegumu izskata un atbalstu 50 euro mēnesī izmaksā 45 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
 
(11)
Bāriņtiesa, aizstāvot bērna personiskās intereses attiecībās ar vecākiem, lemj par atbalsta 50 euro mēnesī izmaksāšanu pašam bērnam, ja viņš ir sasniedzis 15 gadu vecumu un viņa vecāks nav saņēmis atbalstu 50 euro mēnesī. Bāriņtiesa nekavējoties informē Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru par saņemto iesniegumu un pieņemto lēmumu.
 
(12)
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija noskaidro bērna viedokli un piešķirto atbalstu 50 euro mēnesī atbalstu izlieto bērna uzturēšanas izdevumu kompensēšanai.
 
(13)
Iesniegums par atbalsta 50 euro mēnesī piešķiršanu par bērnu, kurš ir vecāks par 16 gadiem, bet nav sasniedzis 18 gadu vecumu, nemācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē, kā arī augstākās izglītības iestādē (tai skaitā koledžā) un nav stājies laulībā, kā arī par bērnu, kuram atbalsta piešķiršanas periodā ir piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss, kā arī par šā likuma 8.panta otrās daļas 4.punktā minētajām personām, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā iesniedzams sešu mēnešu laikā no:
 
1)
šā likuma spēkā stāšanās dienas;
2)
dienas, kad personai šā likuma 8.panta otrajā daļā minētajā laikposmā rodas tiesības uz atbalstu 50 euro mēnesī.
 
12.
pants.
Atbalsta izmaksas atvieglojumi un lēmuma attiecībā uz atbalstu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
(1)
Atbalsts 20 euro mēnesī  un atbalsts  50 euro mēnesī  ir pielīdzināms likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9.panta pirmās daļas 16. punktā minētajai kompensācijai, kas netiek ietverta gada apliekamajā ienākumā un netiek aplikta ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.
 
(2)
Atbalsts 20 euro mēnesī  un atbalsts 50 euro mēnesī nav pakļauts ieturējumu veikšanai un parādu piedziņai.
 
(3)
Pašvaldības sociālais dienests, novērtējot mājsaimniecības materiālos resursus sociālās palīdzības piešķiršanai, neņem vērā personai izmaksāto atbalstu 20 euro mēnesī  un atbalstu 50 euro mēnesī.
(4)
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras lēmumu attiecībā uz atbalstu 20 euro mēnesī un atbalstu 50 euro mēnesī vai faktiskās rīcības apstrīdēšanu un pārsūdzēšanu nosaka Valsts sociālo pabalstu likums.
13.
pants.
Atbalsts pašvaldībām mājokļa pabalsta izmaksu nodrošināšanai
(1)
Par laikposmu no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim pašvaldības, aprēķinot mājsaimniecībai, izņemot atsevišķi dzīvojošu pensijas vecuma personu vai atsevišķi dzīvojošu personu ar invaliditāti vai mājsaimniecību, kurā ir tikai pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta pirmās daļas 2.punktā noteiktā mājokļa pabalsta apmēru, garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summai piemēro koeficientu 1,5 vai pašvaldības noteikto koeficientu, ja tas ir lielāks par šajā punktā noteikto. Ja 2022.gada janvārī ir konstatējama mājsaimniecības atbilstība  Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktajiem materiālās situācijas izvērtēšanas kritērijiem un var iesniegt Ministru kabineta noteiktos mājokļa pabalsta aprēķināšanai nepieciešamos dokumentus, pašvaldība lēmumu par mājokļa pabalsta piešķiršanu pieņem ar janvāra mēnesi.

 
(2)
Laikposmā no 2022. gada 1. jūnija līdz 2022. gada 31. decembrim pašvaldības, aprēķinot šādiem mājsaimniecību veidiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta pirmās daļas 2. punktā noteiktā mājokļa pabalsta apmēru, garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summai piemēro šādu koeficientu:
 
1)
atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai vai atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti — koeficientu 2,5 vai pašvaldības noteikto koeficientu, ja tas ir lielāks par šajā punktā noteikto;
 
2)
mājsaimniecībai, kurā ir tikai pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti, — koeficientu 2 vai pašvaldības noteikto koeficientu, ja tas ir lielāks par šajā punktā noteikto.
 
(3)
Lai daļēji kompensētu izdevumus mājokļa pabalstam, valsts nodrošina mērķdotāciju pašvaldībām 50 procentu apmērā no faktiskajiem izdevumiem mājokļa pabalsta izmaksu nodrošināšanai, kas radušies laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim.
 
(4)
Pašvaldība, lai saņemtu šā panta trešajā daļā paredzēto mērķdotāciju, līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam iesniedz Labklājības ministrijai pārskatu par mērķdotācijas izlietojumu mājokļa pabalstam.
 
(5)
Labklājības ministrija:
 
1)
10 darbdienu laikā pēc pārskata par mērķdotācijas izlietojumu mājokļa pabalstam izvērtēšanas un atzīšanas par atbilstošu veic mērķdotācijas maksājumu pašvaldībai;
2)
ir tiesīga izlases kārtībā kontrolēt mērķdotācijas izlietojumu mājokļa pabalstam, pieprasot no pašvaldības papildu informāciju;
 
3)
konstatējot kļūdas pārskatā par mērķdotācijas izlietojumu mājokļa pabalstam vai pārkāpumus mājokļa pabalsta piešķiršanā un izmaksā, pārtrauc mērķdotācijas izmaksu līdz pārskata par mērķdotācijas izlietojumu mājokļa pabalstam precizēšanai vai pārkāpumu novēršanai; 
 
4)
pēc pārskata par mērķdotācijas izlietojumu mājokļa pabalstam precizēšanas vai pārkāpumu novēršanas izdara pārrēķinu un veic maksājumu par iepriekšējo periodu vai ietur nepamatoti izmaksātos līdzekļus no nākamajā mēnesī pašvaldībai paredzētajiem līdzekļiem.
 
Pārejas noteikumi
1.
1. Šā likuma 10.panta pirmās daļas 1. punkta a) apakšpunktā un otrās daļas 1. punktā minētajām personām Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra vai Aizsardzības ministrija, uzsākot atbalsta 20 euro mēnesī izmaksu 2022.gada februārī, izmaksā atbalstu par 2022. gada janvāri un februāri.  Ja 2022. gada februārī atbalsts 20 euro mēnesī par 2022. gada janvāri un februāri nav izmaksāts, to izmaksā 2022. gada martā papildu atbalstam 20 euro mēnesī par martu.
 
2.
Šā likuma 10.panta pirmās daļas 1. punkta b) apakšpunktā un otrās daļas 2. punktā minētajām personām Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra vai Aizsardzības ministrija, uzsākot atbalsta 20 euro izmaksu 2022.gada martā, izmaksā atbalstu par 2022. gada janvāri, februāri un martu.
 
3.
Ja pašvaldība līdz 2022.gada 27.janvārim mājsaimniecībai ir piešķīrusi mājokļa pabalstu par 2022. gada janvāri, piemērojot koeficientu mazāku par 1,5, pašvaldība pārrēķina pabalstu atbilstoši šā likuma 13.panta pirmajā daļā noteiktajam un izmaksā starpību līdz 2022.gada 28.februārim.
Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Ministrs V. Uzvārds