Likumprojekts (grozījumi)

PAZIŅOJUMS:
VRAA informē, ka saistībā ar tehniskiem darbiem 21.02.2024 laikā no plkst. 21:00 līdz plkst. 23:30 var būt traucēta vienotās pieteikšanās moduļa darbība. To laikā portālā īslaicīgi var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas un parakstīšanās pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
22-TA-2877
Grozījumi Pacientu tiesību likumā
Izdarīt (Latvijas Vēstnesis, 2009, 205. nr.; 2011, 202. nr.; 2012, 190. nr.; 2013, 21., 191., 211. nr.; 2017, 259. nr.; 2018, 225. nr.; 2020, 244.nr.; 2022, 63., 120. nr.)  šādus grozījumus:
1.
1.pantā:
 
Izteikt otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:
"1) ārstējošais ārsts — ārstniecības persona, kura konkrētā ārstniecības epizodē, atbilstoši savai kompetencei, vada pacienta ārstniecību, pieņem ar pacienta ārstniecību saistītus lēmumus, atbild par pacienta ārstniecības pamatotību, mērķtiecību, nepārtrauktību, kvalitāti un rezultātiem.”
Papildināt pirmo daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:
"6) veselības aprūpes pakalpojuma sniedzējs — ārstniecības persona vai ārstniecības atbalsta persona, kura tieši vai pastarpināti ir saistīta ar pacienta veselības aprūpes procesu."
2.
Papildināt  3.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:
"(7) Ārstniecības iestādes vadītājam ir pienākums sistēmiski un sistemātiski veicināt pacientu tiesību ievērošanu,rūpēties par pacientu tiesību aizsardzību un īstenošanu ikvienā veselības aprūpes situācijā. Pienākumu izpildei klīniskās universitātes slimnīcas, reģionālās slimnīcas  un daudzprofilu ambulatorās ārstniecības iestādes vadītājs izstrādā un ievieš pacientu tiesību īstenošanas plānu un ieceļ pacientu tiesību aizsardzības speciālistu."
 
3.
Izteikt 4.pantu šādā redakcijā:
"4.pants Tiesības uz informāciju par veselības aprūpes pakalpojumiem un to sniedzējiem".
"(1) Pacientam ir tiesības uz informāciju par veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas iespējām un veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas kārtību. Šī informācija ir publiski pieejama. Pirms plānotu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas uzsākšanas veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējam ir pienākums informēt pacientu par pakalpojumu izmaksām un norēķinu kārtību."
(2) Pacientam ir tiesības zināt ārstējošo ārstu un citu veselības aprūpes procesā iesaistīto ārstniecības personu vārdu, uzvārdu, amatu, profesiju, specialitāti un kvalifikāciju."
4.
Papildināt ar 4.1 pantu šādā redakcijā:
"4.1 pants "Tiesības uz informāciju par pacienta veselību"
(1) Pacientam ir tiesības savlaicīgi saņemt informāciju par savu veselību. To sniedz ārstējošais ārsts vai citas ārstniecībā iesaistītās ārstniecības personas atbilstoši kompetencei. Ārstējošais ārsts informācijas sniegšanu pacientam var atlikt tikai gadījumā, ja ārstējošais ārsts pamatoti paredz, ka informācijas tūlītējā saņemšana varētu būtiski apdraudēt pacienta vai citu personu dzīvību vai veselību. Šo informāciju sniedz pacientam tiklīdz tas iespējams.
(2) Pacientam ir tiesības saņemt no ārstējošā ārsta vai citas ārstniecībā iesaistītās ārstniecības personas informāciju par savu veselības stāvokli, tajā skaitā par slimības diagnozi, ārstēšanas, izmeklēšanas un rehabilitācijas plānu, prognozi un sekām, arī slimības radītajiem funkcionēšanas ierobežojumiem, profilakses iespējām, kā arī tiesības pēc ārstniecības ietvaros veiktas izmeklēšanas un ķirurģiskās vai cita veida invazīvās iejaukšanās saņemt informāciju par ārstniecības rezultātiem, par iepriekš neparedzētu ārstniecības iznākumu un tā iemesliem.
(3) Pacientam ir tiesības saņemt informāciju un uzdot jautājumus par ārstniecību arī no citām viņa ārstniecībā iesaistītām ārstniecības personām atbilstoši to kompetencei.
(4) Informācija sniedzama pacientam saprotamā formā, izskaidrojot medicīniskos terminus un ņemot vērā pacienta vecumu, veselības stāvokli, briedumu un pieredzi.
(5) Pacientam ir tiesības pēc ārstniecības vai kāda tās posma pabeigšanas (piemēram, izrakstoties no ārstniecības iestādes) saņemt informāciju par viņam sniegtajiem ārstniecības pakalpojumiem un ārstniecības pabeigšanas pamatojumu, kā arī veikto diagnostisko izmeklējumu un funkcionēšanas novērtējumu rezultātus (izrakstus, norakstus un kopijas), norādījumus un rekomendācijas attiecībā uz turpmāko ārstniecību un sociālajiem pakalpojumiem un, ja tas nepieciešams pacienta veselības stāvokļa dēļ, saņemt nosūtījumu uz citu ārstniecības iestādi ārstniecības turpināšanai.
(6) Ārstniecības iestādei un ārstējošam ārstam ir pienākums nekavējoties sniegt pacientam informāciju par iepriekš neparedzētu ārstniecības iznākumu, izskaidrojot iemeslus un turpmāko rīcību. Pacientam tiek sniegta informācija par pieejamiem tiesību aizsardzības līdzekļiem attiecīgajā situācijā.
(7) Pacientam ir tiesības atteikties saņemt šajā pantā minēto informāciju, izņemot, ja informācijas izpaušana ir nepieciešama citas personas dzīvības aizsardzībai. Savu atteikšanos pacients izsaka mutvārdos, rakstveidā vai ar tādām darbībām, kas nepārprotami apliecina to. Ārstniecības persona dokumentē pacienta izvēli atteikties saņemt informāciju. Pacientam ir tiesības norādīt informāciju par  personu, kuru pacients pilnvarojis pieņemt ar ārstniecību saistītus lēmumus pacienta vietā saskaņā ar Pacientu tiesību likumu.
5.
5.pantā:
izteikt  sesto daļu šādā redakcijā:
"(6) Ja ārstniecības iespējas ir ierobežotas vai pieļaujama vairāku veidu ārstniecība, izvēli izdara pacients, pamatojoties uz ārsta izteikto viedokli, kas pamatots ar uz pierādījumiem balstītiem medicīniskiem kritērijiem."
 
izteikt septīto daļu šādā redakcijā:
"(7) Pacientam ir tiesības uz tādu ārstniecību, kas tiek veikta tikai to personu klātbūtnē, kuras ir tieši iesaistītas ārstniecībā. Pacients var piekrist citu personu klātbūtnei ārstniecības laikā vai pieaicināt citas personas (atbalsta personu), ja tas netraucē ārstniecību un to pieļauj apstākļi, kādos ārstniecība tiek veikta, izņemot šā likuma 13. pantā noteikto".
6.
Izteikt 6.panta pirmo daļu šādā redakcijā:
"(1) Ārstniecība ir pieļaujama, ja pacients devis tai informēto piekrišanu un pēc ārsta izteiktā viedokļa saņemšanas, izņemot gadījumus, kad  pacientam ir sniedzama neatliekamā medicīniskā palīdzība. Pacientam ir tiesības pirms informētās piekrišanas došanas uzdot jautājumus un saņemt atbildes. 
7.
7.pantā:
svītrot pirmajā daļā vārdus "vai vecuma";
svītrot otrajā daļā vārdus "aizbildnība vai";
izteikt devīto daļu šādā redakcijā:
"(9) Ķirurģiskās vai cita veida invazīvās iejaukšanās laikā ārstējošajam ārstam bez pacienta piekrišanas ir tiesības veikt iepriekš neplānotu ārstēšanu, ja pacienta veselībai vai dzīvībai ir būtisks kaitējums vai tā risks, vai, ja neveiktās ārstēšanas dēļ, radīsies nesalīdzināmi lielāks kaitējums viņa veselībai.”
 
8.
Papildināt likumu ar 9.panta (1)1 daļu šādā redakcijā:
"(1)1 Pacienta likumiskais pārstāvis vai pilnvarotā persona ir tiesīga iepazīties ar pacienta medicīniskajiem dokumentiem tikai tādā apjomā, kā to norādījis pacients".
9.
13.pantā:
izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:
"(1) Nepilngadīga pacienta (līdz 14 gadu vecumam) ārstniecība pieļaujama, ja tas ir viņa labākajās interesēs un viņa likumiskais pārstāvis  par to ir informēts un devis savu piekrišanu, izņemot šā likuma 7.panta astotajā un devītajā daļā noteikto. Nepilngadīgam pacientam ir tiesības tikt uzklausītam un atbilstoši savam vecumam un briedumam piedalīties ar ārstniecību saistītā lēmuma pieņemšanā.";
papildināt otro daļu pēc vārda "astotajā" ar vārdiem "un devītajā";
izteikt trešo daļu šādā redakcija:
"(3) Ja nepilngadīgs pacients (no 14 gadu vecuma) atsakās dot savu piekrišanu ārstniecībai, bet ārstniecība ir bērna labākajās interesēs vai ārstniecības nesniegšana riskē nodarīt būtisku kaitējumu nepilngadīgā pacienta veselībai vai dzīvībai, piekrišanu ārstniecībai dod nepilngadīgā pacienta likumiskais pārstāvis."
10.
Papildināt 18.pantu ar (1)1 daļu šādā redakcijā:
"(1)1 Pacientam nekavējoties, tiklīdz konfliktsituācija ir radusies, ir jāvēršas ārstniecības iestādē vai par pacientu tiesību ievērošanu atbildīgajās institūcijās ar iesniegumu par iespējamiem pārkāpumiem.”
Pārejas noteikumi
Šī likuma 3.panta septītā daļā stājas spēkā 2024.gada 1.janvārī.
Likums stājas spēkā
Ministrs V. Uzvārds