Noteikumu konsolidētā versija

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
22-TA-2899
Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi
Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma
5. panta pirmās daļas 4. punktu
I.Vispārīgais jautājums
1.
Noteikumi nosaka:
1.1.
nosacījumus, ar kādiem fiziskajām personām izsniedz, reģistrē un anulē sertifikātu patstāvīgai praksei arhitektūras jomā (turpmāk – arhitekta prakses sertifikāts) un būvniecības un elektroenerģētikas jomā (turpmāk – būvprakses sertifikāts), kā arī šo sertifikātu (turpmāk – būvspeciālista sertifikāts) izsniegšanas, reģistrēšanas un anulēšanas, darbības apturēšanas un atjaunošanas kārtību;
1.2.
praktiskā darba pieredzes ilgumu arhitektūras un būvniecības jomā, kāds nepieciešams, lai pretendētu uz sertifikātu patstāvīgai praksei arhitektūras un būvniecības jomā;
1.3.
kompetences pārbaudes organizēšanas nosacījumus un kompetences pārbaudes saturu;
1.4.
patstāvīgās prakses uzraudzības kārtību;
1.5.
maksas pakalpojumu apmēru, maksāšanas kārtību un saņemto līdzekļu izmantošanas kārtību;
1.6.
kompetences pārbaudes iestādes pilnvaras;
1.7.
būvspeciālistu reģistrā iekļaujamo ziņu apjomu un pārbaudes kārtību.
II.Prasības kompetences pārbaudes iestādei un tās pienākumi
2.
Būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību veic:
2.1.
privāto tiesību juridiskā persona, kurai saskaņā ar noslēgto līgumu Ekonomikas ministrija Valsts pārvaldes iekārtas likumā un šajos noteikumos noteiktajā kārtībā ir deleģējusi šo uzdevumu;
2.2.
Būvniecības valsts kontroles birojs atbilstoši Būvniecības likuma 6. panta septītajai daļai.
3.
Iestāde, kas veic būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību (turpmāk – kompetences pārbaudes iestāde), ir akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā kā personu sertificēšanas institūcija saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanu, tai skaitā atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17024:2012 "Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām".
4.
Potenciālais deleģēšanas līguma slēdzējs iesniedz izvērtēšanai Ekonomikas ministrijā rakstisku pieteikumu deleģēšanas līguma slēgšanai, norādot kompetences novērtēšanas jomu, specialitāti un darbības sfēru saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumu.
5.
Deleģēšanas līgumu slēdz ne ilgāk kā uz desmit gadiem.
6.
Kompetences pārbaudes iestādei ir tiesības izveidot būvspeciālista praktiskās pieredzes klasifikatoru, ja tā izveide noteikta deleģēšanas līgumā.
7.
Kompetences pārbaudes iestādei ir pienākums:
7.1.
laikus un kvalitatīvi izpildīt tai deleģēto uzdevumu – veikt būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgas prakses uzraudzību;
7.2.
noslēgt līgumu ar nacionālo standartizācijas institūciju par Latvijas standartu tiešsaistes lasītavas abonēšanu kompetences pārbaudes iestādes sertificētiem būvspeciālistiem, nosakot, ka būvspeciālisti par tās izmantošanu veic maksājumu šo noteikumu 65.2.2. apakšpunktā norādītajā apmērā (minētais pienākums neattiecas uz šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minēto kompetences pārbaudes iestādi);
7.3.
nodrošināt Latvijas standartu tiešsaistes lasītavas pieejamību būvspeciālistam, kurš veicis maksājumu saskaņā ar šo noteikumu 65.2.2. apakšpunktu (minētais pienākums neattiecas uz šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minēto kompetences pārbaudes iestādi);
7.4.
sniegt Ekonomikas ministrijai informāciju par būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības jautājumiem;
7.5.
uzturēt un aktualizēt ar būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību saistīto informāciju Būvniecības informācijas sistēmas būvspeciālistu reģistrā (turpmāk – būvspeciālistu reģistrs);
7.6.
publicēt tīmekļvietnē būvspeciālista sertifikāta saņemšanai vai tā darbības sfēru pievienošanai iesniedzamo papildu dokumentu sarakstu;
7.7.
izstrādāt un publicēt tīmekļvietnē būvspeciālistu profesionālās ētikas kodeksu;
7.8.
izstrādāt, saskaņot ar Ekonomikas ministriju un publicēt tīmekļvietnē būvspeciālistu kompetences pārbaudes saturu, kārtību un minimālās praktiskā darba pieredzes programmu;
7.9.
noteikt, saskaņot ar Ekonomikas ministriju un publicēt tīmekļvietnē būvspeciālistu patstāvīgās prakses apjomu un profesionālās pilnveides pasākumu tēmu un apjoma sarakstu;
7.10.
saskaņot ar Ekonomikas ministriju šo noteikumu 6. punktā minēto informāciju;
7.11.
noteikt, saskaņot ar Ekonomikas ministriju un publicēt tīmekļvietnē Būvniecības likuma 13. panta 9.1 daļas 1. punktā minētās būvspeciālistu patstāvīgās prakses pārbaudes apjomu un kārtību;
7.12.
izstrādāt un saskaņot ar Ekonomikas ministriju sertifikāta paraugu papīra dokumenta formā;
7.13.
(Svītrots)
7.14.
uzaicināt šo noteikumu 20. un 43. punktā minēto ekspertu komisijas sastāvā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvi, ja tiek vērtēta būvspeciālista kompetence šo noteikumu 8. punktā minētajās darbības sfērās;
7.15.
veikt citus šajos noteikumos minētos pienākumus.
(Grozīts ar MK 05.07.2022. noteikumiem Nr. 393)
8.
Kompetences pārbaudes iestāde pirms saskaņošanas ar Ekonomikas ministriju saskaņo ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu šo noteikumu 7.8. un 7.9. apakšpunktā minēto būvspeciālista kompetences pārbaudes saturu, kārtību un profesionālās pilnveides pasākumu tēmas un apjomu daļā par būvnormatīvos un piemērojamos standartos noteiktajām ugunsdrošības prasībām šādās darbības sfērās:
8.1.
arhitekta praksē;
8.2.
ēku konstrukciju projektēšanā;
8.3.
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, arī ugunsdzēsības sistēmu, projektēšanā;
8.4.
siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšanā;
8.5.
elektroietaišu projektēšanā;
8.6.
elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanā;
8.7.
ēku būvdarbu vadīšanā;
8.8.
restaurācijas būvdarbu vadīšanā;
8.9.
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, arī ugunsdzēsības sistēmu, būvdarbu vadīšanā;
8.10.
siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšanā;
8.11.
elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā;
8.12.
elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšanā;
8.13.
ēku būvdarbu būvuzraudzībā;
8.14.
restaurācijas būvdarbu būvuzraudzībā;
8.15.
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, arī ugunsdzēsības sistēmu, būvdarbu būvuzraudzībā;
8.16.
siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu būvuzraudzībā;
8.17.
elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzībā;
8.18.
elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu būvuzraudzībā.
8.19.
ugunsdrošībā.
9.
Saskaņojot šo noteikumu 7.8., 7.9., 7.10. un 7.11. apakšpunktā minētos dokumentus, Ekonomikas ministrijai ir tiesības lūgt viedokli Latvijas Būvniecības padomei.
10.
Ja būvspeciālistu kompetences novērtēšana un patstāvīgās prakses uzraudzība vienā darbības sfērā deleģēta vairākām kompetences pārbaudes iestādēm, tās izstrādā vienotus nosacījumus šo noteikumu 6. punktā, 7.6., 7.7., 7.8., 7.9. un 7.11. apakšpunktā minētajos dokumentos.
11.
Ja šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minētā kompetences pārbaudes iestāde pieņem lēmumu par būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības pārtraukšanu, kompetences pārbaudes iestāde par šo lēmumu ne vēlāk kā trīs mēnešus iepriekš informē Ekonomikas ministriju, nacionālo akreditācijas institūciju un visus būvspeciālistus, kuriem tā izsniegusi sertifikātu, un mēneša laikā pēc tam, kad pārtraukta būvspeciālistu kompetences novērtēšana un patstāvīgās prakses uzraudzība, Ekonomikas ministrijai nodod sertificēto personu sertifikācijas lietas un būvspeciālistu reģistra informāciju.
III.Prasības būvspeciālista sertifikāta iegūšanai
12.
Persona var pretendēt uz būvspeciālista sertifikātu šo noteikumu 1. pielikumā norādītajā arhitektūras jomā un būvniecības vai elektroenerģētikas jomā inženierizpētes, projektēšanas, būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības specialitāšu darbības sfērās, ja persona:
12.1.
ieguvusi izglītību, kas atbilst Būvniecības likumā noteiktajām prasībām;
12.2.
ne mazāk kā divus gadus pēdējo septiņu gadu laikā būvspeciālista uzraudzībā ir izpildījusi kompetences pārbaudes iestādes noteikto minimālo praktiskā darba pieredzes programmu;
12.3.
nav sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu būvniecības jomā, kas minēts šo noteikumu 3. pielikumā, vai tai ir noņemta vai dzēsta sodāmība;
12.4.
šo noteikumu 18. punktā minētā iesnieguma iesniegšanas laikā nav saukta pie kriminālatbildības par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu būvniecības jomā, kas minēts šo noteikumu 3. pielikumā.
13.
Būvspeciālists var pretendēt uz būvspeciālista sertifikāta iegūšanu būvekspertīzes specialitātē tikai tajās darbības sfērās, kurās tam ir patstāvīgās prakses tiesības, ja:
13.1.
tā izglītība atbilst Būvniecības likumā noteiktajām prasībām;
13.2.
tā patstāvīgās prakses tiesības pēc būvspeciālista sertifikāta iegūšanas arhitektūras jomā, projektēšanas, būvdarbu vadīšanas vai būvuzraudzības specialitātes attiecīgajā darbības sfērā ir vismaz septiņi gadi;
13.3.
pēdējos piecos gados būvspeciālistam nav konstatēti tādi profesionālās darbības un profesionālās ētikas pārkāpumi, par kuriem ir izteikti divi brīdinājumi vai apturēta būvspeciālista sertifikāta darbība, izņemot gadījumu, ja būvspeciālista sertifikāta darbība ir bijusi apturēta, pamatojoties uz šo noteikumu 51.2., 51.3., 51.4. vai 51.4.1 apakšpunktu.
14.
Pretendēt uz tiesībām veikt ekspertīzes trešās grupas būvju būvprojektiem būvspeciālists var, ja tas pēdējo 10 gadu laikā attiecīgajā darbības sfērā ir izstrādājis vismaz trīs trešās grupas būvju būvprojektus vai būvprojekta sadaļas.
15.
Kompetences pārbaudes iestāde, kas izsniedz  profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās arhitektūras, būvniecības un elektroenerģētikas jomā, atbilstoši likumam "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu":
15.1.
pieņem deklarācijas no personām ar ārvalstīs iegūtu profesionālo kvalifikāciju, veic kvalifikācijas pārbaudi un izsniedz atļaujas īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanai, kā arī veic pārējos pienākumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtību Latvijas Republikā reglamentētā profesijā;
15.2.
pieņem lēmumus par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu un piešķir tiesības veikt patstāvīgu profesionālo darbību attiecīgajā reglamentētajā profesijā, kā arī veic pārējos pienākumus saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību, kādā atzīst profesionālo kvalifikāciju pastāvīgai profesionālajai darbībai Latvijas Republikā.
16.
Ja persona pildījusi būvvaldes vadītāja, būvinspektora vai būvinspektora palīga amata pienākumus, to iekļauj praktiskā darba pieredzē atbilstoši minimālai praktiskā darba pieredzes programmai būvspeciālista sertifikāta saņemšanai būvdarbu vadīšanas specialitātē vai būvuzraudzības specialitātē, kā arī būvspeciālista patstāvīgajā praksē būvdarbu vadīšanas specialitātē vai būvuzraudzības specialitātē.
17.
Ja persona pildījusi būvvaldes arhitekta amata pienākumu, to iekļauj būvspeciālista patstāvīgajā praksē arhitektūras jomā un var iekļaut praktiskā darba pieredzē atbilstoši minimālai praktiskā darba pieredzes programmai arhitekta prakses sertifikāta saņemšanai.
17.1
Ja persona ieguvusi zinātņu doktora grādu attiecīgajā būvniecības specialitātē un veic akadēmisko darbu augstākās izglītības iestādē, kompetences pārbaudes iestāde to var iekļaut būvspeciālista patstāvīgajā praksē inženierizpētes, projektēšanas, būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības specialitātē, ņemot vērā akadēmiskā darba saturu un apjomu.
(MK 05.07.2002. noteikumu Nr. 393 redakcijā)
IV.Būvspeciālista sertifikāta piešķiršanas kārtība
18.
Lai pretendētu uz būvspeciālista sertifikāta saņemšanu vai darbības sfēru pievienošanu, persona Būvniecības informācijas sistēmas tīmekļvietnē (www.bis.gov.lv) aizpilda tiešsaistes iesnieguma veidlapu sertifikāta saņemšanai vai darbības sfēru pievienošanai, Būvniecības informācijas sistēmā ievadot:
18.1.
informāciju par izglītību, kas apliecina iegūto kvalifikāciju, un elektroniski pievieno izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, ja minētā informācija nav pieejama būvspeciālistu reģistrā;
18.2.
darbu sarakstu sertifikātam atbilstošā jomā, specialitātē un darbības sfērā, kuru izpildē persona piedalījusies, kā arī kompetences pārbaudes iestādes noteiktos papildu dokumentus un attiecīgās darbības sfēras būvspeciālista apliecinājumu par minimālās praktiskā darba pieredzes programmas izpildi (izņemot sertifikāta saņemšanai būvekspertīzes specialitātē) vai informāciju par specialitātei un darbības sfērai atbilstošu patstāvīgo praksi, ja minētā informācija nav pieejama būvspeciālistu reģistrā.
(MK 05.07.2002. noteikumu Nr. 393 redakcijā)
19.
Ja persona pretendē uz būvspeciālista sertifikāta iegūšanu vai darbības sfēru pievienošanu, tās kompetences novērtēšana:
19.1.
arhitektūrā, inženierizpētē un projektēšanas, būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības specialitāšu darbības sfērās ietver:
19.1.1.
praktiskā darba pieredzes vai patstāvīgās prakses izvērtēšanu un būvspeciālista sertifikāta saņemšanai vai tā darbības sfēru pievienošanai iesniedzamo papildu dokumentu izvērtēšanu;
19.1.2.
kompetences pārbaudi;
19.2.
būvekspertīzes specialitātē ietver:
19.2.1.
praktiskās darba pieredzes vai patstāvīgās prakses izvērtēšanu;
19.2.2.
kompetences pārbaudi būvekspertīzes specialitātē, ja būvspeciālistam kompetence būvekspertīzes specialitātē tiek vērtēta pirmo reizi vai sertifikāts būvekspertīzes specialitātē ir anulēts.
(Grozīts ar MK 05.07.2022. noteikumiem Nr. 393)
20.
Šo noteikumu 19.1.1. un 19.2.1. apakšpunktā minēto izvērtēšanu veic vismaz viens kompetences pārbaudes iestādes norīkots atbilstošās darbības sfēras būvspeciālists. Šo noteikumu 19.1.2. un 19.2.2. apakšpunktā minēto kompetences pārbaudi nodrošina kompetences pārbaudes iestādes izveidota komisija, kuras sastāvā ir vismaz divi atbilstošās darbības sfēras būvspeciālisti. Kompetences pārbaudes iestāde šo noteikumu 19. punktā minētajai kompetences novērtēšanai var norīkot tikai tādu būvspeciālistu, kurš atbilst šādām prasībām:
20.1.
ir ieguvis vismaz piecus gadus ilgu patstāvīgo praksi pretendenta izvēlētajā arhitektūras jomā, inženierizpētē vai atbilstošā darbības sfērā projektēšanas, būvdarbu vadīšanas vai būvuzraudzības specialitātē;
20.2.
būvspeciālista patstāvīgajā praksē pēdējo piecu gadu laikā nav konstatēti tādi profesionālās darbības un profesionālās ētikas pārkāpumi, par kuriem ir izteikts brīdinājums vai apturēta būvspeciālista sertifikāta darbība, izņemot gadījumu, ja būvspeciālista sertifikāta darbība ir bijusi apturēta saskaņā ar šo noteikumu 51.2., 51.3., 51.4. vai 51.4.1 apakšpunktu;
20.3.
veicot kompetences pārbaudi, būvspeciālists neatrodas interešu konflikta situācijā likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" izpratnē.
21.
Kompetences pārbaudes iestāde pēc iesnieguma saņemšanas:
21.1.
izskata to un izvērtē personas iegūtās izglītības atbilstību Būvniecības likumā noteiktajām prasībām;
21.2.
izvērtē personas praktiskā darba pieredzes vai patstāvīgās prakses atbilstību normatīvo aktu prasībām;
21.3.
ja nepieciešams, pretendentam pieprasa iesniegt informācijas precizējumus;
21.4.
mēneša laikā pēc šo noteikumu 18. punktā minētās informācijas un dokumentu saņemšanas:
21.4.1.
uzaicina pretendentu uz kompetences pārbaudi;
21.4.2.
pieņem lēmumu par atteikumu uzaicināt pretendentu uz kompetences pārbaudi, ja pretendents neatbilst Būvniecības likumā un šajos noteikumos minētajām prasībām būvspeciālista sertifikāta saņemšanai.
22.
Kompetences pārbaudes iestāde būvspeciālistu kompetences novērtēšanu organizē ne retāk kā reizi mēnesī, ja ir saņemts vismaz viens pretendenta iesniegums.
23.
Pirms kompetences pārbaudes pretendents uzrāda:
23.1.
personu apliecinošu dokumentu, un kompetences pārbaudes iestāde pārliecinās par personas identitāti;
23.2.
izglītības dokumentu (oriģinālu), kas apliecina iegūto kvalifikāciju.
(MK 05.07.2002. noteikumu Nr. 393 redakcijā)
24.
Ja pretendenta kompetence ir novērtēta kā atbilstoša, kompetences pārbaudes iestāde pieņem lēmumu par būvspeciālista sertifikāta piešķiršanu vai darbības sfēru pievienošanu.
25.
Lēmumā par būvspeciālista sertifikāta piešķiršanu vai darbības sfēru pievienošanu ietver šādu informāciju:
25.1.
kompetences pārbaudes iestādes pilns nosaukums;
25.2.
lēmuma pieņemšanas datums un numurs;
25.3.
sertificētās personas vārds, uzvārds un personas kods;
25.4.
atsauce uz piemēroto normatīvo aktu un sertifikācijas shēmu;
25.5.
sertificēšanas joma, specialitāte un darbības sfēra;
25.6.
būvspeciālista sertifikāta reģistrācijas numurs būvspeciālistu reģistrā;
25.7.
projektēšanas, būvdarbu vadīšanas, būvuzraudzības un būvekspertīzes specialitātēs – darbības sfēras reģistrācijas numurs un pievienošanas datums;
25.8.
šo noteikumu 6. punktā minētā informācija par būvspeciālista praktisko pieredzi darbības sfērā;
25.9.
norāde, ka aktuālā informācija par būvspeciālista sertifikātu un darbības sfēru elektroniski pieejama Būvniecības informācijas sistēmas tīmekļvietnē (www.bis.gov.lv).
26.
Pēc būvspeciālista rakstiska pieprasījuma saņemšanas kompetences pārbaudes iestāde tam izsniedz sertifikātu papīra dokumenta formā, ko paraksta un ar zīmogu apliecina kompetences pārbaudes iestādes amatpersona.
27.
Sertifikātā, kas izsniegts papīra dokumenta formā, norāda šādu informāciju:
27.1.
kompetences pārbaudes iestādes pilns nosaukums;
27.2.
sertificēšanas joma, specialitāte, reģistrācijas numurs būvspeciālistu reģistrā;
27.3.
sertificēšanas lēmuma datums un numurs;
27.4.
atsauce uz piemēroto normatīvo aktu un sertifikācijas shēmu;
27.5.
sertificētās personas vārds, uzvārds un personas kods;
27.6.
projektēšanas, būvdarbu vadīšanas, būvuzraudzības un būvekspertīzes specialitātēs – darbības sfēra un reģistrācijas numurs būvspeciālistu reģistrā;
27.7.
šo noteikumu 6. punktā minētā informācija par būvspeciālista praktisko pieredzi darbības sfērā;
27.8.
norāde, ka aktuālā informācija par būvspeciālista sertifikātu un darbības sfēru elektroniski pieejama Būvniecības informācijas sistēmas tīmekļvietnē (www.bis.gov.lv).
28.
Ja pretendents nav nokārtojis šo noteikumu 19.1.2. vai 19.2.2. apakšpunktā minēto kompetences pārbaudi vai objektīvu apstākļu dēļ nav ieradies uz to, kompetences pārbaudes iestāde pieņem lēmumu par kompetences novērtēšanas termiņa pagarināšanu ne mazāk kā uz vienu mēnesi un informē pretendentu par atkārtotu iespēju nokārtot kompetences pārbaudi, norādot tās norises vietu un laiku.
(MK 05.07.2002. noteikumu Nr. 393 redakcijā)
29.
Ja pretendents atkārtoti nav nokārtojis šo noteikumu 19.1.2. vai 19.2.2. apakšpunktā minēto kompetences pārbaudi vai, nepaziņojot objektīvu neierašanās iemeslu, nav ieradies uz to, kompetences pārbaudes iestāde pieņem lēmumu par personas kompetences neatbilstību un paziņo to pretendentam Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.
(MK 05.07.2002. noteikumu Nr. 393 redakcijā)
30.
Personai ir tiesības pretendēt uz kompetences pārbaudi ne agrāk kā sešus mēnešus pēc lēmuma pieņemšanas par personas kompetences neatbilstību.
31.
Kompetences pārbaudes iestāde šo noteikumu 24., 28. un 29. punktā minētos lēmumus pieņem piecu darbdienu laikā pēc kompetences pārbaudes.
V.Būvspeciālistu sertifikātu reģistrācija, būvspeciālistu reģistra datu saturs un izmantošanas kārtība
32.
Būvspeciālistu sertifikāti tiek reģistrēti būvspeciālistu reģistrā, un tā dati tiek saglabāti un uzturēti Būvniecības informācijas sistēmā neatkarīgi no šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minētā deleģēšanas līguma spēkā esības.
33.
Kompetences pārbaudes iestāžu pieņemtie lēmumi tiek parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un saglabāti būvspeciālistu reģistrā.
34.
Būvspeciālistu reģistrā iekļaujama:
34.1.
šo noteikumu 18. punktā minētā informācija;
34.2.
informatīva norāde, ja profesionālā kvalifikācija atzīta šo noteikumu 15. punktā minētajā kārtībā;
34.3.
informatīva norāde, ja persona ir īslaicīgo pakalpojumu sniedzējs;
34.4.
īslaicīgo pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas termiņš;
34.5.
šo noteikumu 44.6. apakšpunktā minētā informācija;
34.6.
būvspeciālista sertifikāta piešķiršanas datums un numurs;
34.7.
sertificēšanas joma un specialitāte;
34.8.
darbības sfēras reģistrācijas numurs, nosaukums un pievienošanas datums;
34.9.
informācija par kompetences pārbaudes iestādes pieņemtajiem lēmumiem un ar tiem saistītajiem dokumentiem attiecībā uz būvspeciālistu;
34.10.
brīdinājuma izteikšanas, būvspeciālista sertifikāta vai darbības sfēras apturēšanas vai anulēšanas pamatojums;
34.11.
datums, kurā izteikts brīdinājums, apturēta vai anulēta būvspeciālista sertifikāta vai tā sfēras darbība;
34.12.
datums, līdz kuram apturēta būvspeciālista sertifikāta vai tā sfēras darbība (ja piemērojams);
34.12.1
datums, ar kuru atjaunota būvspeciālista sertifikāta vai tā sfēras darbība (ja piemērojams);
34.13.
būvspeciālista kontaktinformācija;
34.14.
būvspeciālista profesionālās pilnveides informācija;
34.15.
informācija par būvspeciālista izglītību;
34.16.
šo noteikumu 40. punktā minētās kompetences pārbaudes datums;
34.17.
informatīva norāde par būvspeciālista praktisko pieredzi darbības sfērā;
34.18.
informācija par darba līgumu ar būvniecības kontroles institūcijām, ja būvspeciālists pilda būvinspektora, būvinspektora palīga vai arhitekta pienākumus;
34.19.
norāde par tiesībām veikt ekspertīzes trešās grupas būvju būvprojektiem;
34.20.
informatīva norāde arhitektūras jomā, siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšanas vai ēku konstrukciju projektēšanas darbības sfērā sertificētiem būvspeciālistiem par apgūtu profesionālo pilnveidi ēkas pagaidu energosertificēšanas vai ēkas energosertificēšanas jomā;
34.21.
informatīva norāde siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšanas vai būvuzraudzības darbības sfērā sertificētiem būvspeciālistiem par apgūtu profesionālo pilnveidi apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudes jomā.
(Grozīts ar MK 05.07.2022. noteikumiem Nr. 393)
35.
Būvspeciālistu reģistrā norāda šādu publiski pieejamu informāciju:
35.1.
informatīva norāde, ja profesionālā kvalifikācija atzīta šo noteikumu 15. punktā minētajā kārtībā;
35.2.
informatīva norāde, ja persona ir īslaicīgo pakalpojumu sniedzējs;
35.3.
īslaicīgo profesionālo pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas termiņš;
35.4.
darbu saraksts, kuru izpildē būvspecālists piedalījies. Darbu sarakstā norāda:
35.4.1.
būvniecības lietas numuru (Latvijas Republikā veiktajiem darbiem);
35.4.2.
objekta adresi (ārpus Latvijas Republikas veiktajiem darbiem);
35.4.3.
būves galveno lietošanas veidu (ārpus Latvijas Republikas veiktajiem darbiem);
35.4.4.
būves grupu;
35.4.5.
darbu izpildes laiku;
35.4.6.
darbības sfēru;
35.4.7.
līdzdalības pakāpi;
35.5.
būvspeciālista sertifikāta piešķiršanas datums un numurs;
35.6.
sertificēšanas joma un specialitāte;
35.7.
darbības sfēras numurs, nosaukums un pievienošanas datums;
35.8.
informācija par būvspeciālistam saskaņā ar šo noteikumu 50. punktu izteikto brīdinājumu:
35.8.1.
pamatojums;
35.8.2.
lēmuma spēkā stāšanās datums;
35.9.
informācija par būvspeciālista sertifikāta vai darbības sfēras apturēšanu:
35.9.1.
pamatojums;
35.9.2.
lēmuma spēkā stāšanās datums;
35.9.1
informācija par būvspeciālista sertifikāta vai darbības sfēras atjaunošanu:
35.9.11.
pamatojums;
35.9.12.
lēmuma spēkā stāšanās datums;
35.10.
informācija par būvspeciālista sertifikāta vai darbības sfēras anulēšanu:
35.10.1.
pamatojums;
35.10.2.
lēmuma spēkā stāšanās datums;
35.11.
būvspeciālista kontaktinformācija, ja saņemta personas piekrišana;
35.12.
informatīva norāde par būvspeciālista praktisko pieredzi darbības sfērā;
35.13.
informācija par darba līgumu ar būvniecības kontroles institūcijām, ja būvspeciālists pilda būvinspektora, būvinspektora palīga vai arhitekta pienākumus;
35.14.
norāde par tiesībām veikt ekspertīzes trešās grupas būvju būvprojektiem;
35.15.
informatīva norāde arhitektūras jomā, siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšanas vai ēku konstrukciju projektēšanas darbības sfērā sertificētiem būvspeciālistiem par apgūtu profesionālo pilnveidi ēkas pagaidu energosertificēšanas vai ēkas energosertificēšanas jomā;
35.16.
informatīva norāde siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšanas vai būvuzraudzības darbības sfērā sertificētiem būvspeciālistiem par apgūtu profesionālo pilnveidi apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudes jomā.
(Grozīts ar MK 05.07.2022. noteikumiem Nr. 393)
36.
Šo noteikumu 35.8., 35.9. un 35.10. apakšpunktā minēto informāciju būvspeciālistu reģistrā norāda publiski pēc tam, kad stājies spēkā attiecīgās institūcijas lēmums vai attiecīgs tiesas nolēmums. Šī informācija publiski ir pieejama ne ilgāk kā divus gadus no dienas, kad attiecīgais lēmums (nolēmums) izpildīts.
37.
Būvspeciālists elektroniski sazinās ar kompetences pārbaudes iestādi, izmantojot oficiālo elektronisko adresi, ja tās konts ir aktivizēts. Kompetences pārbaudes iestāde var sazināties elektroniski un nosūtīt elektronisko dokumentu, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu.
VI.Būvspeciālista patstāvīgās prakses uzraudzības, sertifikāta darbības apturēšanas, anulēšanas un atjaunošanas kārtība
38.
Būvspeciālista patstāvīgās prakses uzraudzību būvspeciālista sertifikātā norādītajā specialitātē un darbības sfērā veic kompetences pārbaudes iestāde, kura šajos noteikumos minētajā kārtībā veikusi būvspeciālista kompetences novērtēšanu vai kurai ir deleģēts veikt citas kompetences pārbaudes iestādes sertificēto būvspeciālistu patstāvīgās prakses uzraudzību.
39.
Kompetences pārbaudes iestādes amatpersonai, veicot būvspeciālista patstāvīgās prakses uzraudzību, ir tiesības iekļūt būvniecības objektos, kuros attiecīgais būvspeciālists veic profesionālo darbību.
40.
Ja kompetences pārbaudes iestāde, ne retāk kā reizi piecos gados no būvspeciālista sertifikāta vai darbības sfēras piešķiršanas datuma vai iepriekšējās pārbaudes datuma veicot Būvniecības likuma 13. panta 9.daļā minēto pārbaudi, konstatē, ka:
40.1.
būvspeciālists mazāk nekā trīs gadus piecu gadu laikā kompetences pārbaudes iestādes noteiktajā apjomā ir praktizējis būvspeciālista sertifikātā norādītajā jomā un darbības sfērā, būvspeciālistu uzaicina uz šo noteikumu 48.5. apakšpunktā minēto kompetences pārbaudi;
40.2.
būvspeciālistam piecus gadus kompetences pārbaudes iestādes noteiktajā apjomā nav bijuši kompetenci paaugstinoši pasākumi sertifikātā norādītajā jomā un darbības sfērā, būvspeciālistu uzaicina uz profesionālās pilnveides pārbaudi.
(MK 05.07.2002. noteikumu Nr. 393 redakcijā)
41.
Ja būvspeciālistam, pamatojoties uz šo noteikumu 50. punktu, brīdinājums par profesionālās darbības pārkāpumiem piecu gadu laikā izteikts divas reizes, kompetences pārbaudes iestāde var pieņemt lēmumu noteikt būvspeciālistam pienākumu kompetences pārbaudes iestādes noteiktajā termiņā kārtot pārbaudi kompetenču, prasmju un zināšanu līmeņa novērtēšanai.
42.
Kompetences pārbaudes iestāde var pieņemt šo noteikumu 41. punktā minēto lēmumu arī tad, ja tā saņēmusi informāciju par vairākiem šo noteikumu 54. punktā minētajiem pārkāpumiem, kas kopumā liecina par būvspeciālista neatbilstošu profesionālo darbību vai kompetenču, prasmju un zināšanu līmeni.
43.
Būvniecības likuma 13. panta 9.1 daļā minēto pārbaudi veic vismaz viens kompetences pārbaudes iestādes norīkots atbilstošas darbības sfēras būvspeciālists, kurš atbilst šo noteikumu 20. punktā norādītajām prasībām. Šo noteikumu 48.5. apakšpunktā minēto pārbaudi būvspeciālista kompetenču, prasmju un zināšanu līmeņa novērtēšanai un šo noteikumu 40.2. apakšpunktā minēto būvspeciālista profesionālās pilnveides pārbaudi veic kompetences pārbaudes iestādes izveidota komisija, kuras sastāvā ir vismaz divi atbilstošas darbības sfēras būvspeciālisti, kas atbilst šo noteikumu 20. punktā norādītajām prasībām.
44.
Būvspeciālistam ir pienākums:
44.1.
veikt patstāvīgo praksi saskaņā ar kompetences pārbaudes iestādes apstiprināto profesionālās ētikas kodeksu;
44.2.
sniegt kompetences pārbaudes iestādei tās pieprasīto informāciju, kas nepieciešama būvspeciālista patstāvīgās prakses izvērtēšanai;
44.3.
būvspeciālistu reģistrā uzturēt aktuālu savu kontaktinformāciju;
44.4.
būvspeciālistu reģistrā ievadīt informāciju par izglītību, kas apliecina profesionālo kvalifikāciju, un elektroniski pievienot izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, ja minētā informācija nav pieejama būvspeciālistu reģistrā;
44.5.
pastāvīgi uzturēt būvspeciālistu reģistrā aktuālu informāciju par apgūtajām profesionālās pilnveides programmām, semināriem un citiem kompetenci paaugstinošiem pasākumiem, norādot attiecīgā apliecinošā dokumenta izdošanas datumu, derīguma termiņu, izdevēju, profesionālās pilnveides mācību programmas vai pasākuma nosaukumu un apjomu, kā arī pievieno šo dokumentu elektroniski, ja minētā informācija nav pieejama būvspeciālistu reģistrā;
44.6.
pastāvīgi uzturēt būvspeciālistu reģistrā aktuālu informāciju par veikto patstāvīgo praksi, norādot darba devēju, pasūtītāju, būvniecības lietas numuru (Latvijas Republikā veiktajiem darbiem), būves nosaukumu, ēkas galveno lietošanas veidu vai inženierbūves lietošanas veidu (saskaņā ar būvju klasifikāciju), būvniecības veidu, objekta adresi (ārpus Latvijas Republikas veiktajiem darbiem), būves grupu, darbu izpildes laiku, darbības sfēru, līdzdalības pakāpi, kā arī elektroniski pievienot šos darbus apliecinošus dokumentus, ja minētā informācija nav pieejama būvspeciālistu reģistrā. Attiecībā uz akadēmisko darbu augstākās izglītības iestādē ievada informāciju par akadēmiskā darba saturu un ilgumu un pievieno augstākās izglītības iestādes izziņu par veikto zinātniski pedagoģisko darbu;
44.7.
līdz kārtējā gada 1. februārim samaksāt šo noteikumu 65.2. apakšpunktā minēto maksu;
44.8.
nokārtot kompetences pārbaudi saskaņā ar šo noteikumu 40., 41., 42. un 53. punktu.
(Grozīts ar MK 01.06.2021. noteikumiem Nr. 336; MK 05.07.2022. noteikumiem Nr. 393)
45.
Nacionālajai standartizācijas institūcijai ir pienākums noslēgt līgumu ar kompetences pārbaudes iestādi par Latvijas standartu tiešsaistes lasītavas abonēšanu būvspeciālistiem, nosakot, ka būvspeciālisti par tās izmantošanu veic maksājumu šo noteikumu 65.2.2. apakšpunktā norādītajā apmērā.
46.
Ja būvspeciālistu reģistrā tiek konstatēts, ka būvspeciālists nav iesniedzis vai ir iesniedzis nepilnīgu šo noteikumu 44.5. un 44.6. apakšpunktā minēto informāciju vai nav izpildījis šo noteikumu 44.7. apakšpunktā minēto pienākumu, kompetences pārbaudes iestāde pieprasa būvspeciālistam 30 dienu laikā ievadīt būvspeciālistu reģistrā nepieciešamo informāciju vai izpildīt šo noteikumu 44.7. apakšpunktā minēto pienākumu.
47.
Ja saņemta sūdzība vai informācija par iespējamiem šo noteikumu 50., 51. punktā un 57.2. apakšpunktā minētajiem būvspeciālista profesionālās darbības pārkāpumiem, kompetences pārbaudes iestāde izvērtē pārkāpuma būtību un var pieņemt šo noteikumu 48.1., 48.2., 48.4. vai 48.5. apakšpunktā minēto lēmumu.
(MK 05.07.2002. noteikumu Nr. 393 redakcijā)
48.
Kompetences pārbaudes iestāde, veicot būvspeciālista patstāvīgās prakses uzraudzību, šo noteikumu noteiktajā kārtībā var pieņemt lēmumu:
48.1.
par brīdinājuma izteikšanu;
48.2.
par arhitekta prakses sertifikāta vai būvprakses sertifikātā norādītās darbības sfēras apturēšanu uz laiku;
48.3.
par arhitekta prakses sertifikāta vai būvprakses sertifikātā norādītās darbības sfēras atjaunošanu;
48.4.
par arhitekta prakses sertifikāta vai būvprakses sertifikātā norādītās darbības sfēras anulēšanu;
48.5.
noteikt būvspeciālistam pienākumu kompetences pārbaudes iestādes noteiktajā termiņā kārtot pārbaudi kompetenču, prasmju un zināšanu līmeņa novērtēšanai.
48.1
Kompetences pārbaudes iestādei ir tiesības pieņemt šo noteikumu 48.1. un 48.2. apakšpunktā minēto lēmumu šo noteikumu 50.4. un 51.5.8. apakšpunktā minētajos gadījumos arī par normatīvo aktu vai profesionālās ētikas pārkāpumiem, ko būvspeciālists pieļāvis, pildot būvinspektora amata pienākumus.
(MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 846 redakcijā)
49.
Šo noteikumu 48. un 48.1 punktā minēto lēmumu triju darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas iekļauj būvspeciālistu reģistrā.
(MK 21.12.2021. noteikumu Nr. 846 redakcijā)
50.
Kompetences pārbaudes iestāde, izvērtējot sūdzību vai kompetences pārbaudes iestādes rīcībā esošo informāciju par būvspeciālista profesionālās darbības vai profesionālās ētikas pārkāpumiem, pieņem lēmumu par brīdinājuma izteikšanu:
50.1.
par pārkāpumu, kas saistīts ar kompetences pārbaudes iestādes apstiprinātā profesionālās ētikas kodeksa neievērošanu;
50.2.
par labai profesionālai praksei, kā arī kompetencēm, prasmēm un zināšanām neatbilstošu rīcību;
50.3.
par pārkāpumu, kas saistīts ar būvniecību reglamentējošos normatīvajos aktos būvspeciālistam noteikto pienākumu nepildīšanu, nepienācīgu pildīšanu vai standartos noteikto prasību neievērošanu, ja tas nav radījis būtisku apdraudējumu cilvēka veselībai, dzīvībai vai videi;
50.4.
par pārkāpumiem, ko būvspeciālists pieļāvis, pildot būvinspektora amata pienākumus, – par kompetences pārbaudes iestādes apstiprinātā profesionālās ētikas kodeksa neievērošanu, par labai profesionālai praksei, kā arī kompetencēm, prasmēm un zināšanām neatbilstošu rīcību vai par pārkāpumu, kas saistīts ar būvniecību reglamentējošos normatīvajos aktos būvinspektoriem noteikto pienākumu nepildīšanu, nepienācīgu pildīšanu vai standartos noteikto prasību neievērošanu, ja tas nav radījis būtisku apdraudējumu cilvēka veselībai, dzīvībai vai videi.
(Grozīts ar MK 21.12.2021. noteikumiem Nr. 846)
51.
Kompetences pārbaudes iestāde, izvērtējot sūdzību vai kompetences pārbaudes iestādes rīcībā esošo informāciju par būvspeciālista profesionālās darbības pārkāpumiem, pieņem lēmumu par arhitekta prakses sertifikāta vai būvprakses sertifikāta darbības sfēras apturēšanu uz laiku:
51.1.
ja tās rīcībā ir informācija, ka prokurors ir pieņēmis lēmumu saukt pie kriminālatbildības būvspeciālistu par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu būvniecības jomā saskaņā ar šo noteikumu 3. pielikumu;
51.2.
ja būvspeciālists šo noteikumu 46. punktā noteiktajā termiņā nav ievadījis šo noteikumu 44.5. un 44.6. apakšpunktā minēto informāciju vai nav izpildījis šo noteikumu 44.7. apakšpunktā minēto pienākumu;
51.3.
ja būvspeciālists kompetences pārbaudes iestādes noteiktajā termiņā nav izpildījis šo noteikumu 44.2. apakšpunktā minēto pienākumu;
51.4.
ja būvspeciālists atkārtoti nav nokārtojis vai, nepaziņojot kompetences pārbaudes iestādei objektīvu neierašanās iemeslu, nav ieradies uz šo noteikumu 44.8. apakšpunktā minēto kompetences pārbaudi;
51.4.1
saņemta informācija no Valsts valodas centra, ka Latvijas Republikā  profesionālo kvalifikāciju ieguvuša būvspeciālista valsts valodas lietojums neatbilst normatīvajos aktos noteiktajam valsts valodas zināšanu un prasmju apjomam;
51.5.
no trim mēnešiem līdz 10 gadiem, ja kompetences pārbaudes iestāde konstatē kādu no šādiem profesionālās darbības pārkāpumiem:
51.5.1.
būvspeciālists apzināti sniedzis nepatiesas ziņas;
51.5.2.
nav konstatējami pierādījumi, ka būvspeciālists pats kontrolējis, vadījis vai tieši izpildījis darbus, par kuriem viņš parakstījies kā atbildīgais būvspeciālists;
51.5.3.
būvspeciālistam nākamo divu gadu laikā pēc šo noteikumu 41. punktā minētās pārbaudes sekmīgas nokārtošanas piemērots vismaz viens brīdinājums;
51.5.4.
būveksperts vai būvuzraugs nav izpildījis būvniecību reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto prasību par neatkarības ievērošanu;
51.5.5.
būveksperts ir nepamatoti sniedzis pozitīvu vai negatīvu ekspertīzes atzinumu;
51.5.6.
būveksperts nav izpildījis būvniecību reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto prasību dokumentēt ekspertīzes veikšanas gaitu un glabāt ekspertīzes dokumentāciju;
51.5.7.
būvspeciālists būvniecības procesā ir veicis darbības, tai skaitā šo noteikumu 41. vai 50. punktā minētās, kas varēja būtiski apdraudēt cilvēka veselību, dzīvību vai vidi;
51.5.8.
būvspeciālists, pildot būvinspektora amata pienākumus, apzināti sniedzis nepatiesas ziņas, nav izpildījis būvniecību reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto prasību par neatkarības ievērošanu vai ir veicis darbības vai pieļāvis bezdarbību, kas varēja būtiski apdraudēt cilvēka veselību, dzīvību vai vidi.
(Grozīts ar MK 21.12.2021. noteikumiem Nr. 846)
52.
Kompetences pārbaudes iestāde pieņem lēmumu par arhitekta prakses sertifikāta vai būvprakses sertifikāta darbības sfēras apturēšanu uz laiku, ja ir saņemts būvspeciālista iesniegums par būvspeciālista sertifikāta darbības apturēšanu.
53.
Ja personai saskaņā ar šo noteikumu 51.5. apakšpunktu ir apturēts arhitekta prakses sertifikāts vai apturēta būvprakses sertifikāta darbības sfēra un persona vēlas to atjaunot, tai pēc norādītā apturēšanas termiņa beigām veic šo noteikumu 48.5. apakšpunktā minēto kompetences pārbaudi.
54.
Ja kompetences pārbaudes iestāde konstatē maznozīmīgu būvspeciālista profesionālās darbības pārkāpumu, kas kopumā neietekmē būvprojekta, būvdarbu vai būvekspertīzes kvalitāti, tā pieņem attiecīgo informāciju zināšanai un šo noteikumu 42. punkta piemērošanai.
55.
Būvspeciālista sertifikāta darbības apturēšanas laikā ieskaitāms periods, kurā sertifikāts bija apturēts saistībā ar attiecīgo pārkāpumu pirms galīgā lēmuma pieņemšanas.
56.
Kompetences pārbaudes iestāde pieņem lēmumu par arhitekta prakses sertifikāta vai būvprakses sertifikātā norādītās darbības sfēras atjaunošanu, ja:
56.1.
saņemts būvspeciālista iesniegums par arhitekta prakses sertifikāta vai būvprakses sertifikāta darbības sfēras atjaunošanu, ja tas apturēts, pamatojoties uz šo noteikumu 52. punktu;
56.2.
būvspeciālists ir ievadījis šo noteikumu 44.5. un 44.6. apakšpunktā minēto informāciju vai ir izpildījis šo noteikumu 44.7. apakšpunktā minēto pienākumu;
56.3.
būvspeciālists ir sekmīgi nokārtojis šo noteikumu 44.8. apakšpunktā minēto kompetences pārbaudi;
56.4.
būvspeciālists ir iesniedzis šo noteikumu 44.2. apakšpunktā minēto informāciju sūdzības vai patstāvīgās prakses izvērtēšanai nepieciešamajā apjomā;
56.5.
sertifikāts vai darbības sfēra apturēta saskaņā ar šo noteikumu 51.1. apakšpunktu un saistībā ar šo faktu stājies spēkā attaisnojošs spriedums attiecībā uz būvspeciālistu vai lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu.
56.6.
sertifikāts vai darbības sfēra apturēta saskaņā ar šo noteikumu 51.4.1 apakšpunktu un būvspeciālists ir iesniedzis Valsts izglītības satura centra izsniegtu lēmumu par personas valsts valodas prasmes pārbaudi, kas apliecina valsts valodas prasmju līmeņa atbilstību normatīvajos aktos noteiktajam valsts valodas zināšanu un prasmju apjomam.
(Grozīts ar MK 05.07.2022. noteikumiem Nr. 393)
57.
Kompetences pārbaudes iestāde pieņem lēmumu par arhitekta prakses sertifikāta vai būvprakses sertifikātā norādītās darbības sfēras anulēšanu, ja:
57.1.
saņemts būvspeciālista iesniegums par arhitekta prakses sertifikāta vai būvprakses sertifikāta darbības sfēras anulēšanu;
57.2.
būvspeciālists apzināti sniedzis nepatiesas ziņas, kas bija par pamatu lēmuma pieņemšanai par sertifikātu vai darbības sfēras piešķiršanu;
57.3.
spēkā stājies prokurora priekšraksts par sodu vai tiesas spriedums, ar kuru būvspeciālists ir sodīts par noziedzīgu nodarījumu būvniecības jomā saskaņā ar šo noteikumu 3. pielikumu;
57.4.
būvspeciālistam saskaņā ar šo noteikumu 51.2.51.4. vai 51.4.1 apakšpunktu vai 52. punktu vairāk nekā četrus gadus pēdējo piecu gadu laikā ir bijis apturēts arhitekta prakses sertifikāts vai būvprakses sertifikāta darbības sfēra.
(Grozīts ar MK 05.07.2022. noteikumiem Nr. 393; 57.4. apakšpunkts stājas spēkā 01.01.2023., sk. 88. punktu)
58.
Kompetences pārbaudes iestāde pieņem lēmumu:
58.1.
par būvekspertīzes specialitātes darbības sfēras apturēšanu, ja būvspeciālistam apturēts arhitekta prakses sertifikāts vai būvprakses sertifikāts attiecīgajā darbības sfērā projektēšanas, būvdarbu vadīšanas vai būvuzraudzības specialitātē saskaņā ar šo noteikumu 51.1., 51.2., 51.3., 51.4. vai  51.4.1 apakšpunktu vai 52. punktu;
58.2.
par būvekspertīzes sertifikāta darbības apturēšanu visās darbības sfērās, ja:
58.2.1.
saskaņā ar šo noteikumu 51. punktu konstatēti pārkāpumi būvekspertīzes specialitātē;
58.2.2.
saskaņā ar šo noteikumu 51.5. apakšpunktu apturēts arhitekta prakses sertifikāts vai būvprakses sertifikāts darbības sfērā projektēšanas, būvdarbu vadīšanas vai būvuzraudzības specialitātē.
59.
Kompetences pārbaudes iestāde:
59.1.
pieņem lēmumu par būvekspertīzes specialitātes darbības sfēras atjaunošanu, ja tiek atjaunota arhitekta prakses sertifikāta vai būvprakses sertifikāta darbība attiecīgajā darbības sfērā projektēšanas, būvdarbu vadīšanas vai būvuzraudzības specialitātē saskaņā ar šo noteikumu 58. punktu;
59.2.
var pieņemt lēmumu par būvekspertīzes specialitātes darbības sfēras atjaunošanu piecus gadus pēc arhitekta prakses sertifikāta vai būvprakses sertifikāta attiecīgās darbības sfēras projektēšanas, būvdarbu vadīšanas vai būvuzraudzības specialitātē atjaunošanas, ja tā bijusi apturēta saskaņā ar šo noteikumu 51.5.1., 51.5.2., 51.5.3., 51.5.4. vai 51.5.7. apakšpunktu.
60.
Kompetences pārbaudes iestāde pieņem lēmumu par būvekspertīzes specialitātes darbības sfēras anulēšanu, ja būvspeciālistam anulēts arhitekta prakses sertifikāts vai būvprakses sertifikāta kāda no attiecīgajām darbības sfērām projektēšanas, būvdarbu vadīšanas vai būvuzraudzības specialitātē.
61.
Kompetences pārbaudes iestāde no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra uzturētā Sodu reģistra saņem ziņas par personu saukšanu pie kriminālatbildības, tiesas spriedumiem, prokurora priekšrakstiem par sodu, kriminālprocesu izbeigšanu un attaisnojošiem tiesas spriedumiem par noziedzīgiem nodarījumiem, kuri kvalificēti pēc kāda no šo noteikumu 3. pielikumā norādītajiem Krimināllikuma pantiem.
VII.Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
62.
Šajos noteikumos minētos lēmumus, izņemot Būvniecības valsts kontroles biroja lēmumus, mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt Ekonomikas ministrijā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
63.
Ekonomikas ministrijas lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
64.
Būvniecības valsts kontroles biroja lēmumus, kas saistīti ar būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību būvekspertīzes specialitātē, var apstrīdēt un pārsūdzēt Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 576 "Būvniecības valsts kontroles biroja nolikums" noteiktajā kārtībā.
VIII.Sertificēšanas pakalpojumu maksas apmērs, maksāšanas un saņemto līdzekļu izmantošanas kārtība
65.
Sertificēšanas pakalpojumu maksa sastāv no:
65.1.
maksas par sākotnējo kompetences novērtēšanu sertifikāta saņemšanai 150 euro apmērā;
65.2.
patstāvīgās prakses uzraudzības gada maksas, kurā iekļauj:
65.2.1.
uzraudzības maksu, ko apstiprinājis Ministru kabinets;
65.2.2.
gada maksu 30 euro apmērā par Latvijas standartu tiešsaistes lasītavas abonēšanu, ko būvspeciālisti maksā saskaņā ar kompetences pārbaudes iestādes un nacionālās standartizācijas institūcijas noslēgto līgumu;
65.3.
maksas par papildu sertificēšanas pakalpojumiem, ko apstiprinājis Ministru kabinets.
66.
Par sertificēšanas pakalpojumiem persona maksā pirms šo pakalpojumu saņemšanas.
67.
Ja būvspeciālistam patstāvīgās prakses tiesības ir vairākās darbības sfērās, šo noteikumu 65.2.2. apakšpunktā minēto maksu būvspeciālists maksā par to darbības sfēru, kurā sertifikāts piešķirts visagrāk.
68.
Šo noteikumu 65.2. apakšpunktā minēto maksu nepiemēro personai:
68.1.
kas ir ieguvusi patstāvīgās prakses tiesības būvdarbu vadīšanas specialitātē, būvuzraudzības specialitātē vai būvekspertīzes specialitātē, par laikposmu, kurā tā izpilda būvinspektora pienākumus, ja tā neveic patstāvīgo praksi;
68.2.
kurai arhitekta prakses sertifikāts vai būvprakses sertifikātā norādītā darbības sfēra ir bijusi apturēta uz visu kalendāra gadu.
69.
Kalendāra gadā, kurā personai piešķirts būvspeciālista sertifikāts vai kurā persona pārtraukusi būvinspektora pienākumu pildīšanu, ja tai piemērots šo noteikumu 68. punktā minētais nosacījums, šo noteikumu 65.2. apakšpunktā minēto maksu persona maksā proporcionāli mēnešu skaitam, kuros kompetences pārbaudes iestāde veic būvspeciālista patstāvīgās prakses uzraudzību.
70.
Par sertificēšanas pakalpojumiem saņemtos līdzekļus kompetences pārbaudes iestāde izmanto kompetences novērtēšanas procesa un būvspeciālistu patstāvīgās prakses uzraudzības nodrošināšanai un deleģēšanas līgumā noteiktajai būvspeciālistu kompetences paaugstināšanai.
(MK 05.07.2002. noteikumu Nr. 393 redakcijā)
IX.Noslēguma jautājumi
71.
Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2014. gada 7. oktobra noteikumus Nr. 610 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 203. nr.; 2016, 13., 246. nr.).
72.
Šo noteikumu 34.2., 34.3., 34.4., 34.10., 34.19., 35.1., 35.2., 35.3., 35.4., 35.8., 35.14. apakšpunkts, 37. un 61. punkts stājas spēkā 2018. gada 1. jūlijā.
73.
Šo noteikumu 34.17., 34.18., 34.20., 34.21., 35.12., 35.13., 35.15. un 35.16. apakšpunkts stājas spēkā 2018. gada 1. septembrī.
74.
Šo noteikumu 7.2., 7.3. un 65.2.2. apakšpunktu piemēro ar 2019. gada 1. janvāri.
75.
Prasība pretendentam būvspeciālista sertifikāta saņemšanai vai darbības sfēru pievienošanai iesniegt kompetences pārbaudes iestādē šo noteikumu 12.2. apakšpunktā un 18. punktā minēto atbilstošas darbības sfēras būvspeciālista apliecinājumu par minimālās praktiskā darba pieredzes programmas izpildi stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī. Līdz 2018. gada 31. decembrim pretendents kompetences pārbaudes iestādē iesniedz informāciju, kas apliecina ne mazāk kā triju gadu praktiskā darba pieredzi pēdējo septiņu gadu laikā pēc pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības arhitektūras, būvinženiera vai saistītām inženierzinātnes studijām.
76.
Līdz 2018. gada 31. decembrim kompetences pārbaudes iestāde, ar kuru noslēgts deleģēšanas līgums, veic šādas darbības attiecībā uz sertificēto personu, kuras patstāvīgo praksi tā uzrauga un kurai līdz 2014. gada 1. oktobrim izsniegts terminēts sertifikāts:
76.1.
būvspeciālistu reģistrā aktualizē informāciju par būvspeciālistam piešķirtajām darbības sfērām saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumu;
76.2.
pieņem lēmumu par būvspeciālista tiesībām veikt patstāvīgo praksi bez termiņa ierobežojuma vai Būvniecības likuma pārejas noteikumu 3. vai 4. punktā minētajā gadījumā, nosakot termiņu;
76.3.
nosūta būvspeciālistam uzaicinājumu uz patstāvīgās prakses uzraudzības ietvaros organizēto kompetences pārbaudi, ja būvspeciālistam kompetences pārbaudes iestādes noteiktajā apjomā nav veikta patstāvīgā prakse, nav apgūtas profesionālās pilnveides programmas vai nav bijuši citi kompetenci paaugstinoši pasākumi sertifikātā norādītajā jomā.
77.
Šo noteikumu 76.2. apakšpunktā minēto lēmumu būvspeciālistam paziņo Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.
78.
Persona, kurai būvspeciālista sertifikāts anulēts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2014. gada 7. oktobra noteikumu Nr. 610 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi" 45.2., 45.3. vai 45.5. apakšpunktu, var pretendēt uz būvspeciālista sertifikāta atkārtotu saņemšanu, ja tā atbilst šo noteikumu 12. punktā minētajām prasībām, ne agrāk kā divus gadus:
78.1.
pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par būvspeciālista sertifikāta anulēšanu, ja minētais lēmums nav apstrīdēts;
78.2.
pēc tam, kad stājies spēkā augstākas iestādes lēmums, ar kuru atstāts negrozīts lēmums par būvspeciālista sertifikāta anulēšanu, ja augstākas iestādes lēmums nav pārsūdzēts;
78.3.
pēc tiesas sprieduma spēkā stāšanās dienas, ja augstākas iestādes lēmums ir pārsūdzēts.
79.
Persona, kurai anulēts būvspeciālista sertifikāts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2014. gada 7. oktobra noteikumu Nr. 610 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi" 45.6. apakšpunktu, var pretendēt uz būvspeciālista sertifikāta atkārtotu saņemšanu, ja tā atbilst šo noteikumu 12. punktā minētajām prasībām, ne agrāk kā četrus gadus:  
79.1.
pēc tam, kad spēkā stājies lēmums par būvspeciālista sertifikāta anulēšanu, ja minētais lēmums nav apstrīdēts;
79.2.
pēc tam, kad spēkā stājies augstākas iestādes lēmums, ar kuru atstāts negrozīts būvspeciālista sertifikāta anulēšanas lēmums, ja augstākas iestādes lēmums nav pārsūdzēts;
79.3.
pēc tiesas sprieduma spēkā stāšanās dienas, ja augstākas iestādes lēmums ir pārsūdzēts.
80.
Arhitektūras jomā, ēku konstrukciju projektēšanas darbības sfērā vai siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšanas, būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības darbības sfērā sertificētie būvspeciālisti no 2019. gada 1. aprīļa ievēro ēku energoefektivitātes jomu regulējošo normatīvo aktu prasības.
81.
Šo noteikumu 16. punktā minētajā personas praktiskā darba pieredzē ieskaitāma pieredze, kas gūta, pildot būvvaldes vadītāja, būvinspektora vai būvinspektora palīga amata pienākumus līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai.
82.
Būvspeciālisti, kas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir ieguvuši sertifikātu būvekspertīzes specialitātē un to patstāvīgās prakses ilgums neatbilst šo noteikumu 13.2. apakšpunktam, saglabā sertifikātu bez derīguma termiņa ierobežojuma.
83.
Kompetences pārbaudes iestāde informāciju par tās veiktajām darbībām un pieņemtajiem lēmumiem laikposmā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas līdz 2018. gada 30. jūnijam pilnā apjomā būvspeciālistu reģistrā nodrošina no 2018. gada 1. jūlija.
84.
Deleģēšanas līgumi par būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību, kas noslēgti starp Ekonomikas ministriju un kompetences pārbaudes iestādi līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, piemērojami līdz jauna deleģēšanas līguma noslēgšanai, bet ne ilgāk kā līdz 2018. gada 31. decembrim.
85.
Būvspeciālistam ir pienākums līdz 2020. gada 1. septembrim samaksāt patstāvīgās prakses uzraudzības gada maksu par periodu no 2020. gada 1. aprīļa līdz 2021. gada 31. martam.
(MK 05.05.2020. noteikumu Nr. 257 redakcijā)
86.
Personas, kuras līdz 2014. gada 1. oktobrim ir ieguvušas patstāvīgās prakses tiesības būvniecības jomā būvtehniķa profesijā būvdarbu vadīšanas, būvuzraudzības vai inženierizpētes specialitātē un laikā no 2014. gada 1. oktobra līdz 2020. gada 31. decembrim ir ieguvušas Būvniecības likuma 13. pantā noteikto izglītību, ir atbrīvotas no pienākuma veikt kompetenci paaugstinošus pasākumus kompetences pārbaudes iestādes noteiktajā apjomā sertifikātā norādītajā jomā un darbības sfērā līdz 2025. gada 31. decembrim.
(MK 01.06.2021. noteikumu Nr. 336 redakcijā)
87.
Personas, kuras līdz 2014. gada 1. oktobrim ir ieguvušas patstāvīgās prakses tiesības būvniecības jomā inženierizpētes specialitātē ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību būvinženiera studiju programmā un kuras laikā no 2014. gada 1. oktobra līdz 2020. gada 31. decembrim ir ieguvušas Būvniecības likuma 13. pantā noteikto izglītību, ir atbrīvotas no pienākuma veikt kompetenci paaugstinošus pasākumus kompetences pārbaudes iestādes noteiktajā apjomā sertifikātā norādītajā jomā un darbības sfērā līdz 2025. gada 31. decembrim.
(MK 01.06.2021. noteikumu Nr. 336 redakcijā)
88.
Šo noteikumu 57.4. apakšpunkts stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī.
(MK 05.07.2022. noteikumu Nr. 393 redakcijā)
89.
Ugunsdrošības darbības sfērā ugunsdrošības pasākumu pārskatus arhitektūras prakses vai projektēšanas specialitātē sertifikātā norādītajās darbības sfērās  var veikt līdz 2026. gada 31. decembrim.
90.
Ugunsdrošības darbības sfērā šo noteikumu 12.2. apakšpunktā noteikto pieredzi līdz 2026. gada 31. decembrim var iegūt arhitektūras jomā vai projektēšanas specialitātē sertificēti būvspeciālisti, kuri paši izstrādā ugunsdrošības risinājumus un ugunsdrošības pasākumu pārskatus, kā arī arhitektūras jomā vai projektēšanas specialitātē sertificēta būvspeciālista vadībā izstrādājot ugunsdrošības risinājumus un ugunsdrošības pasākumu pārskatus.
91.
Ugunsdrošības darbības sfērā šo noteikumu 20. punktā minētajā ekspertu komisijā līdz 2030. gada 31. decembrim var iekļaut arī arhitektūras jomā vai projektēšanas specialitātē sertificētus būvspeciālistus, kuri paši izstrādājuši ugunsdrošības risinājumus un ugunsdrošības pasākumu pārskatus.
92.
Ugunsdrošības darbības sfērā šo noteikumu 43. punktā minēto pārbaudi būvspeciālista kompetenču, prasmju un zināšanu līmeņa novērtēšanai un profesionālās pilnveides pārbaudi līdz 2030. gada 31. decembrim var veikt arī arhitektūras jomā vai projektēšanas specialitātē sertificēti būvspeciālisti, kuri paši izstrādā ugunsdrošības risinājumus un ugunsdrošības pasākumu pārskatus.
93.
Ugunsdrošības risinājumu ekspertīzi līdz 2026. gada 31. decembrim var veikt būvprojektu arhitektūras risinājumu ekspertīzē un būvprojektu konstrukciju ekspertīzē sertificēti būvspeciālisti. Ar 2027. gada 1. janvāri ugunsdrošības risinājumu ekspertīzi var veikt tikai tādi būvprojektu arhitektūras risinājumu ekspertīzē un būvprojektu konstrukciju ekspertīzē sertificēti būvspeciālisti, kuriem ir arī patstāvīgās prakses tiesības ugunsdrošības darbības sfērā.
94.
Būvniecības iecerēs, kas uzsāktas pēc 2027. gada 1. janvāra, ugunsdrošības pasākumu pārskatus normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos izstrādāt ir tiesīgi tikai sertificēti būvspeciālisti, kuri ieguvuši patstāvīgās prakses tiesības ugunsdrošības darbības sfērā.
1.
pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 20. marta
noteikumiem Nr.
169
Kompetences novērtēšanas jomas, specialitātes un darbības sfēras
Nr. p. k. Joma, specialitāte Darbības sfēra
1. Arhitekta prakse1, 2, 3  
2. Būvprakse  
2.1. Inženierizpēte4  
2.2. Projektēšana3, 5  
2.2.1.   ēku konstrukciju projektēšana1, 2
2.2.2.   ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšana, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas
2.2.3.   siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšana6
2.2.4.   sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu projektēšana7
2.2.5   pārvades gāzes un naftas apgādes sistēmu projektēšana8
2.2.6.   elektroietaišu projektēšana9
2.2.7.   elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšana10
2.2.8.   meliorācijas sistēmu projektēšana
2.2.9.   hidrotehnisko būvju projektēšana
2.2.10.   dzelzceļa sliežu ceļu projektēšana
2.2.11.   dzelzceļa signalizācijas sistēmu projektēšana
2.2.12.   dzelzceļa kontakttīklu projektēšana
2.2.13.   ceļu projektēšana
2.2.14.   tiltu projektēšana
2.2.15.   saldēšanas sistēmu projektēšana11
2.2.16.   ostu un jūras hidrotehnisko būvju projektēšana6
2.2.17.   ugunsdrošība 1, 19
2.3. Būvdarbu vadīšana5  
2.3.1.   ēku būvdarbu vadīšana1, 12
2.3.2.   restaurācijas būvdarbu vadīšana
2.3.3.   ceļu būvdarbu vadīšana
2.3.4.   tiltu būvdarbu vadīšana
2.3.5.   ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšana, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas
2.3.6.   siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana6
2.3.7.   sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana7
2.3.8.   pārvades gāzes un naftas apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana8
2.3.9.   elektroietaišu izbūves darbu vadīšana9
2.3.10.   elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšana10
2.3.11.   meliorācijas sistēmu būvdarbu vadīšana
2.3.12.   hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšana
2.3.13.   dzelzceļa sliežu ceļu būvdarbu vadīšana
2.3.14.   dzelzceļa signalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšana
2.3.15.   dzelzceļa kontakttīklu būvdarbu vadīšana
2.3.16.   saldēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana11
2.3.17.   ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšana
2.4. Būvuzraudzība5  
2.4.1.   ēku būvdarbu būvuzraudzība1, 13
2.4.2.   restaurācijas būvdarbu būvuzraudzība
2.4.3.   ceļu būvdarbu būvuzraudzība
2.4.4.   tiltu būvdarbu būvuzraudzība
2.4.5.   ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas
2.4.6.   siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība6
2.4.7.   sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvdarbu būvuzraudzība7
2.4.8.   pārvades gāzes un naftas apgādes sistēmu būvdarbu būvuzraudzība8
2.4.9.   elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzība9
2.4.10.   elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu būvuzraudzība6, 10
2.4.11.   meliorācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība
2.4.12.   hidrotehnisko būvju būvdarbu būvuzraudzība
2.4.13.   dzelzceļa sliežu ceļu būvdarbu būvuzraudzība
2.4.14.   dzelzceļa signalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība
2.4.15.   dzelzceļa kontakttīklu būvdarbu būvuzraudzība
2.4.16.   saldēšanas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība11
2.4.17.   ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu būvuzraudzība
2.5. Būvekspertīze  
2.5.1.   būvprojektu arhitektūras risinājumu ekspertīze14, 15
2.5.2.   ēku konstrukciju būvprojektu ekspertīze15, 16
2.5.3.   ceļu būvprojektu ekspertīze16
2.5.4.   tiltu būvprojektu ekspertīze16
2.5.5.   ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvprojektu ekspertīze16, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas
2.5.6.   siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvprojektu ekspertīze6, 16
2.5.7   saldēšanas sistēmu būvprojektu ekspertīze11, 16
2.5.8.   sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvprojektu ekspertīze7, 16
2.5.9.   pārvades gāzes un naftas apgādes sistēmu būvprojektu ekspertīze8, 16
2.5.10.   meliorācijas sistēmu būvprojektu ekspertīze16
2.5.11.   hidrotehnisko būvju būvprojektu ekspertīze16
2.5.12.   ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvprojektu ekspertīze16
2.5.13.   elektroietaišu būvprojektu ekspertīze9, 16
2.5.14.   dzelzceļa sliežu ceļu būvprojektu ekspertīze16, 17
2.5.15.   elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvprojektu ekspertīze10, 16
2.5.16.   ēku ekspertīze
2.5.17.   ceļu ekspertīze
2.5.18.   tiltu ekspertīze
2.5.19.   ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ekspertīze
2.5.20.   siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu ekspertīze6
2.5.21.   saldēšanas sistēmu ekspertīze11
2.5.22.   sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu ekspertīze7
2.5.23.   pārvades gāzes un naftas apgādes sistēmu ekspertīze8
2.5.24.   meliorācijas sistēmu ekspertīze
2.5.25.   hidrotehnisko būvju ekspertīze
2.5.26.   ostu un jūras hidrotehnisko būvju ekspertīze
2.5.27.   elektroietaišu ekspertīze9
2.5.28.   dzelzceļa sliežu ceļu ekspertīze18
2.5.29.   elektronisko sakaru sistēmu un tīklu ekspertīze10

Piezīmes.

1 Arhitekta prakses būvspeciālists, ēku konstrukciju projektēšanas, ēku būvdarbu vadīšanas, ēku būvuzraudzības un ugunsdrošības darbības sfērās sertificētais būvspeciālists var veikt arī ēku tehnisko apsekošanu atbilstoši savai kompetencei un tehniskās apsekošanas uzdevumam. Minētajās specialitātēs un darbības sfērās sertificētais būvspeciālists var arī vadīt visu veidu būvdarbu tāmēšanas darbus.

2 Atsevišķas inženierbūves var projektēt arhitekta prakses būvspeciālists un ēku konstrukciju projektēšanā sertificētais būvspeciālists, ja to projektēšanai nav noteiktas atsevišķas darbības sfēras. Ēku konstrukciju projektēšanā sertificētais būvspeciālists var veikt atsevišķo inženierbūvju tehnisko apsekošanu, kā arī šādu būvju būvdarbu tāmēšanas darbus.

3 Arhitekta prakses un projektēšanas specialitātē sertifikātā norādītās darbības sfēras ietvaros normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ietilpst ugunsdrošības risinājumu, ugunsdrošības pasākumu pārskata un darbu organizēšanas projekta izstrāde.

Ģeotehniskā inženierizpēte un ģeotehniskā uzraudzība.

5 Projektēšanas, būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības specialitātē sertificētais būvspeciālists sertifikātā norādītās darbības sfēras ietvaros var veikt arī attiecīgo inženierbūvju un inženiertīklu tehnisko apsekošanu atbilstoši tehniskās apsekošanas uzdevumam. Minēto specialitāšu būvspeciālists var vadīt atbilstošo būvju veidu būvdarbu tāmēšanas darbus.

6 Apkures sistēmas, ventilācijas sistēmas, gaisa kondicionēšanas sistēmas, ēku dzesēšanas sistēmas, dūmu aizsardzības, dūmu un karstuma izvades sistēmas, siltummehānika/siltumapgādes avoti (tajā skaitā biomasas apkures sistēmas, saules kolektoru sistēmas, ģeotermiskās sistēmas un siltumsūkņi), siltumtīkli.

7 Gāzes transportēšanas, sadales un lietotāja gāzes apgādes sistēmas ar spiedienu līdz 1,6 MPa (16 bar).

8 Gāzes un naftas transportēšanas un glabāšanas sistēmas ar spiedienu, augstāku par 1,6 MPa (16 bar).

9 Elektroietaišu projektēšanas, elektroietaišu izbūves darbu vadīšanas un būvuzraudzības, kā arī elektroietaišu būvprojektu ekspertīzes un elektroietaišu ekspertīzes darbības sfērās norādāms spriegums, kādā personai ir atbilstoša pieredze, – līdz 1 kilovoltam, no 1 līdz 35 kilovoltiem un virs 110 kilovoltiem. Minētajās darbības sfērās ietilpst automātisko ugunsaizsardzības, ugunsdzēsības sistēmu automātikas un vadības daļas un automātisku ugunsaizsardzības sistēmu – ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmu, dūmu aizsardzības sistēmu un centralizētas izziņošanas sistēmu – projektēšana, izbūves darbu vadīšana, būvuzraudzība un ekspertīze.

10 Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanas, būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības, būvprojektu ekspertīzes un ekspertīzes darbības sfērās ietilpst automātisko ugunsaizsardzības sistēmu – ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmu, kā arī automātisko ugunsaizsardzības un ugunsdzēsības sistēmu automātikas un vadības daļas projektēšana, būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība, būvprojektu un būvju ekspertīze.

11 Sistēmas, kas nodrošina zemu temperatūru tehnoloģiskos procesus pārtikas, medicīnas, ķīmiskajā rūpniecībā, lauksaimniecības, zivsaimniecības un pārtikas produktu ražošanā, uzglabāšanā (tai skaitā visu lielumu stacionārās un pārvietojamās saldēšanas sistēmas, ieskaitot kompresorus–siltumsūkņus, kompresoru stacijas saldēšanas sistēmās, saldēšanas kameras, noliktavas un saldētavas).

12 Ēku būvdarbu vadīšanas darbības sfērā ietilpst visu būvdarbu vadīšana pirmās grupas ēkās un otrās grupas ēkās, tajā skaitā šo ēku ekspluatācijas nodrošināšanai nepieciešamo inženiertīklu būvdarbu vadīšana, kā arī žogu, mūru un atsevišķu labiekārtojuma elementu būvdarbu vadīšana, ja atsevišķu būvdarbu vadīšanai netiek piesaistīti būvspeciālisti citās darbības sfērās.

13 Ēku būvuzraudzības darbības sfērā ietilpst arī visu veidu būvdarbu uzraudzīšana pirmās grupas ēkās un otrās grupas ēkās, tajā skaitā šo ēku ekspluatācijas nodrošināšanai nepieciešamo inženiertīklu būvdarbu uzraudzīšana, kā arī žogu, mūru un atsevišķu labiekārtojuma elementu būvdarbu uzraudzīšana, ja atsevišķu būvdarbu būvuzraudzībai netiek piesaistīti būvspeciālisti, kuriem piešķirti sertifikāti citās darbības sfērās.

14 Būvprojektu arhitektūras risinājumu ekspertīzē sertificētais būvspeciālists normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos var veikt arī atsevišķu inženierbūvju būvprojektos iekļauto arhitektūras risinājumu un ugunsdrošības risinājumu ekspertīzi.

15 Būvprojektu arhitektūras risinājumu ekspertīzē un būvprojektu konstrukciju ekspertīzē sertificētais būvspeciālists normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos var veikt arī būvniecības tāmju, ugunsdrošības risinājumu ekspertīzi, kā arī ugunsdrošības pasākumu pārskata un darbu organizēšanas projekta ekspertīzi.

16 Būvspeciālists var veikt arī atbilstošo būvju ekspertīzi.

17 Būvspeciālists var veikt arī dzelzceļa signalizācijas sistēmu un dzelzceļa kontakttīklu būvprojektu ekspertīzi.

18 Būvspeciālists var veikt arī dzelzceļa signalizācijas sistēmu un dzelzceļa kontakttīklu ekspertīzi.

19 Ugunsdrošības darbības sfērā normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ietilpst ugunsdrošības risinājumu un ugunsdrošības pasākumu pārskata izstrāde.

2.
pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 20. marta
noteikumiem Nr.
169
Iesniegums
(Pielikums svītrots ar MK 05.07.2022. noteikumiem Nr. 393)
3.
pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 20. marta
noteikumiem Nr.
169
Sodu reģistrā pārbaudāmās tiesību normas saistībā ar būvspeciālista sertifikāta iegūšanu un būvspeciālistu patstāvīgās prakses uzraudzību
Nr. p. k. Tiesību norma
Krimināllikums
1. 44. pants. Tiesību ierobežošana
2. 99. panta otrā daļa. Atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšana
3. 102. pants. Zemes, mežu un ūdeņu piesārņošana un piegružošana
4. 103. pants. Atmosfēras gaisa piesārņošana
5. 106. pants. Datu slēpšana par dabas vides piesārņojumu
6. 186. pants. Mantas iznīcināšana un bojāšana aiz neuzmanības
7. 187. pants. Elektrotīkla, publiskā elektronisko sakaru tīkla, siltumtīkla, gāzes, naftas un naftas produktu vada tīša iznīcināšana un bojāšana
8. 188. pants. Gāzes un naftas vadu iznīcināšana un bojāšana aiz neuzmanības
9. 195.1 pants. Ziņu nesniegšana un nepatiesu ziņu sniegšana par līdzekļu piederību un patieso labuma guvēju
10. 196. pants. Pilnvaru ļaunprātīga izmantošana un pārsniegšana
11. 197. pants. Nolaidība
12. 198. pants. Neatļauta labumu pieņemšana
13. 199. pants. Komerciālā uzpirkšana
14. 202. pants. Preces un pakalpojuma kvalitātes nenodrošināšana
15. 203. pants. Preces un pakalpojuma drošuma prasību neievērošana
16. 229. pants. Nelikumīgas darbības ar valsts aizsardzībā esošu kultūras pieminekli
17. 238. panta otrā daļa. Ražošanas drošības un tehniskās disciplīnas noteikumu pārkāpšana
18. 239. pants. Būvniecības noteikumu pārkāpšana
19. 240. pants. Ugunsdrošības noteikumu pārkāpšana
20. 275. pants. Dokumenta, zīmoga un spiedoga viltošana un viltota dokumenta, zīmoga un spiedoga realizēšana un izmantošana
21. 317. pants. Dienesta pilnvaru pārsniegšana
22. 318. pants. Dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana
23. 319. pants. Valsts amatpersonas bezdarbība
24. 320. pants. Kukuļņemšana
25. 321. pants. Kukuļa piesavināšanās
26. 322. pants. Starpniecība kukuļošanā
27. 323. pants. Kukuļdošana
28. 325. pants. Valsts amatpersonai noteikto ierobežojumu pārkāpšana
29. 326. pants. Neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos
30. 326.1 pants. Tirgošanās ar ietekmi
31. 326.2 pants. Prettiesiska labumu pieprasīšana un pieņemšana
32. 326.3 pants. Prettiesiska labumu došana
33. 327. pants. Dienesta viltojums
34. 328. pants. Nepatiess dienesta ziņojums
35. 329. pants. Neizpaužamu ziņu izpaušana
36. 330. pants. Neizpaužamu ziņu izpaušana pēc amata atstāšanas