MK sēdes protokollēmuma projekts

23-TA-137
Informatīvais ziņojums "Par atļauju Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam uzņemties papildu saistības un īstenot projektu, piesaistot finansējumu no ārvalstu finanšu instrumenta"
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības Eiropas Komisijas Eiropas Krāpšanas apkarošanas programmas projekta īstenošanai atbilstoši informatīvajā ziņojumā norādītajam apmēram.
3.
Šā protokollēmuma 2. punktā minētā projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu (nacionālo līdzfinansējumu, priekšfinansējumu un finansējumu neattiecināmo izdevumu (pievienotās vērtības nodokļa) segšanai) pārdalīt no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai" Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam.
4.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, lai nodrošinātu šā protokollēmuma 2. punktā minētā projekta īstenošanu, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par apropriācijas izmaiņām pēc likuma “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” stāšanās spēkā.
5.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam pēc īstenotā projekta noslēguma maksājuma saņemšanas nodrošināt līdzekļu ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumos.