Rīkojuma projekts

22-TA-210
„Par publisku personu kapitālsabiedrību un publisku personu kapitāla daļu pārvaldības politikas nepieciešamajām izmaiņām”
1.
Atbalstīt konceptuālā ziņojuma „Par publisku personu kapitālsabiedrību un publisku personu kapitāla daļu pārvaldības politikas nepieciešamajām izmaiņām” Priekšlikumu kopsavilkumā ietvertos risinājumus.
 
2.
Pārresoru koordinācijas centram sagatavot izmaiņas Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā, ieviešot:
2.1.
risinājumu valsts kapitālsabiedrību pārvaldības politikas regulārai pārskatīšanai Ministru kabineta līmenī katrā politiskajā ciklā, norādot konkrētus pārvaldības aspektus, kas tajā jāietver;
2.2.
valsts kapitālsabiedrību iedalījumu grupās pēc to ieņēmumu avotiem un iekļaušanas vispārējā valdības sektorā:
           I grupa - komerciāla valsts kapitālsabiedrība;
           II grupa - valsts atkarīga komerciāla valsts kapitālsabiedrība;
           III grupa - valsts atkarīga nekomerciāla valsts kapitālsabiedrība;
2.3.
īpašnieka gaidu vēstules izstrādi pirms vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādes uzsākšanas publisku personu kapitālsabiedrībām, kā arī izmaiņas valsts kapitālsabiedrību darbības rezultātu izvērtēšanā;
2.4.
valsts kapitālsabiedrību, kuru kapitāla daļas vai akcijas nav atsavināmas, regulāru stratēģiskās attīstības izvērtēšanu;
2.5.
centralizētākas pārvaldības elementus, precizējot koordinācijas institūcijas funkcijas, kā arī  samazinot kapitāla daļu turētāja un koordinācijas institūcijas iesaisti uzraudzībā valsts kapitālsabiedrībās, kurām ir izveidotas padomes;
2.6.
kārtību, kādā tiek pārvērtēta publisku personu kapitālsabiedrību līdzdalība atkarīgajās kapitālsabiedrībās.
3.
Pārresoru koordinācijas centram izstrādāt un apstiprināt:
3.1.
metodiku optimālas kapitāla struktūras noteikšanai, lai nodrošinātu atbilstošu mērķu izvirzīšanu dažādu grupu valsts kapitālsabiedrībās pēc grozījumu Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā pieņemšanas par valsts kapitālsabiedrību iedalījumu grupās;
3.2.
izmaiņas valsts kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģiju izstrādes un darbības rezultātu izvērtēšanas vadlīnijās pēc attiecīgu grozījumu Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā pieņemšanas;
3.3.
vadlīnijas valsts kapitālsabiedrību investīciju projektu finansēšanas instrumentu alternatīvu izvērtēšanai, ko izstrādā sadarbībā ar Finanšu ministriju.
4.
Pārresoru koordinācijas centram sadarbībā ar Finanšu ministriju izstrādāt vadlīnijas valsts kapitālsabiedrību investīciju projektu finansēšanas instrumentu alternatīvu izvērtēšanai.
5.
Valsts kapitāla daļu turētājiem nodrošināt, ka no 2023.gada 1.janvāra:
5.1.
pirms tādu valsts kapitālsabiedrību investīciju projektu finansēšanas jautājumu izskatīšanas Ministru kabinetā, kas atbilst Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 26.panta sestajā daļā norādītajai robežvērtība - 15% no kapitālsabiedrības aktīvu apjoma, tiek sagatavots izvērtējums par alternatīvu finanšu instrumentu piesaisti un to ekonomisko analīzi, t.sk. obligāciju emisijas potenciālu;
5.2.
sagatavojot izskatīšanai jautājumus par inovatīvu risinājumu, projektu finansējuma piesaisti, izvērtēt potenciālu meitas sabiedrību dibināšanai, piesaistot arī privāto kapitālu.
6.
Apstiprināt konceptuālā ziņojuma 8.daļā ietverto risinājuma 3.variantu turpmākai rīcībai privātā pašu kapitāla daļas palielināšanai valstij tieši un netieši piederošos aktīvos.
Ministru prezidents V. Uzvārds
Ministrs V. Uzvārds