MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-906
Informatīvais ziņojums "Par ogļskābās gāzes gaisa kvalitātes mērītāju iegādes procesu"
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt finansējuma piešķiršanu ogļskābās gāzes gaisa kvalitātes mērītāju iegādei valsts un pašvaldību vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm 2022. gadā, lai sniegtu ieguldījumu Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai, kā arī nodrošinātu ogļskābās gāzes gaisa kvalitātes mērītājus mācību telpu gaisa kvalitātes monitoringam.
3.
Pieņemt zināšanai, ka kopējais nepieciešamais finansējums ogļskābās gāzes gaisa kvalitātes mērītāju iegādei valsts un pašvaldību vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm līdz 4 336 640 euro 2022.gadā tiks nodrošināts no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas faktiskajiem izdevumiem 2022. gadā.
4.
Izglītības un zinātnes ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā 2022.gadā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” atbilstoši šī protokollēmuma 3.punktam.
5.
Atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai uzņemties finansiālās saistības, kas izriet no iepirkuma procedūras rezultātiem, pirms stājies spēkā šī protokollēmuma 4.punktā paredzētais Ministru kabineta rīkojums.
 
6.
Atzīt Ministru kabineta 2021. gada 14. jūlija sēdes protokola Nr. 52 1. § „Informatīvais ziņojums “Par CO2 gaisa kvalitātes mērītāju iegādi izglītības iestādēm”” 2. punktu par aktualitāti zaudējušu.