Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 87
Rīgā 2022. gada 15. februārī (prot. Nr. 8 8. §)
21-TA-1696
Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu
1.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo un otro daļu un 5. panta pirmo daļu atļaut valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" pārdot izsolē šādus valsts nekustamos īpašumus, kas ierakstīti zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā:
1.1.
nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0500 510 0408) – būvi (būves kadastra apzīmējums 0500 010 1912 001) – Daugavpilī;
1.2.
nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0500 516 0006) – būvi (būves kadastra apzīmējums 0500 016 0804 001) – Daugavpilī.
2.
Pircēji par nekustamajiem īpašumiem maksā euro.
3.
Nekustamo īpašumu valdītājam nodot pircējiem šā rīkojuma 1. punktā minētos nekustamos īpašumus 30 dienu laikā no pirkuma līgumu noslēgšanas dienas, sastādot attiecīgus pieņemšanas un nodošanas aktus.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Finanšu ministra pienākumu izpildītājs ‒ ārlietu ministrs E. Rinkēvičs