Noteikumu projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 256
Rīgā 2024. gada 23. aprīlī (prot. Nr. 17 35. §)
23-TA-2711
Patērētāju tiesību aizsardzības centra lietu pārvaldības un bīstamo iekārtu reģistrācijas valsts informācijas sistēmas noteikumi
I.Vispārīgie jautājumi
1.
Noteikumi nosaka:
1.1.
Patērētāju tiesību aizsardzības centra (turpmāk – centrs) lietu pārvaldības un bīstamo iekārtu reģistrācijas valsts informācijas sistēmas (turpmāk – sistēma) izveides, uzturēšanas un aktualizēšanas kārtību;
1.2.
informācijas iesniegšanas kārtību;
1.3.
sistēmas saturu un tajā iekļautās informācijas aprites kārtību;
1.4.
sistēmas pārzini;
1.5.
sistēmā iekļaujamās informācijas apjomu;
1.6.
kārtību, kādā sistēmā apstrādā informāciju;
1.7.
nosacījumus piekļuves nodrošināšanai sistēmā iekļautajai informācijai.
2.
Sistēmas pārzinis ir centrs.
II.Sistēmā iekļaujamās informācijas saturs
3.
Sistēmā ievieto informāciju un dokumentus par centra veiktajām darbībām šādās centram noteiktajās kompetences jomās:
3.1.
palīdzības sniegšana patērētājiem strīdu risināšanā ar pārdevējiem vai pakalpojuma sniedzējiem;
3.2.
patērētāju strīdu risināšanas komisijas sekretariāta funkciju īstenošana;
3.3.
tirgus uzraudzība, bīstamo iekārtu tehniskā uzraudzība, mērīšanas līdzekļu metroloģiskā uzraudzība un fasēto preču kontrole;
3.4.
gāzes balonu tirdzniecības vietu un spēļu laukumu reģistrācija;
3.5.
patērētāju tiesību uzraudzība;
3.6.
citu sabiedrības interešu uzraudzība;
3.7.
patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju, parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzēju, tūrisma pakalpojumu sniedzēju, hipotekārās kreditēšanas starpniecības pakalpojumu sniedzēju licencēšana vai reģistrēšana;
3.8.
patērētāju kreditēšanas, hipotekāro kredītu starpnieku un to pārstāvju, parādu atgūšanas pakalpojumu un komplekso tūrisma pakalpojumu sniedzēju uzraudzība, tai skaitā noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju regulējuma ievērošanas uzraudzība patērētāju kreditēšanas un parādu atgūšanas pakalpojumu sniegšanas jomās;
3.9.
citu normatīvajos aktos patērētāju tiesību aizsardzības vai preču un pakalpojumu uzraudzības jomā centram noteikto funkciju izpilde.
4.
Sistēma nodrošina Bīstamo iekārtu reģistra funkcionalitāti informācijas un dokumentu ievietošanai par bīstamajām iekārtām atbilstoši prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos bīstamo iekārtu jomā.
5.
Sistēmā šo noteikumu 7., 8., 9., 10., 11. un 14. punktā noteiktajiem nolūkiem apstrādā šādus fizisko personu datus:
5.1.
vārds un uzvārds;
5.2.
personas kods;
5.3.
deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese;
5.4.
personas paziņotā elektroniskā pasta adrese;
5.5.
personas paziņotais tālruņa numurs;
5.6.
dzimšanas datums;
5.7.
miršanas datums;
5.8.
valstiskā piederība un tās veids;
5.9.
personas statuss Fizisko personu reģistrā (aktīvs/pasīvs);
5.10.
pazīme, vai persona ir saimnieciskās darbības veicējs, un saimnieciskās darbības reģistrācijas datums.
6.
Sistēmā šo noteikumu 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā minētajiem nolūkiem apstrādā šādus juridisko personu datus:
6.1.
nosaukums (individuālajam komersantam – vārds, uzvārds);
6.2.
reģistrācijas numurs;
6.3.
reģistrācijas datums;
6.4.
juridiskā adrese;
6.5.
norādītā elektroniskā pasta adrese saziņai;
6.6.
norādītais tālruņa numurs;
6.7.
likvidācijas pazīme, tai skaitā likvidācijas sākuma un beigu datums;
6.8.
maksātnespējas pazīme, tai skaitā maksātnespējas procesa sākuma un beigu datums;
6.9.
reorganizācijas pazīme, tai skaitā reorganizācijas datums un reorganizācijas procesā iesaistītā persona;
6.10.
rezidences valsts;
6.11.
tiešsaistes saskarne (ja attiecināms);
6.12.
struktūrvienības (nosaukums, reģistrācijas kods un struktūrvienības statuss).
7.
Lai nodrošinātu palīdzības sniegšanu patērētājiem strīdu risināšanā ar pārdevējiem vai pakalpojuma sniedzējiem, sistēmā iekļauj šādus datus:
7.1.
šo noteikumu 5. punktā norādītās ziņas par iesnieguma iesniedzēju;
7.2.
šo noteikumu 6. punktā norādītās ziņas par juridisko personu.
8.
Lai nodrošinātu Patērētāju strīdu risināšanas komisijas sekretariāta funkciju īstenošanu, sistēmā iekļauj šādus datus par komisijas locekļiem un lietas dalībniekiem:
8.1.
šo noteikumu 5. punktā norādītās ziņas par iesnieguma iesniedzēju;
8.2.
šo noteikumu 6. punktā norādītās ziņas par juridisko personu, kā arī atzīmi, ka persona nav izpildījusi Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumu (ja attiecināms);
8.3.
ziņas par komisijas locekļiem:
8.3.1.
vārds un uzvārds;
8.3.2.
personas kods;
8.3.3.
personas paziņotā elektroniskā pasta adrese;
8.3.4.
tālruņa numurs;
8.3.5.
personas statuss Fizisko personu reģistrā (aktīvs/pasīvs);
8.3.6.
pārstāvība un pārstāvības joma.
9.
Lai nodrošinātu tirgus uzraudzību, bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību, mērīšanas līdzekļu metroloģisko uzraudzību un fasēto preču kontroli, sistēmā iekļauj šādus datus:
9.1.
par juridisko personu – šo noteikumu 6. punktā norādītā informācija;
9.2.
ziņas par juridiskās personas darbiniekiem (pārstāvjiem):
9.2.1.
vārds un uzvārds;
9.2.2.
amats;
9.2.3.
paziņotā elektroniskā pasta adrese;
9.2.4.
paziņotais tālruņa numurs.
9.3.
par fizisko personu (ja nepieciešams) – šo noteikumu 5. punktā norādītā informācija.
10.
Lai nodrošinātu gāzes balonu tirdzniecības vietu un spēļu laukumu reģistrāciju, sistēmā iekļauj šādus datus:
10.1.
šādas ziņas, ja par gāzes balonu tirdzniecību atbildīgā persona ir fiziskā persona:
10.1.1.
vārds un uzvārds;
10.1.2.
paziņotā elektroniskā pasta adrese;
10.1.3.
paziņotais tālruņa numurs;
10.2.
šo noteikumu 6. punktā norādītās ziņas, ja par gāzes balonu tirdzniecību atbildīgā persona ir juridiskā persona;
10.3.
šo noteikumu 5. punktā norādītās ziņas par spēļu laukuma valdītāju, ja valdītājs ir fiziska persona;
10.4.
šo noteikumu 9.2.1., 9.2.3. un 9.2.4. apakšpunktā norādītās ziņas par valdītāja kontaktpersonu, ja valdītājs ir juridiska persona vai organizācija.
11.
Lai nodrošinātu patērētāju tiesību uzraudzību un citu sabiedrības interešu uzraudzību, sistēmā iekļauj šādus datus:
11.1.
šo noteikumu 5. punktā norādītās ziņas par iesnieguma iesniedzēju (ja attiecināms);
11.2.
šo noteikumu 6. punktā norādītās ziņas par juridisku personu vai saimnieciskās darbības veicēju.
12.
Lai nodrošinātu patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju un parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzēju licencēšanu un uzraudzību, sistēmā iekļauj šādus datus:
12.1.
par juridisko personu – šo noteikumu 6. punktā norādītā informācija;
12.2.
par valdes locekļiem, padomes locekļiem un prokūristiem:
12.2.1.
vārds un uzvārds;
12.2.2.
personas kods;
12.2.3.
amats;
12.2.4.
dzimšanas datums;
12.2.5.
licences anulēšanas pamats (ja attiecināms);
12.2.6.
paziņotā elektroniskā pasta adrese;
12.2.7.
paziņotais tālruņa numurs;
12.3.
par patiesajiem labuma guvējiem:
12.3.1.
vārds un uzvārds;
12.3.2.
personas kods;
12.3.3.
dzimšanas datums;
12.3.4.
valsts piederība un tās veids;
12.3.5.
veids, kādā tiek īstenota kontrole;
12.3.6.
persona, ar kuras starpniecību īsteno kontroli;
12.4.
par darbiniekiem:
12.4.1.
vārds un uzvārds;
12.4.2.
personas kods;
12.4.3.
amats;
12.4.4.
nodarbinātības periods;
12.4.5.
atbilstība prasībām;
12.4.6.
informācija par dalību citā uzņēmumā;
12.4.7.
paziņotā elektroniskā pasta adrese;
12.4.8.
paziņotais tālruņa numurs.
13.
Lai nodrošinātu tūrisma pakalpojumu sniedzēju reģistrēšanu, sistēmā iekļauj šādus datus:
13.1.
par juridisko personu – šo noteikumu 6. punktā norādītā informācija;
13.2.
par fizisko personu:
13.2.1.
šo noteikumu 5.1. apakšpunktā norādītā informācija;
13.2.2.
reģistrācijas kods nodokļu maksātāju reģistrā;
13.2.3.
informācija par pakalpojuma sniegšanas vietu;
13.3.
informācija par izsniegto garantiju un tās izsniedzēju;
13.4.
informācija par licenci un tās derīguma termiņu.
14.
Lai nodrošinātu hipotekārās kreditēšanas starpniecības pakalpojumu sniedzēju reģistrāciju, sistēmā iekļauj šādus datus:
14.1.
par juridisko personu – šo noteikumu 6. punktā norādītā informācija;
14.2.
par fizisko personu – šo noteikumu 5.1., 5.2., 5.3., 5.4. un 5.5. apakšpunktā norādītā informācija.
15.
Lai izpildītu citas funkcijas, kas centram var tikt noteiktas normatīvajos aktos, centrs ir tiesīgs iekļaut un apstrādāt sistēmā datus atbilstoši regulējumam normatīvajos aktos, kuros attiecīgā funkcija ir noteikta.
16.
Šo noteikumu 4. punktā minētās informācijas apstrādei inspicēšanas institūciju vadītājiem nodrošina pieeju šādai informācijai par inspicēšanas institūciju darbiniekiem:
16.1.
vārds un uzvārds;
16.2.
personas kods;
16.3.
amats.
17.
Inspicēšanas institūcijas autentificētai personai ir iespēja piekļūt šādiem bīstamās iekārtas valdītāja (fiziskās personas) vai tā pārstāvju datiem:
17.1.
vārds un uzvārds;
17.2.
personas kods;
17.3.
bīstamās iekārtas atrašanās adrese.
III.Informācijas iekļaušana un nodošana
18.
Sistēma informāciju saņem tiešsaistē vai regulārā datu apmaiņā no citām valsts informācijas sistēmām vai to sistēmā ievieto lietotāji.
19.
Sistēma saņem informāciju no šādām valsts informācijas sistēmām:
19.1.
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārziņā esošā valsts informācijas sistēma "Fizisko personu reģistrs" – šo noteikumu 5.1., 5.2.5.3., 5.6., 5.7., 5.8.5.9.  un 8.3.5. apakšpunktā norādīto informāciju;
19.2.
Valsts zemes dienesta Valsts adrešu reģistrs – strukturētus datus par adresēm;
19.3.
Uzņēmumu reģistrs – šo noteikumu 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8., 6.9., 6.10. un 6.11. apakšpunktā norādīto informāciju;
19.4.
Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmas – šo noteikumu 5.10. un 6.12. apakšpunktā ​​​​​​​norādīto informāciju.
20.
Sistēmai ir divu veidu autentificētie lietotāji – iekšējie lietotāji (centra darbinieki un amatpersonas) un ārējie lietotāji. Centrs saviem darbiniekiem un amatpersonām nodrošina datu ievadi un izgūšanu tiešsaistes režīmā atbilstoši katra iesaistītā darbinieka vai amatpersonas lomai un tiesībām. Ārējie lietotāji datus ievada vai izgūst šajos noteikumos un normatīvajos aktos bīstamo iekārtu jomā noteiktajā kārtībā.
21.
Autentificējies sistēmas lietotājs var atbilstoši lomai un tiesībām sagatavot, apstiprināt un iesniegt sistēmā pieteikumus par bīstamo iekārtu reģistrāciju, ievietot informāciju un dokumentus par tehnisko pārbaužu veikšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par bīstamo iekārtu reģistrāciju, kā arī piekļūt vēsturiskajai informācijai.
22.
Sistēma nodod datus:
22.1.
Ceļu satiksmes drošības direkcijas turējumā esošajai valsts informācijas sistēmai "Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrs" – par bīstamo iekārtu, tās pārbaudi un valdītāju, kā arī šo noteikumu 5.1. un 5.3. apakšpunktā minēto informāciju (ja bīstamās iekārtas valdītājs ir fiziskā persona);
22.2.
Eiropas Savienības Informācijas un komunikāciju sistēmai tirgus uzraudzībai (ICSMS) – par komersantu, kas atbildīgs par nedrošo preci un tās laišanu tirgū, kā arī šo noteikumu 5.1. un 5.3. apakšpunktā minēto informāciju (ja preces ražotājs, ražotāja pilnvarotā persona, importētājs vai izplatītājs ir fiziskā persona);
22.3.
Latvijas Atvērto datu portālam.
IV.Ārējo lietotāju autentifikācija sistēmā
23.
Pēc sistēmas lietotāja autentifikācijas tiek veikts autorizācijas process, kura laikā noskaidro, vai sistēmas lietotājs ir pilnvarots izmantot vai apstrādāt informāciju, kā arī izmantot noteiktus sistēmas darbības režīmus.
24.
Pirmo reizi autentificējoties un autentifikācijai izmantojot elektronisko sakaru līdzekļus, notiek sistēmas lietotāju atpazīšana un reģistrācija. Lietotāja autentifikācija sistēmā notiek brīdī, kad no autentifikācijas līdzekļa izsniedzēja ir saņemts apstiprinājums par personas identitāti. Lai izmantotu sistēmu, lietotājam katru reizi ir jāautentificējas.
25.
Persona sistēmā var autentificēties, izmantojot:
25.1.
Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla sniegtos autentificēšanās pakalpojumus;
25.2.
Pilsonības un migrācijas pārvaldes izsniegto elektroniskās identifikācijas karti (eID);
25.3.
Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" izsniegto elektroniskā paraksta viedkarti vai piedāvāto lietotni –"eParaksts mobile".
26.
Inspicēšanas institūcija pilnvaro darbiniekus, kuriem sistēmā tiek piešķirtas tiesības veikt darbības atbilstoši viņu amatiem. Pēc tiesību piešķiršanas inspicēšanas institūciju pilnvarotie darbinieki lieto sistēmu šo noteikumu 12. punktā minēto funkciju veikšanai.
V.Piekļuve informācijai un tās glabāšanas nosacījumi
27.
Sistēmā uzkrātos personas datus centrs glabā šādā kārtībā:
27.1.
datus, kas centram nepieciešami normatīvajos aktos noteikto funkciju un uzdevumu izpildei:
27.1.1.
datus, kas uzkrāti, lai nodrošinātu patērētāju tiesību, preču un pakalpojumu uzraudzības jomu regulējošo normatīvo aktu prasību ievērošanas kontroli, kā arī statistikas pārskatu sagatavošanai uzkrātos personas datus glabā divus gadus pēc lietas pabeigšanas vai reģistrācijas vai licences spēka zaudēšanas, pēc tam tos no sistēmas dzēš;
27.1.2.
personas datus, kas uzkrāti administratīvā procesa lietvedībai patērētāju tiesību aizsardzības, preču un pakalpojumu uzraudzības, kā arī licencēšanas jomā, glabā piecus gadus, pēc tam tos no sistēmas dzēš;
27.2.
datus par ārējiem lietotājiem glabā līdz dienai, kad saņemts paziņojums par piekļuves tiesību anulēšanu attiecīgajam lietotājam, vai līdz dienai, kad vienošanās par informācijas sistēmas izmantošanu zaudē spēku.
28.
Sistēma auditē datu apstrādi. Auditācijas pierakstus sistēmā glabā 24 mēnešus un izmanto sistēmas uzturēšanai un centra funkciju izpildei.
29.
Centrs nodrošina auditācijas pierakstu saglabāšanu tādā apjomā, kādā tie ir iegūti vai apstrādāti, par veiktajām darbībām centra kompetences jomās, kā arī nodrošina to aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, zudumu vai pārveidošanu, vai šajos noteikumos neparedzētu apstrādi vai izpaušanu.
30.
Centra auditācijas pierakstus, pamatojoties uz rakstveida pieprasījumu, kurā norādīts pieprasīšanas tiesiskais pamatojums, pieprasījumā norādītajā apmērā izsniedz pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm, operatīvās darbības subjektiem, valsts drošības iestādēm, prokuratūrai un tiesai tiesībsargājošo iestāžu darbību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
VI.Noslēguma jautājums
31.
Šo noteikumu 19.1. apakšpunkts piemērojams ar 2024. gada 15. jūliju.
Ministru prezidente E. Siliņa
Ekonomikas ministrs V. Valainis