MK sēdes protokollēmuma projekts

23-TA-2183
Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2023. gada 14.jūlija argumentēto atzinumu C(2023) 4212 final pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/0072 
1.
Apstiprināt Klimata un enerģētikas ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas 2023. gada 14.jūlija argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/0072.
2.
Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto paziņošanas (notifikāciju) sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
3.
Klimata un enerģētikas ministrijai līdz 2024. gada 29.februārim izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā nepieciešamos tiesību aktu projektus pilnīgai Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 5. jūnija direktīvas (ES) 2019/944 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu un ar ko groza Direktīvu 2012/27/ES transponēšanai.