Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 190
Rīgā 2024. gada 26. martā (prot. Nr. 13 20. §)
23-TA-1698
Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 29. septembra noteikumos Nr. 803 "Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar kancerogēnām vielām darba vietās"
Izdoti saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 25.panta 16.punktu
1.
Izdarīt Ministru kabineta 2008. gada 29. septembra noteikumos Nr. 803 "Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar kancerogēnām vielām darba vietās" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 153. nr.; 2015, 69. nr.; 2020, 7. nr.; 2021, 37. nr.) šādus grozījumus:
1.1.
papildināt ar 2.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
"2.4. reproduktīvai sistēmai toksiskas vielas vai maisījumi ar iedarbības robežvērtību vai bez tās, kas atbilst 1. A vai 1. B kategorijas reproduktīvajai sistēmai toksisku vielu klasifikācijas kritērijiem, kuri noteikti regulas Nr. 1272/2008 I pielikumā. Reproduktīvajai sistēmai toksiska viela ar iedarbības robežvērtību šo noteikumu izpratnē ir viela, kurai ir iespējams noteikt robežvērtību, kuru nepārsniedzot nodarbinātā veselībai netiek nodarīts kaitējums. Reproduktīvajai sistēmai toksiska viela bez iedarbības robežvērtības šo noteikumu izpratnē ir viela, kurai nav iespējams noteikt robežvērtību, kas uzskatāma par drošu nodarbinātā veselībai.";
1.2.
izteikt 5. punktu šādā redakcijā:
"5. Noteikumi attiecas uz visām nodarbinātības jomām, kurās nodarbinātie tiek vai var tikt pakļauti šo noteikumu 1. pielikumā minētajiem kancerogēniem vai citiem kancerogēniem, kas nav minēti šo noteikumu 1. pielikumā un kas atbilstoši šo noteikumu 2. punktam tiek klasificēti kā 1. A un 1. B kategorijas kancerogēnās vielas, 1. A un 1. B kategorijas mutagēnās vielas un maisījumi vai 1. A un 1. B kategorijas reproduktīvajai sistēmai toksiskas vielas vai maisījumi, kā arī uz šo noteikumu 2. pielikumā minētajiem darbiem un citiem tiem pielīdzināmiem darbiem, kuros tiek lietoti vai izdalās kancerogēni.";
1.3.
papildināt ar 11.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"11.3. ja šo noteikumu 2.4. apakšpunktā minēto vielu ar robežvērtību tehniski nav iespējams izmantot vai ražot noslēgtā sistēmā, nodrošina, ka risks, kas saistīts ar tās ietekmi uz nodarbinātajiem, ir samazināts līdz minimumam;";
1.4.
papildināt ar 11.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
"11.4. ja tiek izmantotas reproduktīvajai sistēmai toksiskas vielas (izņemot vielas ar vai bez iedarbības robežvērtībām), darba devējs ievēro šo noteikumu 11.3. apakšpunktā minēto prasību par riska samazināšanu. Šādā gadījumā darba devējs, veicot riska novērtējumu, ņem vērā, ka reproduktīvajai sistēmai toksiska viela varētu nebūt ar drošu robežvērtību attiecībā uz nodarbinātā veselību, un attiecīgi nosaka atbilstošus pasākumus.";
1.5.
izteikt 40. punktu šādā redakcijā:
"40. Darba devējs nodrošina:
40.1. nodarbināto darba specifikai atbilstošu apmācību, ieskaitot praktisku apmācību, kas ir pielāgota, ņemot vērā no jauna radušos riskus vai izmaiņas esošajos riskos, jo īpaši tad, ja uz nodarbinātajiem iedarbojas vai var iedarboties jauni kancerogēni vai vairāki atšķirīgi kancerogēni, tostarp vielas, ko satur bīstamas zāles, vai ja mainās ar darbu saistītie apstākļi;
40.2. nepieciešamo informāciju par attiecīgajiem darba aizsardzības pasākumiem, ja nodarbinātie darba procesā saskaras ar kancerogēniem, kā arī par rīcību un pasākumiem avārijas un citās ārkārtas situācijās.";
1.6.
izteikt 41. punktu šādā redakcijā:
"41. Apmācību atkārtoti organizē ne retāk kā reizi gadā, kā arī tad, ja notikušas jebkādas pārmaiņas, kas varētu ietekmēt nodarbināto pakļaušanu kancerogēnu iedarbībai, piemēram, tehnoloģiju, darba apstākļu, darba aprīkojuma, aizsardzības līdzekļu maiņa. Veselības aprūpes nozarē nodarbinātajiem, kas saskaras ar kancerogēniem un jaunām bīstamām zālēm, kas satur minētās vielas, nodrošina periodisku apmācību.";
1.7.
papildināt ar 42.14. apakšpunktu šādā redakcijā:
"42.14. veselības uzraudzību pirms darba uzsākšanas ar kancerogēniem, kuriem bioloģiskās ekspozīcijas rādītājs ir noteikts šo noteikumu 3. pielikumā.";
1.8.
izteikt 52.2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"52.2.3. biomonitorings kā veselības uzraudzības elements, veicot nodarbinātajiem, kuri saskaras ar svinu un tā neorganiskajiem savienojumiem, kancerogēnu bioloģiskās ekspozīcijas novērtējumu atbilstoši šo noteikumu 3. pielikuma 1. punktam.";
1.9.
izteikt 54. punktu šādā redakcijā:
"54. Ja veselības pārbaudē ir konstatēts, ka slimība vai veselības traucējumi nodarbinātajam ir radušies no saskares ar kancerogēniem darba vietā vai ka ir pārsniegts bioloģiskās ekspozīcijas rādītājs:
54.1. arodslimību ārsts informē nodarbināto par obligāto veselības pārbaužu rezultātiem un sniedz informāciju un ieteikumus par turpmāko veselības aprūpi, tai skaitā pēc kancerogēnu ietekmes izbeigšanās;
54.2. arodslimību ārsts atbilstoši normatīvajiem aktiem par obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību informē darba devēju par neatbilstošiem darba vides apstākļiem, kas var nelabvēlīgi ietekmēt nodarbināto veselības stāvokli, norādot nepieciešamību līdzīgos apstākļos nodarbinātajiem veikt obligātās veselības pārbaudes, kā arī iesaka darba devējam atbilstošus preventīvos pasākumus;
54.3. darba devējs atkārtoti izvērtē riska novērtējuma rezultātus un darba aizsardzības pasākumus, kas novērš vai samazina kancerogēnu radīto risku un, ņemot vērā arodslimību vai arodveselības ārsta, darba aizsardzības speciālista, kompetenta speciālista vai kompetentas institūcijas ieteikumus, veic darba aizsardzības pasākumus kancerogēnu riska novēršanai vai samazināšanai, kā arī paredz iespēju norīkot nodarbinātos alternatīvos darbos, kur nav kancerogēnu iedarbības riska;
54.4. darba devējs nodrošina sistemātisku veselības uzraudzību un paredz atkārtotu veselības pārbaudi jebkuram nodarbinātajam, kas ticis pakļauts līdzīgai kancerogēnu iedarbībai.";
1.10.
papildināt ar 54.1 punktu šādā redakcijā:
"54.1 Par visiem saslimšanas gadījumiem ar vēzi un gadījumiem, kas saistīti ar nelabvēlīgu ietekmi uz pieaugušu vīriešu un sieviešu dzimumfunkciju un auglību vai ontoģenētiskās toksicitātes izraisīšanu pēcnācējos un kas konstatēti arodslimību izmeklēšanas un noteikšanas procesā, arodslimību ārstu komisija normatīvajos aktos par arodslimību izmeklēšanas un uzskaites kārtību noteiktajā apjomā un kārtībā informē Valsts darba inspekciju.";
1.11.
izteikt 55. punktu šādā redakcijā:
"55. Darba devējs šo noteikumu 20. punktā minēto sarakstu un šo noteikumu 53. punktā minētos veselības pārbaužu datus glabā 40 gadus pēc nodarbinātā saskares ar šo noteikumu 2.1., 2.2. vai 2.3. apakšpunktā minētajām vielām un maisījumiem vai 5 gadus pēc saskares ar šo noteikumu 2.4. apakšpunktā minētajām vielām un maisījumiem. Pēc termiņa beigām darba devējs dokumentus nodod arhīvā. Ja uzņēmumu likvidē, darbā ar kancerogēniem nodarbināto sarakstu un veselības pārbaužu datus glabā saskaņā ar prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par arhīva dokumentu glabāšanu.";
1.12.
izteikt 57. punktu šādā redakcijā:
"57. Līdz 2025. gada 17. janvārim aroda ekspozīcijas robežvērtība hroma (VI) savienojumiem ir 0,010 mg/m3, bet hroma (VI) savienojumiem metināšanas vai plazmas griešanas procesos vai līdzīgos darba procesos, kas rada tvaikus, – 0,025 mg/m3.";
1.13.
izteikt 58. punktu šādā redakcijā:
"58. Šo noteikumu 1. pielikuma 346. punktā minētā aroda ekspozīcijas robežvērtība dīzeļdzinēju izplūdes gāzu emisijām pazemes kalnrūpniecības un tuneļu būvniecības nozarē stājas spēkā 2026. gada 21. februārī.";
1.14.
svītrot 59. punktu;
1.15.
izteikt 60. punktu šādā redakcijā:
"60. Līdz šajā punktā minētajam termiņam šo noteikumu 1. pielikuma 122., 415. un 579. punktā minētajām vielām ir šādas aroda ekspozīcijas robežvērtības:
60.1. līdz 2024. gada 11. jūlijam formaldehīdam veselības aprūpes, apbedīšanas un balzamēšanas nozarēs – 0,62 mg/m3 vai 0,5 ppm;
60.2. līdz 2026. gada 11. jūlijam berilijam un neorganiskajiem berilija savienojumiem – 0,0006 mg/m3;
60.3. līdz 2027. gada 11. jūlijam kadmijam un tā neorganiskajiem savienojumiem – 0,004 mg/m3.";
1.16.
papildināt ar 61. punktu šādā redakcijā:
"61. Šo noteikumu 1. pielikuma 698. punktā noteiktā aroda robežvērtība niķeļa savienojumiem (ieelpojamai un respirējamai frakcijai, mērot pēc niķeļa) stājas spēkā 2025. gada 18. janvārī. Līdz 2025. gada 17. janvārim aroda ekspozīcijas robežvērtība niķeļa savienojumiem ieelpojamai frakcijai, mērot pēc niķeļa, ir 0,1 mg/m3.";
1.17.
papildināt ar 62. punktu šādā redakcijā:
"62. Līdz 2026. gada 5. aprīlim aroda ekspozīcijas robežvērtība benzolam ir 1,65 mg/m3 (0,5 ppm).";
1.18.
izteikt informatīvās atsauces uz Eiropas Savienības direktīvām 1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīvas 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu, mutagēnu vai reproduktīvai sistēmai toksisku vielu iedarbību darba vietā (sestā atsevišķā direktīva Padomes Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē);";
1.19.
papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 6. apakšpunktu šādā redakcijā:
"6) Eiropas Parlamenta un Padomes 2022. gada 9. marta Direktīvas 2022/431, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā.";
1.20.
izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums);
1.21.
papildināt ar 3. pielikumu (2. pielikums).
2.
Noteikumi stājas spēkā 2024. gada 5. aprīlī.
Ministru prezidente E. Siliņa
Labklājības ministrs U. Augulis
Labklājības ministrijas iesniegtajā redakcijā
1.
pielikums
Ministru kabineta
2024. gada 26. marta
noteikumiem Nr.
190
Labklājības ministrijas iesniegtajā redakcijā
2.
pielikums
Ministru kabineta
2024. gada 26. marta
noteikumiem Nr.
190

"3. pielikums

Ministru kabineta

2008. gada 29. septembra

noteikumiem Nr. 803


Bioloģiskās ekspozīcijas rādītāji


1. Bioloģiskais ekspozīcijas rādītājs (turpmāk – BER) svina un tā neorganisko savienojumu līmenim asinīs (PbB), izmantojot absorbcijas spektrometriju vai metodi, kas dod līdzvērtīgus rezultātus, ir:

1.1. asinīs 30 µg Pb/100 mL (references lielums – svina koncentrācijai asinīs aroda neeksponētai populācijai ≤ 2 µg/100 mL). Atkārtota asins analīze tiek veikta pēc diviem mēnešiem, ja svina līmenis ir 30–60 µg/100 mL. Ja svina līmenis ir > 60 µg/100 mL, nepieciešama pārcelšana darbā, kur nav saskares ar svinu, veselības aprūpe un atkārtota Pb līmeņa kontrole;

1.2. veselības uzraudzību īsteno, ja iedarbību rada svina koncentrācija darba vides gaisā, kura tā pārsniedz 0,025 mg/m3 un ir aprēķināta kā vidējā vērtība laikā 40 stundām nedēļā, vai ja individuālu mērījumu rezultātā ir konstatēts, ka svina līmenis nodarbināto asinīs pārsniedz 30 μg Pb/100 ml asiņu.

1.3. rekomendējamie papildu izmeklējumi un rādītāji:

1.3.1. klīniskā asinsaina, retikulocīti un bazofilu punktainā graudainība eritrocītos;

1.3.2. koproporfirīns urīnā – 100 µg/g kreatinīna (references lielums 22–57 µg/g kreatinīna);

1.3.3. aminolevulīnskābe urīnā – 5 mg/g kreatinīna (references lielums 0,5–2,5 mg/g kreatinīna).

2. BER dzīvsudrabam (Hg):

2.1. asinīs ir 10 µg Hg/L (references lielums dzīvsudraba koncentrācijai asinīs aroda neeksponētai populācijai < 2µg/L);

2.2. urīnā ir 30 µg Hg/g kreatinīna (references lielums dzīvsudraba koncentrācijai urīnā < 5 µg Hg/g kreatinīna jeb 3,5 µg/L).

3. BER kadmijam (Cd) urīnā ir 2 µg Cd/g kreatinīna (paraugu iegūšanas laiks neietekmē analīžu rezultātu).

4. BER hromam (Cr) asinīs ir 7 µg/L, urīnā ir 0,2 µmol Cr/L, nodarbinātajiem, kas pakļauti Cr VI ietekmei. Urīna un asins paraugus iegūst darba maiņas vai darba nedēļas beigās (references lielums kopējā hroma koncentrācijai asinīs aroda neeksponētai populācijai < 0,8 µg/L, urīnā – < 0,01 µmol/L).

5. BER benzolam nosaka urīnā maiņas vai ekspozīcijas beigās, BER ir 5 µg/L, S-fenilmerkaptūrskābi - BER 25 µg/g kreatinīna un trans, trans -Mukonskābi- BER 500 µg/g kreatinīna.

6. Fosfororganiskiem savienojumiem nosaka holinesterāzes aktivitāti eritrocītos, BER 70 % no bāzes līmeņa.

7. BER kumolam (2-fenilpropānam) urīnā ir 10 mg 2-fenil-2-propanola (pēc hidrolīzes)/g kreatinīna, urīna paraugi iegūti ne vēlāk kā divas stundas pēc maiņas beigām.

8. BER niķelim un tā neorganiskajiem savienojumiem urīnā ir 3 µg Ni/L."