Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 318
Rīgā 2024. gada 23. aprīlī (prot. Nr. 17 38. §)
24-TA-908
Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu
1.
Atbalstīt Ministru kabineta Apbalvošanas padomes priekšlikumu un saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 5. oktobra noteikumu Nr. 928 "Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi" 58. punktu piešķirt Ministru kabineta Atzinības rakstu:
1.1.
Vides pārraudzības valsts biroja direktora vietniecei, Piesārņojuma novērtēšanas daļas vadītājai Indrai Kramzakai par piesārņojuma novērtēšanas sistēmas izveidi un tās darbības nodrošināšanu Latvijā, kā arī profesionālu pārstāvību administratīvajās tiesās;
1.2.
Latvijas Nacionālā dabas muzeja direktorei Skaidrītei Ruskulei par ieguldījumu muzeja darbības pilnveidē, kā arī sabiedrības izglītošanu vides aizsardzības jomā;
1.3.
Latvijas Okupācijas izpētes biedrības valdes priekšsēdētājai Rutai Pazderei par pašaizliedzīgu darbu un ieguldījumu PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma radīto zaudējumu izpētē un skaidrošanā sabiedrībai;
1.4.
Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta direktorei Dagnijai Palčevskai par ieguldījumu demokrātiskas un tiesiskas valsts principu nodrošināšanā, izstrādājot juridiskos risinājumus partnerattiecību institūta ieviešanai Latvijā;
1.5.
cilvēktiesību aktīvistam un kustības "Dzīvesbiedri" dibinātājam Kasparam Zālītim par ieguldījumu cilvēktiesību jomā, īpaši tiesiskuma, vienlīdzības un iekļaujošas sabiedrības vērtību stiprināšanā;
1.6.
Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētājai, senatorei Veronikai Krūmiņai par ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā, kā arī par nozīmīgiem akadēmiskiem sasniegumiem tieslietu nozarē;
1.7.
sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Veselības centrs 4" sertificētai ķirurģei, brūču speciālistei Aleksandrai Kušpelo par ieguldījumu ilgstoši nedzīstošo brūču ārstēšanā, radot iespēju pacientiem atgriezties pilnvērtīgā un kvalitatīvā dzīvē;
1.8.
valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ģintermuiža" narkoloģiskās ārstniecības vadītājai Lilitai Caunei par ieguldījumu atkarības problēmu risināšanā un profilaksē, kā arī jauniešu izglītošanā;
1.9.
valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" Psihiatriskās palīdzības dienesta vadītājai Ivetai Ķiecei par profesionālu un pašaizliedzīgu darbu pacientu rehabilitācijā un veselības jomas attīstībā;
1.10.
Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes profesoram, valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Gastroenteroloģijas, hepatoloģijas un uztura terapijas centra vadītājam Aldim Puķītim par pašaizliedzīgu darbu pacientu ārstēšanā un izmeklēšanas metožu attīstībā, kā arī jauno speciālistu sagatavošanā;
1.11.
sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas 1. slimnīca" oftalmoloģei Mārai Briedei par ieguldījumu oftalmoloģijas jomas attīstībā Latvijā;
1.12.
sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Cēsu klīnika" valdes priekšsēdētājai Ingūnai Liepai par ieguldījumu ārstniecības procesu modernizācijā un attīstībā;
1.13.
sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" aprūpes direktorei Inesei Budzilai par ieguldījumu veselības aprūpes sistēmas attīstībā un jauno speciālistu sagatavošanā;
1.14.
Rīgas Valsts tehnikuma izglītības metodiķei un skolotājai Dacei Rozenblatei par ieguldījumu profesionālās izglītības sistēmas attīstībā;
1.15.
Latvijas Organiskās sintēzes institūta vadošajam pētniekam, doktoram Raivim Žalubovskim par ieguldījumu zinātniskās izcilības pilnveidē, izglītojot jaunos pētniekus un popularizējot zinātni sabiedrībā;
1.16.
Valmieras Sporta skolas direktorei Līgai Dzenei par ieguldījumu profesionālās ievirzes sporta izglītības attīstībā;
1.17.
Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra profesoram, vadošajam pētniekam Kasparam Tāram par sasniegumiem zinātnē un jauno speciālistu sagatavošanu molekulārās bioloģijas jomā;
1.18.
Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora vietniecei Eiropas Savienības un starptautiskajos jautājumos Anitai Vaherei-Abražunei par ieguldījumu Latvijas un citu Eiropas Savienības valstu sadarbības veicināšanā, īstenojot Latvijas prioritāros mērķus izglītības un zinātnes politikas jomā;
1.19.
Izglītības kvalitātes valsts dienesta Uzraudzības departamenta direktora vietniekam Maksimam Platonovam par ieguldījumu valsts politikas plānošanā un īstenošanā izglītības uzraudzības jomā;
1.20.
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes "Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde" vadītājai Marinai Isupovai par ieguldījumu vispārējās izglītības jomā un pašvaldības izglītības ekosistēmas attīstīšanā;
1.21.
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktora pienākumu izpildītājam Ivaram Balamovskim par ieguldījumu vispārējās izglītības jomā un pašvaldības izglītības ekosistēmas attīstīšanā;
1.22.
Preiļu novada Izglītības pārvaldes vadītājam Andrejam Zagorskim par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu izglītības jomā;
1.23.
Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta vadošajai pētniecei, filoloģijas zinātņu doktorei Laimutei Balodei par ieguldījumu latviešu valodas pētniecībā un latviešu valodas kā svešvalodas mācīšanā un popularizēšanā ārvalstīs;
1.24.
Latvijas Universitātes padomes loceklei Mārītei Seilei par ieguldījumu skolotāju atbalsta sistēmu veidošanā, metodisko materiālu izstrādē, STEM izglītības popularizēšanā un sadarbības veicināšanā starp vispārējās izglītības, augstākās izglītības un uzņēmējdarbības vidi;
1.25.
Limbažu Valsts ģimnāzijas direktorei un matemātikas skolotājai Guntai Lācei par ieguldījumu matemātikas mācību un metodisko materiālu izstrādē, kā arī mūsdienīgas skolu vadības attīstībā;
1.26.
Valsts policijas Iekšējās kontroles biroja priekšniecei pulkvežleitnantei Ivetai Smočai par ieguldījumu Valsts policijas uzdevumu īstenošanā un attīstības veicināšanā;
1.27.
Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Informācijas biroja priekšniecei pulkvežleitnantei Ingai Šamarovai par augsto darba kvalitāti un ieguldījumu Valsts policijas attīstībā;
1.28.
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes priekšnieka vietniekam, Kārtības policijas pārvaldes priekšniekam pulkvedim Ināram Kalnačam par pašaizliedzīgu darbu un ilggadēju priekšzīmīgu dienesta pienākumu izpildi un ieguldījumu Valsts policijas mērķu sasniegšanā;
1.29.
Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Daugavpils I kategorijas dienesta priekšniekam pulkvežleitnantam Aleksandram Visockim par sevišķiem nopelniem nelegālās migrācijas ierobežošanā un valsts robežas drošības stiprināšanā;
1.30.
Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes Lidostas "Rīga" I kategorijas robežkontroles punkta priekšniekam pulkvežleitnantam Verneram Stūrmanim par teicamiem dienesta pienākumu izpildes rezultātiem un nozīmīgu personīgo ieguldījumu Valsts robežas drošības nodrošināšanā;
1.31.
Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes Pasienes robežapsardzības nodaļas priekšniekam pulkvežleitnantam Uldim Grebežam par sevišķiem nopelniem un nozīmīgu personīgo ieguldījumu Valsts robežsardzes stiprināšanā un attīstībā;
1.32.
Rīgas Centrālās bibliotēkas direktorei Dzidrai Šmitai par ieguldījumu Latvijas bibliotēku nozares attīstībā un starptautiskās sadarbības veicināšanā;
1.33.
teātra un kino režisoram un pedagogam Pēterim Krilovam par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas teātra un kino attīstībā un jauno teātra profesionāļu izaugsmē;
1.34.
Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja direktora vietniekam, vēstures doktoram Mārtiņam Kuplajam par ieguldījumu Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja attīstībā un Latvijas kultūrvēsturisko novadu tautas celtniecības pieminekļu izpētē un saglabāšanā;
1.35.
tulkotājam Jurģim Alģimantam Banevičam par ieguldījumu Latvijas literatūras tulkošanā un Latvijas literatūras popularizēšanu Lietuvā;
1.36.
parku un ainavu arhitektei Ilzei Mārai Janelis par nozīmīgu un ilggadēju devumu Latvijas kultūrvēsturiskās ainavas un vēsturisko parku un dārzu izpētē, saglabāšanā un atjaunošanā;
1.37.
klavesīnistei, starptautiskā Baha Kamermūzikas festivāla direktorei, Baha mūzikas fonda prezidentei Ainai Kalnciemai par mūža ieguldījumu senās mūzikas mākslas tradīciju izkopšanā un popularizēšanā Latvijā un ārpus tās robežām;
1.38.
kinokritiķei un kinopētniecei, scenāristei un kinoprogrammu kuratorei Dairai Āboliņai par ieguldījumu Latvijas kinokultūras veidošanā, kinoizglītības veicināšanā, kā arī Latvijas un pasaules kinovēstures un šodienas vērtību popularizēšanā;
1.39.
fotogrāfam Aivaram Liepiņam par nozīmīgu un ilggadēju ieguldījumu Latvijas Atmodas laika norišu un Dziesmu un deju svētku procesu fotodokumentēšanā un fotomākslas attīstībā Latvijā;
1.40.
biedrībai "Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs" par ieguldījumu un aktīvu iesaisti pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā un attīstībā Latgales reģionā;
1.41.
Tukuma muzeja direktorei Agritai Ozolai par ieguldījumu muzeja attīstībā un Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma kolekciju izpētē, saglabāšanā un popularizēšanā;
1.42.
Latvijas Kultūras akadēmijas rektorei, profesorei Rūtai Muktupāvelai par ieguldījumu augstākās izglītības izcilības stiprināšanā kultūras un mākslu jomā, veicinot starpdisciplināro pētījumu attīstību un starptautisko sadarbību;
1.43.
gleznotājai Birutai Dellei par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas vizuālās mākslas attīstībā;
1.44.
Ārlietu ministrijas Pirmā divpusējo attiecību departamenta Krievijas nodaļas padomniecei Ramonai Krasovskai par ieguldījumu Latvijas un kopējās Eiropas Savienības politikas veidošanā;
1.45.
Ārlietu ministrijas Otrā divpusējo attiecību departamenta Tuvo Austrumu un Āfrikas valstu nodaļas padomniekam Jurim Žuravļovam par ieguldījumu Latvijas divpusējo attiecību veicināšanā ar Tuvo Austrumu valstīm.
2.
Ministru kabineta Atzinības rakstu I. Kramzakai un S. Ruskulei pasniedz vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa, R. Pazderei, D. Palčevskai, K. Zālītim un V. Krūmiņai – tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere, A. Kušpelo, L. Caunei, I. Ķiecei, A. Puķītim, M. Briedei, I. Liepai un I. Budzilai – veselības ministrs Hosams Abu Meri, D. Rozenblatei, R. Žalubovskim, L. Dzenei, K. Tāram, A. Vaherei-Abražunei, M. Platonovam, M. Isupovai, I. Balamovskim, A. Zagorskim, L. Balodei, M. Seilei un G. Lācei – izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša, I. Smočai, I. Šamarovai, I. Kalnačam, A. Visockim, V. Stūrmanim un U. Grebežam – iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis, Dz. Šmitai, P. Krilovam, M. Kuplajam, J. A. Banevičam, I. M. Janelis, A. Kalnciemai, D. Āboliņai, A. Liepiņam, biedrībai "Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs", A. Ozolai, R. Muktupāvelai, B. Dellei – kultūras ministre Agnese Logina, R. Krasovskai un J. Žuravļovam – ārlietu ministre Baiba Braže.
Ministru prezidente E. Siliņa
Ministru prezidentes vietā ‒ tieslietu ministre I. Lībiņa-Egnere