Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 244
Rīgā 2024. gada 23. aprīlī (prot. Nr. 17 8. §)
23-TA-1681
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 564 "Uzturēšanās atļauju noteikumi"
Izdoti saskaņā ar Imigrācijas likuma 3. panta trešo daļu, 9. panta astoto daļu,
22. panta trešo daļu, 23. panta otro un astoto daļu, 32. panta otro daļu,
33. panta otro daļu, 34. panta pirmās daļas 9. punktu un 36. panta pirmās daļas 4. punktu
un Patvēruma likuma 54. panta ceturto daļu un 62. panta otrās daļas 2. punktu
Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 564 "Uzturēšanās atļauju noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 101. nr.; 2011, 19., 122. nr.; 2012, 70. nr.; 2013, 250. nr.; 2014, 255. nr.; 2015, 197. nr.; 2016, 138. nr.; 2017, 114. nr.; 2018, 157., 182. nr.; 2019, 258. nr.; 2022, 136. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:
"2. Šajos noteikumos minētos dokumentus uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai vai reģistrēšanai, izņemot šo noteikumu 3. un 3.1 punktā minētos gadījumus, var iesniegt:
2.1. pa pastu – ārzemnieks, kurš pieprasa atkārtotu uzturēšanās atļauju vai reģistrē uzturēšanās atļauju, vai uzturas Latvijas Republikas teritorijā un pieprasa pirmreizēju uzturēšanās atļauju;
2.2. elektroniski saskaņā ar normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu apriti noteikto kārtību – ārzemnieks, kurš pieprasa vai reģistrē uzturēšanās atļauju;
2.3. izmantojot elektronisko pakalpojumu, kura saņemšanai autentificējas ar drošu elektronisko parakstu, – ārzemnieks, ārzemnieka pilnvarota persona vai ārzemnieka uzaicinātājs;
2.4. izmantojot elektronisko pakalpojumu, kura saņemšanai autentificējas atbilstoši elektroniskajā pakalpojumā iekļautajai autentifikācijas kārtībai bez droša elektroniskā paraksta, – ārzemnieks, kura rīcībā nav droša elektroniskā paraksta."
2.
Papildināt ar 7.11.4 apakšpunktu šādā redakcijā:
"7.11.4 pieprasa termiņuzturēšanās atļauju kā persona, kurai viens no augšupējiem radiniekiem taisnā līnijā ir latvietis vai lībietis (līvs)."
3.
Papildināt ar 16.2.15. apakšpunktu šādā redakcijā:
"16.2.15. uzaicinot ārzemnieku, kurš vēlas saņemt Eiropas Savienības zilo karti un tiks nodarbināts kā informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas vadītājs vai informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas vecākais speciālists, bet viņš nav ieguvis augstāko izglītību studiju programmā, kuras ilgums darba līgumā vai darba piedāvājumā noteiktajā profesijā vai nozarē ir vismaz trīs gadi, taču viņam septiņu gadu laikā pirms Eiropas Savienības zilās kartes pieteikuma iesniegšanas iegūta vismaz trīs gadu profesionālā pieredze šajā profesijā vai nozarē, – apliecinājums par profesionālo pieredzi profesijā un nozarē, kurā viņš tiks nodarbināts Latvijas Republikā, norādot darba devēja nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, darba tiesisko attiecību periodu ar konkrēto darba devēju, ārzemnieka amatu vai specialitāti un galvenos darba pienākumus. Ja ārzemniekam bijušas darba tiesiskās attiecības ar vairākiem darba devējiem, sniedz informāciju par katru no tiem;".
4.
Izteikt 16.3.11. apakšpunktu šādā redakcijā:
"16.3.11. ārzemniekam, kurš jau bijis ieguvis tiesības uz nodarbinātību Latvijas Republikā, ja nemainās nodarbināšanas joma, vai ārzemniekam, kurš pieprasa Eiropas Savienības zilo karti, ja pārvaldes rīcībā jau ir augstākās izglītības kvalifikāciju vai augstāko profesionālo pieredzi apliecinoši dokumenti paredzamajā nodarbināšanas jomā;".
5.
Izteikt 16.3.15. apakšpunktu šādā redakcijā:
"16.3.15. ārzemniekam, kurš pieprasa Eiropas Savienības zilo karti, ja viņš netiks nodarbināts reglamentētā profesijā un darba devējs iesniedz dokumentus atbilstoši šo noteikumu 16.2.14. un 16.5.2 apakšpunktam, vai ārzemniekam, kuram tieši pirms Eiropas Savienības zilās kartes pieprasīšanas Latvijas Republikā bijusi citā Eiropas Savienības dalībvalstī izsniegta Eiropas Savienības zilā karte. Citā Eiropas Savienības dalībvalstī izsniegtās Eiropas Savienības zilās kartes kopiju pievieno izsaukuma pieteikumam;".
6.
Svītrot 16.3.16. apakšpunktu.
7.
Izteikt 16.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
"16.4. ja ārzemnieku paredzēts nodarbināt Latvijas Republikā,  iesniedz darba līguma vai tā projekta kopiju vai uzņēmuma līguma vai tā projekta kopiju. Ja ārzemnieks pieprasa Eiropas Savienības zilo karti, darba līgumā vai tā projektā norādītajam termiņam jābūt vismaz sešiem mēnešiem. Ja izsaukumu noformē atkārtotas uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai vai uzturēšanās atļaujas reģistrēšanai, izsaukuma pieteikumam pievieno informāciju par šajos dokumentos veiktajām izmaiņām."
8.
Izteikt 16.4.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
"16.4.1 ja paredzēts fizisku personu nodarbināt uz uzņēmuma līguma pamata, iesniedz Latvijas vai ārvalstu nodokļu administrācijas apstiprinātu dokumentu, kas apliecina, ka fiziskā persona ir reģistrējusies kā nodokļu maksātāja un veikusi nodokļu, nodevu un citu obligāto maksājumu iemaksu budžetā vai ka attiecīgo maksājumu termiņi ir pagarināti (atlikti, sadalīti) nodokļu jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un persona veic maksājumus saskaņā ar nodokļu administrācijas lēmumu (samaksas grafiku), izņemot gadījumu, ja nodokļu administrācijas lēmuma izpilde ir apturēta uz pirmstiesas izskatīšanas laiku;".
9.
Izteikt 16.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
"16.5. ja darba devējs paredz nodarbināt ārzemnieku tādā darbā, kura veikšanai ir nepieciešama atļauja (licence), iesniedz atļaujas (licences) kopiju;".
10.
Papildināt ar 18.1 punktu šādā redakcijā:
"18.1 Ja Eiropas Savienības zilajā kartē norādītā termiņa ietvaros mainās nodarbinātā ārzemnieka darba devējs, viņš noformē ārzemniekam jaunu izsaukumu un pēc tā apstiprināšanas vai ne vēlāk kā 30 dienas pēc izsaukuma pieteikuma iesniegšanas pārvaldē var uzsākt ārzemnieka nodarbināšanu. Ja darba devēja maiņa notiek Eiropas Savienības zilās kartes turētāja bezdarba periodā vai vēlāk nekā 12 mēnešu laikā kopš Eiropas Savienības zilās kartes izsniegšanas, ārzemnieks var uzsākt nodarbinātību nekavējoties pēc izsaukuma pieteikuma iesniegšanas pārvaldē. Šajā punktā norādītajā gadījumā ārzemniekam nav pienākuma saņemt jaunu Eiropas Savienības zilo karti."
11.
Izteikt 24. punktu šādā redakcijā:
"24. Pārvaldes amatpersona lēmumu par izsaukuma apstiprināšanu pieņem divu darbdienu laikā vai, ja izsaukuma pieprasījums saistīts ar ārzemnieka nodarbinātību Latvijas Republikā, – piecu darbdienu laikā pēc izsaukuma apstiprināšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas. Ja lēmuma pieņemšanai nepieciešama papildu pārbaude, amatpersona par to informē uzaicinātāju un 10 darbdienu laikā vai šo noteikumu 16.punktā minētajā gadījumā – piecu darbdienu laikā pēc ministrijas viedokļa saņemšanas pieņem lēmumu. "
12.
Papildināt ar 109. punktu šādā redakcijā:
"109. Šo noteikumu 2.3. un 2.4. apakšpunkts stājas spēkā 2026. gada 1. novembrī."
13.
Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 5. apakšpunktu šādā redakcijā:
"5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 20. oktobra Direktīvas (ES) Nr. 2021/1883 par trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem augsti kvalificētas nodarbinātības nolūkā un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 2009/50/EK."
Ministru prezidente E. Siliņa
Iekšlietu ministrs R. Kozlovskis